Nr 402./1974

Given i Helsingfors den 31 maj 1974.

Lag om försvarsmakten.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Försvarsmakten är administrativt och militärt organiserad på sätt i denna lag stadgas.

Angående fullgörandet av värnplikt inom försvarsmakten är stadgat i värnpliktslagen.

2 §.

Försvarsmakten har till uppgift:

1) att i samverkan med andra övervakningsmyndigheter sörja för övervakningen av rikets land- och sjöområde samt luftrum;

2) att trygga rikets territoriella integritet, vid behov med anlitande av kraftåtgärder;

3) att försvara riket och dess rättsordning samt folkets livsbetingelser och grundläggande rättigheter;

4) att sörja för upprätthållandet och utvecklandet av rikets militära försvarsberedskap;

5) att handha den militära utbildningen samt för sin del främja verksamhet som syftar till att stärka försvarsviljan och höja medborgarnas fysiska kondition;

6) att vid behov giva handräckning för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på sätt därom är stadgat särskilt;

7) att medverka vid organiseringen av övervakningsstyrkor, som ställs till Förenta Nationernas förfogande; samt

8) att utföra de övriga för försvarsmakten i lag föreskrivna åliggandena.

3 §.

I administrativt avseende är försvarsmakten underställd försvarsministeriet.

Angående högsta befälet över försvarsmakten är stadgat i regeringsformen.

4 §.

Försvarsmakten omfattar:

1) kommendören för försvarsmakten;

2) huvudstaben;

3) land-, sjö- och luftstridskrafterna; samt

4) militära inrättningar och depåer.

Inom land-, sjö- och luftstridskrafterna kan finnas förband, truppavdelningar och enheter.

Försvarsmaktens fredstida sammansättning bestämmes i detalj av försvarsministeriet.

Angående de militära undervisningsanstalterna gäller vad om dem är stadgat särskilt.

5 §.

Ångående indelningen av landet i militärlän och militärdistrikt för fullgörande av försvarsmaktens uppgifter är särskilt stadgat genom förordning.

6 §.

Den direkta ledningen av och tillsynen över försvarsmakten ankommer på kommendören för försvarsmakten.

Ledande stab och högre förvaltningsmyndighet för försvarsmakten är huvudstaben.

Angående försvarsmaktens regional- och lokalförvaltning stadgas genom förordning.

7 §.

Angående tjänsterna och befattningarna inom försvarsmakten är stadgat särskilt.

8 §.

Officerarna vid försvarsmakten utnämnes till till sina tjänster av republikens president i statsrådet eller vid föredragning av militära utnämningsärenden.

De militära utnämningsärendena föredrages för republikens president av kommendören för försvarsmakten, som även kontrasignerar presidentens beslut.

Vad i 2 mom. är stadgat om föredragningen av militära utnämningsärenden och om kontrasigneringen av besluten i dem tillämpas även på militära kommandomål.

9 §.

Angående militära grader och befordran stadgas särskilt genom förordning.

10 §.

Om utrustandet och underhållet av försvarsmakten samt om förläggningsorterna för dess olika delar bestämmes i administrativ väg. I beslut som rör nämnda angelägenheter får ändring ej sökas genom besvär.

Försåvitt militära synpunkter det medger skall truppavdelning förläggas till ort, där befolkningens språk är detsamma som truppavdelnings värnpliktigas modersmål eller där befolkningen är tvåspråkig.

11 §.

Vad i annan lag eller i förordning är stadgat om förvarsväsendet gäller på motsvarande sätt försvarsmakten.

12 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1974. Genom densamma upphäves 52 § 2 mom. värnpliktslagen av den 15 september 1950 (452/50).

Helsingfors den 31 maj 1974.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Försvarsminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.