Nr 421./1974

Given i Helsingfors den 31 maj 1974.

Lag om ändring av trafikförsäkringslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i trafikförsäkringslagen av den 26 juni 1959 (279/59) 5 § 2 mom., sådant det lyder i lagen den 23 december 1964 (638/64), 6 § 1 mom. och 12 § 1 mom. som följer:

5 §.

Ersättning för skada på utan uppsikt på trafikled lämnat annat djur än ren utgår icke från trafikförsäkringen, med mindre fordonets ägare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av vållande orsakat skadan.

6 §.

Ersättning för trafikskada bestämmes enligt stadgandena i 5 kap. 2–5 §§ och 7 kap. 3 § skadeståndslagen (412/74), dock så, att ersättning för sveda och värk icke utgives, med mindre fordonets ägare, förare eller passagerare uppsåtligen eller av vållande orsakat skadan, ej heller om skadan varit ringa. Skadeståndslagens 5 kap. 5 § tillämpas likväl ej i de fall som avses i 3 mom.


12 §.

Utkräves skadestånd för skada, för vilken ersättning skall utgå från trafikförsäkring, hos motorfordons ägare, förare eller passagerare med stöd av annan än denna lag, skall skadeståndet dock utdömas med tillämpning av de stadganden, som gälla om försäkringsbolagets ansvar, och oberoende av om vederbörande har en motfordran hos den skadelidande. Sålunda utdömt belopp får indrivas endast hos vederbörande försäkringsbolag, som befrias från ansvar genom att utbetala skadeståndet till den skadelidande. Från försäkringen skola även erläggas på skadeståndsbeloppet utdömd ränta och ersättning för rättegångskostnad, som tillerkänts den skadelidande.Denna lag träder i kraft den 1 september 1974, men gäller icke ersättning för skada, som orsakats därförinnan.

Helsingfors den 31 maj 1974.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.