998/1973

Given i Helsingfors den 29 december 1973.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) tredje gruppen av myndigheter som angives i lagens 4 §, sådan den lyder i lagen den 5 maj 1972 (344/72), 10 § 1 punkten under rubriken Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt, och rubriken angående Godkännande av teknisk anordning, sådana de lyder i lagen dan 20 december 1966 (669/66), och 2 och 3 punkterna under rubriken Registerutdrag, sådana de lyder i lagen den 10 november 1972 (734/72), och rubriken i lagens 14 § angående Anmälan för registrering av tryckkärl, sådan den lyder i ovan nämnda lag av den 20 december 1966, samt fogas till lagens 12 § 1 mom. nya 50 och 51 punkter, som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitel, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, jordbruksstyrelsen, vattenstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen meteorologiska institutet, järnvägsstyrelsen, post- och telegrafstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, näringsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, tryckkärlsinspektoratet, arbetarskyddsstyrelsen, olycksfalls verket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.


10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Beslut, protokollsutdrag eller annan expedition, varigenom beviljas tillstånd eller rätt:

1) att använda tryckkärl:

för ångpanna och tryckbehållare 30 mark, om ångpannans effekt är högst 0,5 MW eller tryckbehållarens volym högst 1,0 m3;

60 mark, om pannans effekt är högst 3 MW eller behållarens volym högst 3 m3;

120 mark, om pannans effekt är högst 15 MW eller behållarens volym högst 20 m3;

200 mark, om pannans effekt är högst 30 MW eller behållarens volym högst 100 m3;

300 mark, om pannans effekt är högst 100 MW eller behållarens volym högst 300 m3; och

500 mark, om pannans effekt eller behållarens volym är större.


Godkännande av teknisk anordning:

godkännandet av maskin, lyft- eller transportmedel eller annan teknisk anordning eller anordningstypskonstruktion, 40 mark.


Registerutdrag:


2) ur handelsregister eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen eller näringsstyrelsen fört register, om utdraget utgives av patent- och registerstyrelsen eller näringsstyrelsen 10 mark per ark, om det utgives av häradsskrivare 7 mark per ark och eljest 5 mark 50 penni per ark;

3) ur handelsregister eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen eller näringsstyrelsen fört register, då utdraget utgives som fotostatkopia eller utskrivet på skilt blad, 10 mark för det första bladet och 5 mark för varje följande blad;


12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


50) beslut eller resolution, som utfärdas av näringsstyrelsen;

51) expedition som utfärdas av skoavdelningen vid länsstyrelse.


14 §.

För nedannämnda handlingar, anmälningar och vinster skall, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, sådan uppbäras till följande belopp:


Anmälan för registrering av tryckkärl:

för ångpanna eller tryckbehållare 30 mark.


Helsingfors den 29 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.