968/1974

Given i Helsingfors den 20 december 1974.

Lag om den evangelisk-lutherska kyrkans tjänstekollektivavtal.

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, stadgas:

1 kap.

Lagens tillämpningsområde.

1 §.

För fastställande av villkoren i anställningsförhållandet för de evangelisk-lutherska församlingarnas tjänsteinnehavare genom tjänstekollektivavtal och för tryggande av arbetsfreden förhandlas på sätt i denna lag stadgas.

Vad i denna lag är stadgat om församling eller om tjänsteinnehavare i församling äger motsvarande tillämpning på kyrkan, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar samt på tjänsteinnehavare i dessa.

2 §.

Angående villkoren i tjänsteinnehavares anställningsförhållande gäller, utan hinder av vad i lag är stadgat, vad om dem bestämmes genom tjänstekollektivavtal. Tjänsteinnehavare åtnjuter likväl minst de förmåner, beträffande vilka enligt annan lag sämre villkor för hans vidkommande icke får avtalas.

Till villkoren i anställningsförhållande hänföres icke grunderna för församlingarnas ämbetsverks och inrättningars organisation eller annan reglering inom tjänstemaskineriet, ej heller inrättande eller indragning av tjänst, myndighets åligganden eller inre arbetsfördelning, arbetsledningen, arbetsmetoderna eller uppkomsten av tjänsteförhållande eller därmed jämförligt anställningsförhållande eller grunderna för deras upphörande.

Avtal får ej ingås om:

1) kompetensvillkoren för tjänst, befordringsgrunder, tjänsteinnehavares skyldigheter, disciplin eller tjänstledighet på annan grund än sjukdom eller havandeskap och barnsbörd;

2) pensioner, familjepensioner eller med dem jämförliga andra förmåner, hyresbeloppet för bostad som innehas på grundval av tjänsteförhållande eller nyttjande av församling tillhörig annan egendom; ej heller om

3) de frågor, beträffande vilka för arbetstagarnas del överenskommelse icke kan träffas genom arbetskollektivavtal.

Angående fråga som icke reglerats genom tjänstekollektivavtal och angående i 3 mom. avsedda frågor gäller vad om dem är särskilt stadgat eller föreskrivet eller med den evangelisk-lutherska kyrkans avtalsdelegations samtycke utöver tjänstekollektivavtalet i enskilt fall överenskommet med tjänsteinnehavare som åtnjuter avtalslön.

Sådan bestämmelse i tjänstekollektivavtal, som står i strid med 2, 3 eller 4 mom., är ogiltig.

2 kap.

Tjänstekollektivavtal.

3 §.

Förhandlings- och avtalsparter är kyrkans avtalsdelegation och sådan registrerad förening, till vars egentliga ändamål det hör att bevaka tjänsteinnehavarnas intressen i församlings anställningsförhållanden (tjänsteinnehavarförening) och med vilken avtalsdelegationen finner det vara ändamålsenligt att ingå tjänstekollektivavtal.

I sak vari överenskommelse får träffas genom tjänstekollektivavtal kan kyrkans avtalsdelegation bemyndiga församling att för egen del ingå tjänstekollektivavtal inom de gränser avtalsdelegationen bestämmer.

Angående kyrkans avtalsdelegations organisation och verksamhet stadgas särskilt genom lag.

Angående förhandlingsproceduren samt om förfarandet för tryggande av arbetsfreden eller om annat sådant förfarande kan särskilt avtal (huvudavtal) ingås. I huvudavtalet kan förhandlingsproceduren bestämmas även i sådana frågor rörande villkoren i anställningsförhållande, om vilka avtal icke kan ingås. Om detta avtal gäller vad om tjänstekollektivavtal är stadgat, såframt ej annat följer av 6 § 1 mom.

4 §.

Tjänstekollektivavtal skall ingås skriftligen. Avtal kan ingås även sålunda, att avtalets innehåll upptages i det vid förhandlingarna mellan förhandlingsparterna förda protokollet, vilket styrkes på ett gemensamt överenskommet sätt.

5 §.

Bundna av tjänstekollektivavtal är:

1) kyrkans avtalsdelegation;

2) församling;

3) de tjänsteinnehavarföreningar som ingått tjänstekollektivavtalet eller som efteråt med samtycke av tidigare parter i avtalet skriftligen biträtt detsamma;

4) de registrerade föreningar som direkt eller genom mellanled är eller under avtalets glltighetstid varit underföreningar av ovan i 3 punkten avsedda tjänsteinnehavarföreningar; och

5) de tjänsteinnehavare som är eller under avtalets giltighetstid varit medlemmar i en av avtalet bunden förening.

Församling får ej inom tjänstekollektivavtals tillämpningsområde bestämma eller överenskomma om sådana villkor i anställningsförhållandet för tjänsteinnehavare, som står utanför tjänstekollektivavtalet men utför i avtalet avsett arbete, att de strider mot tjänstekollektivavtalet.

Vad i 1 och 2 mom. är stadgat skall iakttagas endast försåvitt kyrkans avtalsdelegation, församling, tjänsteinnehavarförening eller tjänsteinnehavare icke är bunden av tidigare, på andra villkor ingånget tjänstekollektivavtal eller såframt den krets tjänstekollektivavtalet binder icke är begränsad i avtalet.

6 §.

Tjänstekollektivavtal som icke ingåtts för viss tid kan av den som är part i avtalet uppsägas att upphöra efter tre månader, såframt ej annat är överenskommet om uppsägningstiden. Tjänstekollektivavtal som slutits för längre tid än fyra år gäller efter förloppet av fyra år såsom tjänstekollektivavtal vars giltighetstid icke är bestämd. Vad ovan är sagt gäller även huvudavtal. Uppsägningstiden för dess vidkommande är likväl sex månader.

Samma uppsägningsrätt som part i avtalet har i 5 § 1 mom. 4 punkten avsedd förening, om den upphört att vara underförening av förening som är part i avtalet. Underförening är likväl bunden av tjänstekollektivavtal under samma tid som ovan avsedd förening som är part i avtalet.

Uppsägning skall ske skriftligen.

7 §.

Även om tjänstekollektivavtal upphört att gälla, skall däri upptagna villkor för anställningsförhållande fortfarande iakttagas intill dess nytt avtal ingåtts och trätt i kraft, såframt ej annat överenskommits.

3 kap.

Arbetsfred och arbetstvister.

8 §.

Annan stridsåtgärd, som angår gällande anställningsförhållande, än lockout eller strejk får ej vidtagas. Även dessa är förbjudna, om syftet med dem är att påverka andra omständigheter än sådana, som enligt 2 § kan vara föremål för avtal, eller om så är särskilt stadgat i lag.

Med lockout avses av församling föranstaltad och med strejk av tjänsteinnehavarförening mot församling riktad arbetsinställelse, som har till ändamål att utöva påtryckning på motparten i arbetstvisten genom att avbryta utförandet av de av arbetsinställelsen omfattade tjänsteinnehavarnas samtliga tjänsteåligganden med nedan stadgade begränsningar.

Kyrkans avtalsdelegation besluter för församlings vidkommande om inledande av lockout.

Tjänsteinnehavare får icke deltaga i strejk, förutom med stöd av beslut av tjänsteinnehavarförening som utlyst strejken.

9 §.

Av tjänstekollektivavtal bunden får icke medan avtalet gäller vidtaga stridsåtgärd som angår avtalets giltighet, bestånd eller rätta innebörd eller för avgörande av tvist med anledning av ett på avtalet grundat anspråk, för ändring av gällande avtal eller för åstadkommande av nytt avtal. Denna förpliktelse till arbetsfred kan utvidgas i tjänstekollektivavtal. Förpliktelsen till arbetsfred gäller även förening vars i 5 § 1 mom. 4 punkten nämnda underförening med föreningens samtycke ingått tjänstekollektivavtal. Förefintligheten av ovan i 3 § 4 mom. avsett avtal eller annat avtal, som ingåtts uteslutande för reglering av specialfrågor, hindrar icke att stridsåtgärder inledes för åstadkommande av nytt avtal angående andra frågor, såframt ej annat är avtalat.

10 §.

Tjänsteinnehavarförening är skyldig att övervaka, att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare avhåller sig från i 8 § förbjudna stridsåtgärder.

Av tjänstekollektivavtal bunden förening är skyldig att tillse, att underlydande föreningar och tjänsteinnehavare som beröres av avtalet icke bryter mot den förpliktelse till arbetsfred, varom stadgas i 9 §, eller mot bestämmelserna i avtalet.

Förening enligt 1 eller 2 mom. åliggande skyldighet innebär även, att föreningen icke får stödja eller främja förbjudna stridsåtgärder eller på annat sätt medverka till sådana åtgärder, utan är pliktig att söka avveckla dem.

11 §.

Kyrkans avtalsdelegation åligger att övervaka, att församlingarna iakttager stadgandena i denna lag och bestämmelserna i tjänstekollektivavtal. Angående övervakningsskyldigheten gäller på motsvarande sätt vad i 10 § är stadgat om tjänsteinnehavarförenings skyldighet att övervaka underlydande föreningar.

12 §.

Tjänsteinnehavare är icke skyldig att utföra åligganden vilka beröres av tillåten lockout eller strejk eller av sådan tillåten blockad som gäller omständigheter vilka enligt 2 § kan vara föremål för avtal. Tjänsteinnehavare som icke omfattas av arbetsstrid skall fullgöra sina sedvanliga tjänsteplikter, varjämte han är skyldig att utföra skyddsarbete. Vad i 8 § 2 mom. är stadgat hindrar icke tjänsteinnehavare, som omfattas av arbetsstrid, att utföra skyddsarbete.

Med skyddsarbete avses arbete som vid arbetsstrid är oundgängligt för förhindrande av fara för medborgarnas liv eller hälsa eller för skyddande av sådan egendom, som särskilt utsättes för fara till följd av arbetsstriden.

Tjänsteinnehavare som omfattas av arbetsstrid skall likväl utföra de i 4―13 kap. kyrkolagen (635/64) avsedda uppgifter som åligger honom.

4 kap.

Påföljder av brott mot tjänstekollektivavtal och stadgandena i denna lag.

13 §.

Av tjänstekollektivavtal bunden, som medvetet överträder bestämmelserna i avtalet, kan av arbetsdomstolen ådömas plikt.

Förfar kyrkans avtalsdelegation eller församling i strid med stadgandena i 8 eller 9 § eller underlåter den att iakttaga vad i 11 § är stadgat, skall den, om ej annat är föreskrivet i tjänstekollektivavtal, i stället för skadestånd betala plikt.

Detsamma gäller, om tjänsteinnehavarförening förfar i strid med stadgandena i 8 eller 9 § eller underlåter att iakttaga vad i 10 § är stadgat. Stadgandena i detta moment skall dock ej tillämpas på förening som lämnat i 9 § avsett samtycke.

Plikt får för kyrkans avtalsdelegation, församling eller förening uppgå till högst 50 000 mark och för tjänsteinnehavare till högst 200 mark.

14 §.

Då plikt ådömes, skall hänsyn tagas till alla föreliggande omständigheter, i synnerhet till skadans storlek och graden av skuld. Har i 13 § avsett förfarande varit av ringa betydelse eller har det ägt rum under mildrande omständigheter, behöver plikt icke ådömas.

Plikt tilldömes, såframt ej annat är föreskrivet i tjänstekollektivavtalet, den som lidit skada eller, om ingen skada uppkommit, den part på vars yrkande domen givits. Finns det flera till plikten berättigade parter, skall i domen, med beaktande av storleken av den skada som drabbat envar av dem och deras medlemmar och dem som de företräder, bestämmas, hur det utdömda beloppet skall fördelas mellan parterna.

15 §.

Har bestämmelserna i tjänstekollektivavtal så väsentligt åsidosatts, att det icke rimligtvis kan fordras, att de övriga av avtalet bundna skall kvarstå i avtalsförhållandet, kan arbetsdomstolen förklara avtalet omedelbart hävt.

Har avtal på talan mot någon tjänsteinnehavarförening förklarats hävt, kan avtalet inom två veckor uppsägas jämväl gentemot övriga föreningar.

Har avtal på förenings talan förklarats hävt, äger även annan förening, som är part i avtalet eller som har uppsägningsrätt enligt 6 § 2 mom., rätt att inom två veckor uppsäga avtalet.

Sålunda uppsagt avtal upphör omedelbart att gälla.

16 §.

Tjänsteinnehavares deltagande i en av tjänsteinnehavarförening vidtagen kampåtgärd med stöd av föreningens beslut skall icke anses som brott i tjänsten, ej heller som sådan handling, som kan bestraffas i disciplinär väg.

5 kap.

Särskilda stadganden.

17 §.

Tjänsteinnehavare får icke utan synnerligen tvingande skäl hindras att i egenskap av företrädare för tjänsteinnehavarförening deltaga i förhandlingar som avses i denna lag.

18 §.

Till tjänsteinnehavare som omfattas av arbetsstrid erlägges icke avlöning eller andra ekonomiska förmåner för den tid arbetet är inställt till följd av stridsåtgärd mot församling. Förmåner utgår ej heller till tjänsteinnehavare som omfattas av lockout som utlysts av församling. Tjänsteinnehavare äger likväl rätt att nyttja tjänstebostad medan arbetsstrid pågår.

19 §.

Tjänsteinnehavare får icke genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänsteinnehavarförening äger rätt att anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen.

20 §.

På de tider som avses i denna lag tillämpas stadgandena i lagen om beräknande av laga tid (150/30).

21 §.

Kyrkans avtalsdelegation skall inom en månad efter det tjänstekollektivavtal undertecknats översända avskrift därav till riksförlikningsmannabyrån.

22 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning

23 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

Av verkställigheten av lagen förutsatta åtgärder kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

UndervisningsMinister
Ulf Sundkvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.