12/1974

Given i Helsingfors den 4 januari 1974.

Lag angående ändring av 12 och 13 §§ lagen om statens pensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 12 § 1 mom. och 13 § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), av dem 13 § sådan den lyder i lagen den 31 december 1968 (793/68), som följer:

12 §.

Då pension beviljas med stöd av 10 § 2 eller 3 mom. denna lag, fogas för beräkning av pensionens maximibelopp till pensionen folkpensionens grunddel och för ettvart i 10 a § avsett barn under 16 år i 30 b § folkpensionslagen stadgat barntillägg motsvarande den i 27 § nämnda lag åsyftade tredje kommungruppen; den i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnda grundpensionen med beaktande av det avdrag, som skall göras från pensionen på grund av förmånstagaren tillkommande andra pensioner och betalningar, pension i enlighet med denna lag likväl, om den beviljats med tillämpning av 10 § 2 eller 3 mom., utan sådant avdrag; och i 8 § 1 mom. lagen om pension för arbelstagare nämnd pension, livränta eller ersättning.


13 §.

Pensionsbeloppet skall beräknas ånyo,

om förmånstagare, sedan pensionen på ovan stadgat sätt beräknats, befinnes ha rätt till pension, livränta eller ersättning, vilka skola beaktas då pensionsbeloppet beräknas;

om beloppet av dylik pension, livränta eller ersättning ändras till följd av besvär;

då i 10 a § avsett barn fyller 16 år; eller

på ansökan av förmånstagare, om pensionens, livräntans eller ersättningens belopp väsentligt förändrats.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1974.

Helsingfors den 4 januari 1974.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.