751/1974

Given i Helsingfors den 20 september 1974.

Lag angående ändring av lagen om pension för lantbruksföretagare.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 10 § 2 och 3 mom. lagen den 14 juli 1969 om pension för lantbruksföretagare (467/69), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 17 december 1971 (873/71), ändras 6 c § 1 mom., 10 § 1 mom., 11 § 3 mom., 19 § 1 mom. och 22 § 5 mom., av dessa lagrum 6 c § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 15 mars 1974 (219/74), 10 § 1 mom. sådant det lyder i förenämnda lag av den 17 december 1971 samt 11 § 3 mom., 19 § 1 mom. och 22 § 5 mom. sådana de lyder i lag av den 29 december 1972 (936/72), samt fogas till 19 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 23 december 1970 (830/70) och genom förenämnda lag av den 29 december 1972, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2, 3, 4 och 5 mom. blir 3, 4, 5 och 6 mom., och till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 7 juli 1970 (469/70) och genom förenämnda lag av den 29 december 1972, ett nytt 6 mom., varvid de nuvarande 6, 7 och 8 mom. blir 7, 8 och 9 mom., som följer:

6c §.

I generationsväxlingspension utbetalas ett grundbelopp och en tilläggsdel. Pensionens grundbelopp är lika stort som den invalidpension, som enligt denna lag skulle ha beviljats lantbruksföretagare, om han vid tidpunkten för överlåtelsen av brukningsenhetens besittning hade ägt rätt till full invalidpension. Vid beräknandet av grundbeloppets storlek beaktas dock icke rätt till pension, som grundar sig på lantbruksföretagares arbets- eller tjänsteförhållande eller på annan än i denna lag avsedd företagarverksamhet. Pensionens tilläggsdel är lika stor som det sammanräknade beloppet av folkpensionens grunddel och den fulla understödsdelen till ensamstående barnlös person i den i 27 § folkpensionslagen avsedda tredje kommungruppen då generationsväxlingspensionen begynner. Äger likväl även lantbruksföretagarens make rätt till generationsväxlingspension, minskas tilläggsdelens belopp med 12 procent.


10 §.

Lantbruksföretagare är skyldig att erlägga försäkringspremie, vilken beräknas med tillämning av en basprocent, som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet, sålunda, att försäkringspremien för den för lantbruksföretagare fastställda arbetsinkomsten upp till 8 000 mark utgör 2/5 av den i enlighet med basprocenten beräknade försäkringspremien samt för arbetsinkomst därutöver överensstämmer med basprocenten. Ministeriet fastställer årligen basprocenten till samma tal som det procenttal, som kan beräknas i medeltal motsvara försäkringspremien i procent av lönerna för försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.


11 §.

Vad i 2 mom. är stadgat tillämpas även på sådan i 8 § 4 mom. avsedd annan familjemedlem, som deltar i gårdsbrukets arbete och åt vilken lön ej erläggs.

19 §.

Såframt ej annat följer av denna lag, skall ytterligare i tillämpliga delar gälla vad i 3 § 3 och 4 mom., 4, 4 b, 4 c, 5 b, 7 a och 7 c―9 a §§, 11 § 1 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten, 13 och 14 §§ samt 16―21 a och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare samt i 10 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden är stadgat.

Vid tillämpning av 7 c § lagen om pension för arbetstagare anses såsom födelseårsgräns i stället för år 1939 år 1947, i stället för år 1920 år 1928 och i stället för år 1919 år 1927.


22 §.

Utan hinder av vad i 6 § 1 mom. är stadgat utgör beloppet av ålderspension och full invalidpension för lantbruksföretagare, som är född före den 1 januari 1927, om såsom till pension berättigande skall beaktas tiden från den 1 januari 1970 till dess lantbruksföretagaren fyller 65 år, 33 procent av den pensionsgrundande arbetsinkomsten. Skall såsom till pension berättigande icke beaktas hela förenämnda tid, utgör pensionens belopp en proportionellt lika stor del av sagda pension som antalet till pension berättigande månader utgör av det i hela förenämnda tid ingående antalet fulla månader. Är lantbruksföretagaren född före den 1 januari 1935, uträknas såsom delpension beviljad invalidpension sålunda, att delpensionen utgör följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1927 eller tidigare 66
1928 64
1929 62
1930 60
1931 58
1932 56
1933 54
1934 52

Vad i 5 mom. är stadgat gäller även den som beviljats i 11 § 2 och 3 mom. avsedd frivillig försäkring.Denna lags 10 § och 11 § 3 mom. träder i kraft den 1 januari 1975. I övrigt träder denna lag i kraft på dag som bestämmes genom förordning.

Denna lag tillämpas på pension, som grundar sig på efter den 30 juni 1975 inträffat pensionsfall.

Är pensionstagare med ålders-, full invalid-, arbetslöshets- eller generationsväxlingspension eller famlljepensions förmånslåtare född före den 1 januari 1930 och grundar sig pensionen på före den 1 juli 1975 inträffat pensionsfall, tillämpas vid uträkning av hans pension eller efter honom utgående familjepension 22 § 5 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 december 1972 (936/72), sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1927 år 1930 och i stället för procenttalet 22 användes procenttalet 25. På motsvarande sätt tillämpas på såsom delpension beviljad invalidpension, då pensionstagaren är född före den 1 januari 1947 och pensionen grundar sig på före den 1 juli 1975 inträffat pensionsfall, sagda 22 § 5 mom. sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1943 år 1947 och i stället för procenttalet 38 användes procenttalet 42. Ovan avsedd justering av pension verkställes för tid från den 1 juli 1975, om pensionen även annars skulle utbetalas för sagda tid. Vid denna justering skall samordning av pensioner förrättas ånyo, likväl så att utgående pension icke minskas.

Vid tillämpning av 2 och 3 mom. anses pensionsfall ha inträffat, då lantbruksföretagaren uppnått till pension berättigande ålder, då lantbruksföretagaren blivit i till pension berättigande grad arbetsoförmögen, då för lantbruksföretagaren till arbetslöshetspension berättigande intyg av arbetskraftsmyndighet första gången utfärdats, då för utfående av generationsväxlingspension överlåtelse av brukningsenhet skett eller då i 6 g § lagen om pension för lantbruksföretagare avsett villkorligt beslut om beviljande av generationsväxlingspension meddelats eller då famlljepensions förmånslåtare avlidit. Härvid anses likväl icke nytt pensionsfall ha inträffat, då arbetslöshetspension förändras till invalidpension, då invalidpension förändras till generationsväxlingspension, då pension förändras till ålderspension och ej heller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Ovan i 10 § 1 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

Helsingfors den 20 september 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsMinister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.