414/1974

Given i Helsingfors den 31 maj 1974.

Lag angående ändring av 51 § lagen om arbetsavtal.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 51 § 1―3 mom. lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) som följer:

51 §.

Arbetsgivare, som uppsåtligen eller av vårdslöshet försummar att fullgöra skyldigheter som härrör av denna lag eller arbetsavtal, är skyldig att ersätta arbetstagaren härigenom uppkommen skada.

Har i 43 § avsedd hävning av arbetsavtal berott på uppsåtligt eller vårdslöst förfarande från arbetsgivarens sida, är han skyldig att ersätta arbetstagaren även den skada, som förorsakas av att avtalsförhållandet upphör i förtid.

Arbetstagare, som uppsåtligen eller av vårdslöshet försummar att fullgöra skyldigheter som härrör av denna lag eller arbetsavtal, eller genom uppsåtligt eller vårdslöst beteende ger anledning åt arbetsgivaren att häva avtalet enligt 43 §, skall enligt i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (412/74) stadgade grunder ersätta arbetsgivaren skada, som arbetstagaren sålunda förorsakat. Samma grunder skall tillämpas när det gäller ersättning för skada, som arbetstagare i sitt arbete orsakat arbetsgivaren.Denna lag träder i kraft den 1 september 1974, men gäller icke ersättning för skada, som orsakats därförinnan.

Helsingfors den 31 maj 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.