749/1974

Given i Helsingfors den 20 september 1974.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 5 §, 5 a § 2 mom., 5 b och 7 c §§, 8 § 2 och 5 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, av dessa lagrum 5 och 5 b §§ sådana de lyder i lag av den 29 december 1972 (934/72), 5 a § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 20 december 1968 (690/68), 7 c § sådan den lyder i lag av den 18 juni 1971 (500/71), 8 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 4 januari 1974 (11/74) och 8 § 5 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1969 (439/69), samt fogas till lagens 7 a §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 16 december 1966 (639/66) och genom förenämnda lag av den 29 december 1972, ett nytt 4 mom., till 8 § sådan den lyder ändrad genom förenämnda lagar av den 16 december 1966, 4 juli 1969, 18 juni 1971, 29 december 1972 och 4 januari 1974 samt genom lag av den 14 juli 1969 (469/69), ett nytt 7 mom., varvid det nuvarande 7 mom. blir 8 mom., samt till 19 b §, sådan den lyder i förenämnda lag av den 16 december 1966, ett nytt 3 mom., som följer:

5 §.

Ålderspensionens belopp utgör för varje hel månad av den till pension berättigande tjänstgöringstiden 1/8 procent av den pensionsgrundande lönens belopp. Skall i till pension berättigande tjänstgöringstid medräknas tid före den 1 juli 1962, utgör ålderspensionens belopp likväl till denna del för varje hel månad av den till pension berättigande tjänstgöringstiden 1/12 procent av den pensionsgrundande lönens belopp.

Beviljas ålderspension från annan tidpunkt än från ingången av den månad, som närmast följer på uppnåendet av pensionsåldern, ändras pensionens belopp beroende på begynnelsetidpunkten sålunda att beloppet uträknas enligt försäkringsmatematiska principer på sätt social- och hälsovårdsministeriet bestämmer.

5 a §.

Skall såsom till pension berättigande tjänstgöringstid räknas tiden från och med den 1 juli 1962 tills arbetstagaren uppnår 65 års ålder, utgör pensionens minimibelopp 33 procent av den pensionsgrundande lönens belopp.


5 b §.

Invalidpension beviljas antingen som full pension eller som delpension. Full invalidpension beviljas arbetstagare, vars arbetsförmåga, uppskattad i enlighet med 4 § 3 mom. är nedsatt åtminstone under ett år med minst tre femtedelar. I annat fall beviljas invalidpensionen som delpension.

Den fulla invalidpensionens storlek fastställes enligt 5 och 5 a §§. Delpensionen utgör hälften av full pension. Är arbetstagaren likväl född före den 1 januari 1927, utgör delpensionen följande procenttal av den fulla pensionen:

Födelseår Delpensionen i procent av full pension
1920 64
1921 62
1922 60
1923 58
1924 56
1925 54
1926 52

Förändras invalidpensionstagares arbetsförmåga så, att förändringen enligt 1 mom. inverkar på pensionens storlek, och kan förändringen, med beaktande jämväl av den tid som redan förflutit, uppskattas bli bestående åtminstone under ett år, justeras pensionens belopp på ansökan av pensions tagaren eller på pensionsanstaltens initiativ från och med den månad som närmast följer på förändringen. Pensionen minskas dock icke för tid, för vilken den redan utbetalts, och höjes ej för längre tid än sex månader före den kalendermånad, som närmast följer efter det pensionstagaren ansökte om eller pensionsanstalten vidtog åtgärder för justering.

Utan hinder av vad i 3 mom. är stadgat kan vid indragning av invalidpension beslut fattas om att pensionen utgår såsom delpension för viss tid, vilken kan vara kortare än ett år.

7 a §.

Beviljas familjepension efter förmånslåtare, som vid sin död icke erhöll pension, uträknas pensionen som om förmånslåtaren på sin dödsdag skulle ha blivit arbetsoförmögen, därest förmånstagare icke annat utreder.

7 c §.

Är ålders- eller invalidpensionstagare född före den 1 januari 1939 och har denne eller dennes make sådant i 4 § 5 mom. avsett barn under 18 år, vilket vore berättigat till familjepension efter pensionstagaren, lägges till pensionen ett barntillägg.

Är pensionstagaren född före den 1 januari 1920, utgör barntillägget för ett barn 20 procent av pensionens belopp. Är pensionstagaren född efter ovan sagda tidpunkt, minskas procenttalet 20 med ett för vart år, med vilket pensionstagarens födelseår överstiger år 1919. För två eller flera barn utgår barntillägget med dubbla beloppet.

Förändras antalet till barntillägg berättigande barn, verkställes därav föranledd justering av pensionen från ingången av den utbetalningsperiod, som följer närmast efter förändringen.

8 §.

Samordningsgränsen uträknas utgående från samordningsgrunden, som med i 3 mom. stadgade undantag utgöres av den högsta grundpensionsgrundande lönen. Samordningsgränsen erhålles genom att av samordningsgrunden tages 60 procent, varifrån avdras, ifall samordningsgrunden överstiger 586 mark i månaden, 6 procent av den överskjutande delen dock högst ett belopp motsvarande folkpensionens grunddel. Vid samordning av såsom delpension beviljad invalidpension utgör samordningsgränsen 30 procent av samordningsgrunden.


Överstiger det sammanlagda beloppet av familjepension, som utgår enligt i denna lag stadgade minimivillkor, annan familjepension, som motsvarar i 4 mom. nämnd grundpension, eller familjepension eller fortsatt ersättning som motsvarar i 1 mom. nämnd annan pension eller fortsatt ersättning, vilka beviljats förmånstagarna med anledning av samma förmånslåtares död, samordningsgränsen, avdrages från den pension som utgår enligt denna lag ett belopp, som utgör en lika stor del av det överskjutande beloppet som den enligt i denna lag stadgade minimivillkor utgående familjepensionen utgör av alla de familjepensioner som motsvara de i 4 mom. nämnda grundpensionerna. Härvid beaktas likväl icke för viss tid beviljad förhöjning, som ingår i pension eller fortsatt ersättning. Samordningsgränsen utgör 60 procent av den i enlighet med 2 och 3 mom. uträknade samordningsgrunden för den förmånslåtaren tillkommande pension som ligger till grund för familjepensionen, minskat för ettvart barn, som ej fyllt 16 år och som är förmånstagare, med beloppet för den i familjepensionslagen avsedda pension, som skall erläggas till fader- eller moderlöst barn i kommun hörande till den i 27 § folkpensionslagen avsedda tredje kommungruppen, samt, om även änka är i denna lag avsedd förmånstagare, med beloppet av grunddelen av den änkepension som utgår enligt familjepensionslagen. Såsom avdrag enligt familjepensionslagen beaktas likväl icke mera än 30 procent av samordningsgrunden. Har familjepensionen på grund av förmånstagarnas antal minskats i enlighet med 7 a § 1 mom., nedsättes ovan anförda procenttal i samma proportion.


De i folkpensionslagen och familiepensionslagen avsedda pensionerna beaktas vid tillämpning av 2 och 5 mom. till de belopp de uppgår till den 1 januari respektive år.


19 b §.

Kan utredning om förmånslåtares död icke förebringas, ehuru det är sannolikt, att förmånslåtaren är död, kan familjepension beviljas för viss tid.


Denna lag träder i kraft på dag som bestämmes genom förordning.

Denna lag tillämpas på pension, som grundar sig på under lagens giltighetstid inträffat pensionsfall. Stadgandena i 8 § 7 mom. tillämpas dock på samordning av pensioner, som berör tid efter lagens ikraftträdande.

Är pensions tagare med ålders-, full invalid- eller arbetslöshetspension eller familjepensions förmånslåtare född före den 1 juli 1922 och grundar sig pensionen på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, tillämpas vid fastställandet av hans pension eller efter honom utgående familjepension 5 a § lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 20 december 1968 (690/68), sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1919 år 1922 och i stället för procenttalen 16―22 användes procenttalet 25. På motsvarande sätt tillämpas på såsom delpension beviljad invalidpension, då pensionstagaren är född före den 1 juli 1939 och pensionen grundar sig på före lagens ikraftträdande inträffat pensionsfall, 5 b § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 28 december 1972 (934/72), sålunda ändrat, att såsom födelseårsgräns anses i stället för år 1935 år 1939 och i stället för procenttalet 38 användes procenttalet 42. Ovan avsedd justering av pension verkställes för tid från denna lags ikraftträdande, om pensionen även annars skulle utbetalas för sagda tid. Vid denna justering skall samordning av pensioner förrättas ånyo, likväl så att utgående pensions belopp icke minskas.

Har arbetsgivaren innan denna lag trädde i kraft för sina arbetstagare anordnat pensionsskydd, i fråga om vilket pensionen till beloppet är större än pensionen enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare, kan utan hinder av vad annorstädes i lag är stadgat, genom ändring av villkoren för ifrågavarande försäkring eller stadgarna för pensionskassa eller pensionsstiftelse i det tidigare pensionsskyddet företagas avdrag, som motsvarar pensionsförhöjningarna enligt denna lag, under förutsättning, att pensionsskyddet som helhet till sitt penningvärde icke kan anses ha nedgått. Härvid får de medel, som frigöres från det tidigare pensionssystemet, i enlighet med anvisningar som utfärdats av social- och hälsovårdsministeriet användas för bekostande av pensionsskydd som avses i lagen om pension för arbetstagare. Ministeriet kan även eljest utfärda närmare anvisningar om tillämpningen av detta moment.

Vid tillämpning av 2 och 3 mom. anses pensionsfall ha inträffat, då arbetstagaren uppnått till pension berättigande ålder, då arbetstagaren blivit i till pension berättigande grad arbetsoförmögen, då för arbetstagaren till arbetslöshetspension berättigande intyg av arbetskraftsmyndighet första gången utfärdats eller då familjepensions förmånslåtare avlidit. Härvid anses likväl icke nytt pensionsfall ha inträffat, då arbetslöshetspension förändras till invalidpension, då pension förändras till ålderspension och ej heller då rätt till familjepension uppkommer efter pensionstagare.

Ovan i 8 § 2 mom. av denna lag stadgat markbelopp motsvarar det för år 1966 fastställda löneindextalet.

Helsingfors den 20 september 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.