976/1973

Given i Helsingfors den 29 december 1975.

Lag angående ändring av lagen om rättegången i hyresmål.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 10 augusti 1973 om rättegången i hyresmål (650/73) 5 och 18 §§ samt fogas till 10 § ett nytt 3 mom. och till lagen en ny 11 a § som följer:

1 kap.

Bostadsdomstol.

5 §.

För viss tid kan till bostadsdomstol utöver ordförande, viceordförande och ledamöter, som avses i 4 §, förordnas ordförande och motsvarande antal viceordförande samt väljas ledamöter. Bostadsdomstolen är därvid verksam uppdelad på två eller flera divisioner.

10 §.

Då bostadsdomstols ordförande och viceordförande samtidigt är förhindrade att helt eller delvis handha små, i denna lag avsedda värv, förordnas ställföreträdare för dem i den ordning som gäller för ordföranden i vederbörande underrätt.

11 a §.

I domsaga, inom vars underrätt bostadsdomstol har inrättats, kan med statsmedel avlönas kanslipersonal, även om staten icke i övrigt skulle svara för kanslipersonalens avlöning.

Staten kan inom ramen för statsförslaget deltaga i avlöningen av sådan kanslipersonal vid rådstuvurätt, som fullgör uppgifter i anknytning till bostadsdomstolens verksamhet, i enlighet med vad därom stadgas genom förordning.

2 kap.

Rättegången i bostadsdomstol.

18 §.

Bostadsdomstol kan sammanträda även på annan tid och annan plats än vad för allmän underrätt är stadgat. Tidpunkten skall såvitt möjligt bestämmas så, att parterna åsamkas minsta möjliga olägenheter och kostnader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 29 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.