530/1974

Given i Nådendal den 20 juni 1974.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 141 § 1 mom. byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådant detta lagrum lyder i lagen den 9 augusti 1968 (493/68), samt fogas till lagen nya 133 a och 151 a §§ som följer:

133 a §.

Ministeriet för inrikesärendena utfärdar föreskrifter och anvisningar om fastigheters vatten- och avloppsanläggningar, om installation av dessa ävensom om kompetenskraven för den arbetsledare, som är ansvarig för utförandet av installationsarbetet.

141 §.

I beslut angående fastställande av byggnadsordning och plan, godkännande av tomtindelning, återkallande av typgodkännande samt byggnadsförbud och byggnadslov ävensom i beslut i ärende, som avses i 133 §, kan bestämmas, att beslutet skall lända till efterrättelse innan det vunnit laga kraft. Besvärsmyndigheten kan likväl förbjuda verkställigheten av beslutet.


151 a §.

Ministeriet för inrikesärendena kan, försåvitt ministeriet anser det ändamålsenligt, på förhand och bindande för byggnadslovsmyndigheterna för viss tid godkänna byggnad, konstruktion, byggnadsdel, byggnadsförnödenhet eller annan till byggnad hörande fast anordning samt fastighets vatten- och avloppsanordning eller -anläggning (typgodkännande). Angående typgodkännande och därtill ansluten kvalitetskontroll samt återkallande av beslut om typgodkännande stadgas genom förordning.

Ministeriet för inrikesärendena äger befogenhet att i samband med typgodkännande beträffande detta typgodkännande medgiva ett allmänt undantag från stadgandena och bestämmelserna angående byggande.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

Nådendal den 20 juni 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.