940/1973

Given i Helsingfors den 21 december 1973.

Förordning om rättegången i hyresmål.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 38 § lagen den 10 augusti 1973 om rättegången i hyresmål (650/73):

1 §.

Bostadsdomstol skall i fråga om handlagda hyresmål föra åtgärdsblad och erforderliga hjälpregister i enlighet med vad justitieministeriet närmare förordnar. Angående dem skall uppgifter lämnas till myndigheter som justitieministeriet bestämmer.

2 §.

Protokoll vid bostadsdomstols sammanträde föres av ordföranden.

3 §.

På bostadsdomstols ordförande ankommer att draga försorg om att särskild uppmärksamhet ägnas betjäningen av dem som uträttar ärenden vid bostadsdomstolen och att de uppgifter som hör till bostadsdomstolen fullgöres med skyndsamhet.

4 §.

Bostadsdomstols ordförande skall i god tid underrätta styrelsen i vederbörande kommun om att ledamots och suppleants mandattid löper ut eller att han befriats från sitt uppdrag.

5 §.

Om avgifter för sådana dupletter av handlingar som åsyftas i 33 § lagen om rättegången i hyresmål (650/73) gäller vad som är bestämt om avgifter till staten för framställande av ostyrkta avskrifter.

6 §.

För stämning till bostadsdomstol samt för bostadsdomstols dom och protokoll ävensom för annan expedition som utgives av bostadsdomstol tillfaller lösen ordföranden. Viceordförande. som fungerar såsom bostadsdomstolens ordförande under annan tid än då ordföranden har semester eller är sjuk, tillfaller likväl lösen för dom och protokoll, om icke annat är stadgat.

Vid bostadsdomstol som inrättats vid häradsrätt skall angående lösen iakttagas vad i 3 § lagen om domsagornas förvaltning (220/35) är stadgat.

7 §.

Justitieministeriet utbetalar de arvoden, dagtraktamenten och resekostnadsersättningar som avses i 11 § lagen om rättegången i hyresmål månatligen i efterskott på grundval av förteckning som undertecknas av bostadsdomstols ordförande.

8 §.

Angående uppbärande av ersättning hos staten av lösen, förrättningsarvode och resekostnadsersättning som åsyftas i 35 § lagen om rättegången i hyresmål iakttages i tillämpliga delar stadgandena i 6 och 8 §§ förordningen om fri rättegång (376/73).

9 §.

På expedition, som utgives utan avgift till följd av stadgandena i lagen om rättegången i bostadsmål, skall jämte orden "Utan avgift" antecknas det lösen- eller förrättningsarvodesbelopp från vilket vederbörande har befriats.

10 §.

Justitieministeriet fastställer formulär till de blanketter som skall användas vid rättegångar i hyresmål. Bostadsdomstolarna erhåller utan avgift blanketterna från statens tryckericentral.

På bostadsdomstols kansli skall blanketter, som är avsedda att begagnas av parter, utan avgift hållas tillgängliga för dem som behöver desamma.

11 §.

Närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av Justitieministeriet.

12 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 21 december 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.