911/1974

Given i Helsingfors den 13 december 1974

Lag angående ändring av lagen om sammanslagningsersättningar och -understöd åt kommuner

I enlighet med Riksdagens beslut

ändras i lagen den 24 juli 1972 om sammanslagningsersättningar och -understöd åt kommuner (572/72) 5 §, 7 § 1 mom. och 9 § 1 mom. ävensom 12 § 2 mom. I sin finska språkdräkt samt

fogas till 3 § ett nytt 3 mom., till 8 § nya 2 och 3 mom. och till 11 § ett nytt 2 mom. Samt till lagen en ny 12 a § som följer:

3 §

Sammanslagningsersättningen för det första året uppgår till ett belopp som beräknats på ovan i 1 och 2 mom. Nämnt sätt, höjt först med 10 procent samt därefter, ifall det är mera än 10 000 mark, till närmaste fulla belopp av 10 000 mark.

5 §

Har sammanslagning av kommuner av annan än i 2 § nämnd orsak till följd sådana ändringar i kommunalförvaltningens ekonomiska resurser och i den kommunala skattebördan samt i behovet av kommunalförvaltningens tjänster och i möjligheterna att tillhandahålla dem, att de försvårar en sakenlig organisering av kommunalförvaltningen och -hushållningen inom ramen för den utvidgade kommunen, erlägges till den utvidgade kommunen för det år, under vilket ändringen i indelningen träder i kraft, och för de fyra närmast följande åren sammanslagningsunderstöd av statens medel.

Till kommun som erhåller sammanslagningsersättning kan härutöver även erläggas sammanslagningsunderstöd.

7 §

Sammanslagningsunderstödet utgör för det andra året 80 procent, för det tredje året 60 procent, för det fjärde året 40 procent och det femte året 20 procent av det belopp som skall erläggas för det första året.


8 §

Gäller ändringen i indelningen tre eller flera kommuner, tillämpas stadgandet i 1 mom. Så, att beloppet av sammanslagningsersättningen eller -understödet först tillgodoräknas de skattskyldiga inom område, som hört till den kommun, där uttaxeringen per skattöre skulle bli högst, samt därefter de skattskyldiga inom detta område och inom område som hört till den kommun, där uttaxeringen per skattöre därnäst skulle bli högst, och så vidare på motsvarande sätt.

Har sammanslagningsersättning eller -understöd icke beviljats innan uttaxeringen per skattöre bestämmes, men har förskott därpå erlagts med stöd av 11 § 2 mom., tillämpas på förskottet vad ovan i denna paragraf är sagt om sammanslagningsersättning och -understöd.

9 §

Vad ovan är stadgat om sammanslagning av kommun med annan kommun äger tillämpning även om något område från förstnämnda kommun samtidigt anslutes till en tredje kommun. I det fall att invånarantalet inom område som överföres från en kommun till en annan, enligt mantalsskrivningen för året före det år då ändringen i indelningen trädde i kraft, utgjorde minst en femtedel av någondera kommunens invånarantal, tillämpas på anslutningen även av sådant område till annan kommun vad ovan om kommuns sammanslagning med annan kommun är stadgat.


11 §

På sammanslagningsersättning och -understöd, som erlägges för det första året, betalas förskott, dock icke innan i 10 § 1 mom. Nämnd ansökan har gjorts.

12 a §

På sammanslagningsersättning och -understöd tillämpas icke vad i lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73) är stadgat, med undantag för stadgandena i 28-30 §§ i nämnda lag.

Kommun som icke ansökt om sammanslagningsersättning eller -understöd av den anledningen, att sammanslagningen berör en mindre del än en fjärdedel av invånarantalet, är berättigad till sammanslagningsersättning eller -understöd, om förutsättningar härför i övrigt föreligger.

Helsingfors den 13 december 1974

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.