915/1974

Given i Helsingfors den 13 december 1974.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av ministern för handläggning av till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hörande ärenden upphäves i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 35―38 §§, ändras 33 och 34 §§ samt fogas till förordningen en ny 23 a § som följer:

23 a §.

Folkpensionsanstaltens styrelse må överföra på den i 66 § folkpensionslagen och 43 § sjukförsäkringslagen nämnda socialförsäkringskommissionen att avgöra ärenden rörande beviljande i enlighet med folkpensionslagen av ålderdomspension, arbetslöshetspension, ålder domsstöd och begravningsbidrag samt, då det är uppenbart, att arbetsoförmågan fortgår endast en kort tid omedelbart efter upphörandet av rätt till dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen (364/63), invaliditetspension för högst tre månader ävensom beviljande av familjepension enligt familjepensionslagen (38/69) och frontmannapension enligt lagen om frontmannapension (294/71). Vad ovan sagts gäller likväl icke beviljande av hjälp- och vårdtillägg på grund av annan or sak än ålder.

33 §.

Folkpensionsanstaltens styrelse bestämmer den i 65 § 1 mom. folkpensionslagen och 42 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda indelningen i försäkringsdistrikt. Folkpensionsanstaltens förstärkta styrelse bestämmer den i 65 § 2 mom. folkpensionslagen och i 42 § 2 mom. sjukförsäkringslagen avsedda indelningen i försäkringskretsar och fastställer krets byråernas förläggningsorter.

Folkpensionsanstaltens förstärkta styrelse utser kretsbyråns föreståndare till befattningen och beviljar honom avsked samt fastställer socialförsäkringsnämndens arbetsordning. Socialförsäkringsnämndens föredragande antages av folkpensionsanstaltens styrelse på basen av nämndens förslag och han kan entledigas först sedan nämnden givit utlåtande i ärendet.

34 §.

Av socialförsakringskommissionens ordförande kräves, att han innehar för befattningen lämplig vid universitet eller högskola avlagd slutexamen eller vid universitet eller högskola avlagd, examen, som lämpar sig för befattningen, och tillräcklig förtrogenhet med socialförsäkringen.

Utan hinder av vad i 1 mom. är stadgat må till socialförsäkringskommissionens ordförande även utses person, som den 1 december 1974 innehade befattning vid folkpensionsanstalten såsom huvudtjänst och som då genom sin långvariga verksamhet i folkpensionsanstaltens tjänst visat sig inneha tillräckliga förutsättningar för att verka såsom socialförsäkringskommissionens ordförande.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1975, likväl sålunda, att 34 § även tillämpas då folkpensionsanstalten vidtar förberedande åtgärder, som avses i ikraftträdelsestadgandet till lagen av den 6 juni 1974 angående ändring av folkpensionslagen (451/74).

Helsingfors den 13 december 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.