454/1974

Given i Helsingfors den 6 juni 1974.

Lag angående ändring av lagen om pension för arbetstagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61) 4 § 2 mom., sådant det lyder i lagen den 29 december 1972 (934/72), samt 19 a § 2 mom., sådant det lyder i lagen den 22 november 1963 (525/63), samt fogas till lagen nya 1 a och 1 b §§ som följer:

1 a §.

Utför arbetstagare i arbetsförhållande, på grund av vilket pension bestämmes enligt lagen den 13 juni 1969 om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/69), även arbete för vilket den erlagda ersättningen icke beaktas vid bestämmandet av pensionen enligt nämnda lag, skall arbetsgivaren, utan hinder av vad i 1 § 1 mom. 3 punkten stadgats, för arbetstagaren anordna och bekosta pensionsskydd enligt denna lag, såvida arbetsförhållandet i övrigt uppfyller de i 1 § stadgade förutsättningarna.

Vid tillämpningen av denna lag betraktas såsom i 1 mom. avsedd arbetstagares lön endast den del av lönen som icke skall beaktas då pension bestämmes enligt lagen om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel.

1 b §.

För person i förtroendeuppdrag kan den som erlägger arvodet för uppdraget på av social- och hälsovårdsministeriet godkända villkor anordna och bekosta pensionsskydd enligt i denna lag stadgade minimivillkor. Pensionsskyddet anordnas genom att försäkring tecknas i pensionsanstalt, som idkar verksamhet i enlighet med denna lag.

Med förtroendeuppdrag avses vid tillämpningen av denna lag uppdrag, till vilket en person valts att för bestämd tid eller tills vidare representera ett visst samfund, en viss krets av personer eller en viss sakkännedom och vid vars utförande han icke står i arbets- eller tjänsteförhållande, ej heller verkar såsom i lagen om pension för företagare (468/69) avsedd företagare.

Har angående mandattiden icke överenskommits eller bestämts, anses förtroendeuppdraget ha börjat vid ingången av den kalendermånad för vilken arvode för uppgift hörande till förtroendeuppdraget första gången betalas samt avslutat vid utgången av den kalendermånad för vilken arvode senast betalts.

Beträffande person i förtroendeuppdrag, själva förtroendeuppdraget, det pensionsgrundande arvodet, den till pension berättigande tjänstgöringstiden i förtroendeuppdraget och den på förtroendeuppdraget grundade pensionen gäller i tillämpliga delar vad i denna lag stadgats om arbetstagare, arbetsförhållande, pensionsgrundande lön, till pension berättigande tjänstgöringstid och på arbetsförhållande grundad pension. Innehav av förtroendeuppdrag utgör dock icke hinder för beviljande av ålderspension åt den som uppnått pensionsåldern.

Denna lag tillämpas icke på statens, kommuners och kommunalförbunds förtroendeuppdrag.

4 §.

Rätt att erhålla ålderspension tillkommer arbetstagare sedan han fyllt 65 år, under förutsättning att han icke längre står i denna lag underställt arbetsförhållande. Pensionen beviljas från ingången av månaden efter det rätten att erhålla pension uppkommit, likväl tidigast från ingången av den månad som närmast följer efter ansökningen om pension eller, om pension sökts inom tre månader från arbetsförhållandets upphörande, från ingången av den månad som närmast följer efter det arbetsförhållandet upphört.


19 a §.

På anhållan av socialnämnd kan pensionsanstalt bestämma, att pension eller del därav erlägges till nämnden för att användas för vården av pensionstagare eller av sådan person i vars försörjning penstonstagaren enligt 3 § lagen om socialhjälp (116/56) är skyldig att deltaga. Angående utbetalning av pension till socialnämnd kan beslutas även till den del pensionen skall betalas retroaktivt, men socialnämnden får använda pensionen till ersättning av redan given socialhjälp endast i det fall att fråga är om förskott, som avses i 34 § lagen om socialhjälp.


Denna lag träder den 1 september 1974.

Vid anordnande av i 1 b § avsett pensionsskydd kan tjänstgöringstiden i förtroendeuppdrag och de för detta erlagt arvodena beaktas från och med den 1 januari 1974.

Stadgandena i 4 § 2 mom. av denna lag tillämpas på sådana fall i vilka ansökan om pension gjorts efter lagens ikraftträdande.

Helsingfors den 6 juni 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Seija Karkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.