472/1974

Given i Helsingfors den 14 juni 1974.

Förordning angående ändring av förordningen om semester för statens tjänstemän.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde upphäves 10 § förordningen den 31 augusti 1973 om semester för statens tjänstemän (692/73) samt ändras 2 § 2 mom., 3 § 3 mom. 2 punkten, 16 § 3 mom. och 24 § 5 mom. som följer:

2 §.

För tillfälligt eller brådskande uppdrag i statens tjänst eller som semestervikarie anställd person åtnjuter semester två vardagar för varje full kvalifikationsmånad; likväl har i detta moment avsedd tjänsteman, vars oavbrutna tjänstgöring hos staten före semesterns begynnande har varat minst fem år, eller vars till semester berättigande tjänstetid före semesterns begynnande utgör minst tio år, rätt att åtnjuta semester tjugosex vardagar. Om den till semester berättigande tjänstetiden före semesterns begynnande är sammanlagt minst femton år, har tjänstemannen rätt att åtnjuta semester två och en halv vardag för varje full kvalifikationsmånad. Blir vid beräkningen av semesterns längd antalet semesterdagar icke ett helt tal, beviljas del av dag i form av fult semesterdag.


3 §.

Såsom med tjänstgöringsdagar jämställda dagar anses vid fastställandet, av semesterns längd även semester samt, frånvaro


2) under tjänstledighet på grund av havandeskap och barnsbörd till den del till vilken enligt sjukförsäkringslagen utgående moderskapspenning anses hänföra sig;


16 §.

Åtnjutes av semester som bestäms enligt 2 § 1 mom. 2 punkten högst trettio vardagar under semesterperioden, beviljas semestern förlängd med tre vardagar. Rätt till semesterförlängning har tjänsteman, som är berättigad till semester för tolv kvalifikationsmånader.


24 §.

Till tjänstemän som under år 1974 avgår från statens tjänst eller som åtnjuter tjänstledighet eller är avhållen från tjänsteutövning intill utgången av kalenderåret, gives under år 1974 semester eller erlägges semesterersättning endast för de månader, för vilka hän icke har erhållit semester eller ersättning för semestern.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1974, och den tillämpas redan på 1974 års semestrar.

Helsingfors den 14 juni 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.