Nr 898./1974

Given i Helsingfors den 5 december 1974.

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 9 § 1 mom. trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) samt fogas till lagens 2 § en ny 1 punkt, varvid de nuvarande 1, 2 och 3 punkterna blir punkterna 2, 3 och 4, samt till 16 § ett nytt 2 mom. ävensom till lagen en ny 3 a § som följer:

2 §.

Motorfordon är icke i trafik i den bemärkelse denna lag avser:

1) då fordonet under pågående lastning eller avlastning eller annat arbete står stilla och skada åsamkats fordonets ägare, förare eller annan person, som utför här avsett arbete;


3 a §.

Vad i denna lag stadgas om ägare av motorfordon gäller även innehavare av motorfordon som överlåtits i annans bestående besittning.

9 §.

I ersättning för skada å egendom till följd av en trafikskada eller flere trafikskador till sammantagna, som stå i omedelbar anslutning till varandra, erlägges högst 750 000 mark från varje trafikförsäkring, som svarar för skadan.


16 §.

Har motorfordon överlåtits i annans bestående besittning, är innehavaren i första hand förpliktad att erlägga gottgörelse till den del gottgörelsen hänför sig till den tid då han var innehavare samt betala den till det belopp, till vilket den hade kunnat påföras honom.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

Helsingfors den 5 december 1974.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.