1042/1973

Given i Helsingfors den 29 december 1973.

Lag om ändring av pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 1 och 3 mom., 6 § 1 mom., 8 § och 11 § pensionslagen den 20 maj 1966 för evangelisk-lutherska kyrkan (298/66), av dem 1 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 6 mars 1970 (182/70), samt fogas till lagen en ny 10 §, som följer:

1 §.

Person i tjänste- eller arbetsförhållande till evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling, församlingsförbund eller annan sammanslutning av församlingar äger, såvida av denna lag icke annat följer, rätt till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension, 1 tillämpliga delar enligt samma stadganden som person i tjänste- eller arbetsförhållande till staten.


Förening, annan sammanslutning, stiftelse eller anstalt kan med kyrkostyrelsen överenskomma om, att stadgandena i denna lag skola tillämpas även i fråga om sådan präst eller lektor i dess tjänst, för vilken domkapitlet utfärdat förordnande till befattningen. Likaså kan med kyrkostyrelsen överenskommas om de villkor, på vilka denna lag skall tillämpas i fråga om person, som är anställd i mellankyrklig eller motsvarande organisation eller anställts av annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling för arbete bland invandrare.


6 §.

Pensionsskyddet ombesörjes av kyrkans centralfond. Kyrkostyrelsen kan dock såsom styrelse för centralfonden överenskomma med myndighet eller inrättning, som ombesörjer pensionsskyddet i enlighet med lagen om statens pensioner eller lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare eller med pensionsskyddscentralen om alt denna mot ersättning åtager sig art draga försorg om utbetalningen av i denna lag avsedda pensioner samt om därtill anslutna åtgärder och om registreringen av tjänste- och arbetsförhållanden för verkställighet av pensionsskyddet.


8 §.

För pensionsskyddet i enlighet med denna lag skall envar evangelisk-luthersk församling till kyrkans centralfond för varje sådant skattöre, på grund av vilket kyrkoskatt under föregående år debiterats eller ratt till debitering förelegat, erlägga ett av kyrkomötet på förslag av kyrkostyrelsen för ett år i sänder fastställt penningbelopp.

Kyrkomötet fastställer de grunder, enligt vilka i 1 § 3 mom. avsedd förening, annan sammanslutning, stiftelse eller anstalt är skyldig att deltaga i kostnaderna för pensionsskyddet i enlighet med denna lag. Kyrkostyrelsen äger rätt att besluta, huruvida ersättning skall erläggas till kyrkans centralfond för pensionsskydd för person, som är anställd i mellankyrklig eller motsvarande organisation eller anställts av annan evangelisk-luthersk kyrka eller dess församling för arbete bland invandrare, ävensom om ersättningens storlek.

10 §.

Statens, kommuns eller annat offentligträttsligt samfunds myndighet eller inrättning, pensionsskyddscentralen, försäkrings- och pensionsanstalt samt sjukhus och läkare i tjänsteförhållande äro skyldiga att på begäran avgiftsfritt tillhandahålla kyrkostyrelsen sådana uppgifter som de ha, vilka inverka på avgörandet av ärende under behandling. För läkarutlåtande skall erläggas skälig ersättning.

11 §.

Kyrkostyrelsen kan, då förutsättningar för erhållande av full ordinarie pension icke föreligga, av särskilda skäl inom ramen för ett av kyrkomötet för ändamålet fastställt anslag bevilja extra pension under förutsättning, att sökandens utkomst är beroende av pensionen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 29 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.