654/1974

Given i Nådendal den 31 juli 1974.

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 48 § 1 mom. 4 punkten, 49 §, 51 § 2 mom. samt 52, 54 och 64 §§ folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56), av dessa lagrum 52 § sådan den lyder i förordning av den 30 december 1965 (706/65) och 64 § sådan den lyder i förordning av den 25 januari 1973 (42/73), som följer:

48 §.

Av ansökan om folkpension bör framgå:


4) namn och födelsedatum för de barn under 16 år, som böra beaktas, då pension med barntillägg utgår i enlighet med 30 b § folkpensionslagen.


49 §.

Vid ansökan om pensionens understödsdel skall av ansökan framgå storleken och arten av sökandens och makens förmögenhet samt uppgifter om deras arbetsförtjänst och övriga inkomster.

Äger pensionsanstalten kännedom om förutsättningarna för erhållande av förhöjd understödsdel, må förhöjningen beviljas även utan ansökan.

51 §.

Till pensionsansökan skall fogas ämbetsbetyg med ovan i 48 § 1 mom. 1 och 4 punkterna nämnda uppgifter. Pensionsanstalten må likväl besluta, att ämbetsbetyg icke erfordras, om sagda uppgifter framgå av de i 13 och 13 a §§ sjukförsäkringsförordningen avsedda befolkningsregisteruppgifter, som befolkningsregisterförare lämnat till pensionsanstalten.


52 §.

Ansökan om begravningsbidrag skall inlämnas till distriktsombudsmannen i den kommun, där den avlidne varit bosatt.

Till ansökningen skall fogas ämbetsbetyg, upptagande personuppgifter om den avlidne och hans efterlevande make. Pensionsanstalten må likväl besluta, att ämbetsbetyg icke erfordras, om sagda uppgifter framgå av de i 13 och 13 a §§ sjukförsäkringsförordningen avsedda befolkningsregisteruppgifter, som befolkningsregisterföraren inlämnat till pensionsanstalten. Erlägges begravningsbidraget till den avlidnes dödsbo, skall till ansökan därjämte fogas av pensionsanstalten föreskriven utredning om delägarna i dödsboet.

54 §.

Pensionstagare, vars pension utgår med barntillägg, är skyldig att till distriktsombudsmannen i sin boningskommun anmäla, att barn dött eller givits som adoptiv- eller fosterbarn.

Mottagare av pensionens understödsdel är skyldig att till distriktsombudsmannen i sin boningskommun anmäla:

1) ingående av äktenskap, makens död och upplösning av äktenskapet av annan orsak; samt

2) väsentlig förbättring av pensionstagarens ekonomiska ställning genom ökning av hans eller makens arbetsförtjänst eller andra inkomster eller genom ökning av förmögenheten eller dess värde eller av annan orsak.

64 §.

Den del av pension, som jämlikt 42 § 1 mom. och 43 § folkpensionslagen skall erläggas till pensionstagaren för hans personliga behov, utgör 60 mark i månaden.


64 § i denna förordning träder i kraft den 1 september 1974.

Pensionstagare är skyldig att till distriktsombudsmannen anmäla i 54 § 1 mom. avsedda händelser även i avseende på tiden före denna förordnings ikraftträdande.

Nådendal den 31 juli 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.