Nr 839./1974

Given i Helsingfors den 15 november 1974.

Lag om Finlands fiskezon.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Finlands fiskezon omfattar den del av det öppna havet, som ligger i omedelbar anslutning till rikets territorialvatten och vars yttre gräns, såvida icke nedan annorlunda stadgas, är belägen på ett avstånd av åtta sjömil, dvs. 14 816 meter, från den yttre gränsen för Finlands territorialhav.

Fiskezonen sträcker sig emellertid icke:

1) över främmande stats territorialvattengräns;

2) i Finska viken över den mittlinje, vars punkters koordinater fastställts i artiklarna 2 och 3 i överenskommelsen av den 20 maj 1965 mellan Finland och Sovjetunionen om gränserna för havsområden och kontinentalsockeln i Finska viken (Fördr. ser. 20/66) samt

3) i Bottniska viken, på Ålands hav och i Östersjöns norra del över den mittlinje, vars varje punkt är belägen på lika långt avstånd från de närmaste punkterna på de baslinjer, från vilka bredden av Finlands och Sveriges territorialhav räknas.

2 §.

Finska staten har inom fiskezonen uteslutande rätt att bestämma om fisket och övervaka det samt, med iakttagande av gällande internationella överenskommelser, vidta även andra för bevarandet och ökandet av områdets fiskbestånd samt för ordnandet och utvecklandet av fiskeriförhållandena erforderliga åtgärder.

3 §.

Angående rätten att bedriva fiske inom fiskezonen gäller vad i 2 § lagen om fiske är stadgat angående fiske i havet utom byarågång. Detsamma gäller på motsvarande sätt jämväl isländska, danska, norska och svenska medborgares rätt till husbehovs- och rekreationsfiske. Angående beviljandet av annan fiskerätt inom fiskezonen åt främmande stats medborgare, då därom särskilt överenskommits med den främmande staten, stadgas genom förordning.

4 §.

Såvida icke annorlunda stadgas, iakttas vid fiske, som bedrives inom fiskezonen, i tillämpliga delar bestämmelserna i gällande fiskerilagstiftning. Särskilda stadganden om detta fiske utfärdas vid behov genom förordning.

5 §.

Övervakningen av efterlevnaden av denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser ombesörjs av gränsbevaknings-, polis-, tull- och fiskerimyndigheterna. Om militärmyndigheternas skyldighet att ge handräckning för övervakningens utförande samt om anförtroende av övervakningsuppgifter åt andra myndigheter stadgas genom förordning.

6 §.

Närmare stadganden om verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

7 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975. Utan hinder av vad i 2 och 3 §§ är stadgat äger de Östersjöstaters fiskefartyg, vilka traditionellt bedrivit fiske på något havsområde som hör till Finlands fiskezon, fortfarande under en tid av två år efter denna lags ikraftträdande rätt till detta fiske sådant det bedrivits före lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 15 november 1974.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Jord- och skogsbruksminister
Heimo Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.