791/1973

Given i Helsingfors den 31 oktober 1973.

Förordning om ändring av byggnadsförordningen.

På föredragning av ministern för inrikesärendena upphäves 24 § byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59), sådan den lyder i förordning av den 20 december 1968 (686/68), ändras 5 §, 33 § 1 mom. 6 punkten, 50 § 1 mom. 4 punkten, 51 § 1 mom. 3 punkten, 53 § 4 mom., 57 § 1 mom., 58 §, 88 § 1 mom., 121 § 1 mom. 4 punkten, 125 § 3 mom., 130 § 3 mom., 137 § 1 mom. och 148 §, av dessa lagrum 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 16 december 1966 och den 10 oktober 1969 (673/66 och 628/69) samt 121 § 1 mom. 4 punkten och 137 § 1 mom., sådana dessa lagrum lyder i nämnda förordning av den 10 oktober 1969, samt fogas till förordningen nya 5a, 53 a, 85 a, 146 a och 146 b §§ samt till förordningens 32 § 2 mom. en ny 17 a punkt, till 41 § ett nytt 2 mom., till 50 §, sådan den lyder delvis ändrad genom sagda förordning av den 10 oktober 1969, nya 4 och 5 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 6 mom., till 88 §, sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 11 juni 1965 (334/65), ett nytt 2 mom., varvid nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., till 118 §, sådan den lyder i sagda förordning av den 16 december 1966, ett nytt 2 mom., till 121 §, sådan den lyder i förordning av den 10 oktober 1969, nya 2 och 3 mom. och till 145 f §, sådan den lyder i sagda förordning av den 10 oktober 1969, ett nytt 2 mom. som följer:

5 §.

Ministeriet för inrikesärendena och länsstyrelsen skola höra vederbörande kommun och, om det bör anses påkallat, även grannkommun, innan i 5 § 2 mom. eller 132 § 1 mom. byggnadslagen stadgat undantag medgives. Har ansökan inlämnats till kommuns styrelse, skall denna vidarebefordra ansökan och kommunens utlåtande i saken till den myndighet, på vilken det ankommer att medgiva undantag från förbudet.

Innan byggnadslov beviljas i fall som avses i 132 § 2 mom. byggnadslagen skall inhämtas utlåtande av kommunens styrelse eller av den kommunala myndighet, till vilken avgivandet av utlåtande överförts. Angående ansökan som rör mindre avvikelse skall utlåtande dock inhämtas endast vid behov.

Vad i 2 mom. är stadgat skall, när det bör anses påkallat, äga motsvarande tillämpning vid handläggningen av ansökan om byggnadslov för uppförande av nybyggnad på sådant område vid havsstrand eller stranden av vattendrag, som icke har gällande stadsplan, byggnadsplan eller strandplan.

Magistraten eller byggnadsnämnden skall. innan avgörande av ansökan, som rör i 31 § 2 mom., 32 § 1 mom., 42 § 3 mom., 43 § 2 mom., 100 § 4 mom., 101 § 2 mom. eller 123 e § 2 mom. byggnadslagen avsedd åtgärd, införskaffa utlåtande av kommunens styrelse.

5 a §.

I 132 a § byggnadslagen avsett meddelande skall bevisligen tillställas granne och honom beredas minst 7 dagar tid att framställa anmärkning. Är granne okänd eller svåranträffbar, eller är de grannar som skola höras flera än tio, anses meddelande delgivet grannen, om meddelandet tillkännagivits på sätt kommunala meddelanden tillkännagivas i kommunen.

Till kommuns utlåtande angående ansökan om undantagstillstånd skall fogas utredning om hörande av grannarna och om anmärkningar som framställts på grund av ansökan om undantagstillstånd.

32 §.

Vid uppgörandet av stadsplan skola följande omständigheter ägnas särskild uppmärksamhet:

17 a) i byggnadskvarter bör finnas tillräckligt med områden för lekplatser och vistelse;


33 §.

I stadsplanebestämmelser må intagas erforderliga föreskrifter om bebyggande och utnyttjande av byggnadskvarter, såsom bestämmelser om


6) gårdsplanen, lekplatser, vistelseområden och gångvägar samt om anordnande av gemensamma gårdsplaner;


41 §.

Skall beslut om ändring av stadsplan icke underställas ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelsen för fastställelse, skall stadsstyrelsen, sedan ändringen av stadsplanen godkänts, översända avskrift av beslutet angående godkännandet jämte stadsplanekarta och beskrivning till ministeriet för inrikesärendena och länsstyrelsen samt, försåvitt fråga är om ett i jordregistret infört område, även till lantmä-terikontoret. I övrigt lände i tillämpliga delar till efterrättelse vad i 40 § 2 mom. är stadgat.

50 §.

Även om byggnadslov enligt 49 § icke fordras, skall tillstånd sökas hos magistraten till följande åtgärder:


4) sådan ändring av bärande konstruktion eller av eldstad, som kräver nytt kanalsystem, vilkens genomförande icke kan anses såsom nybygge, eller ändring av värmeanläggning så att den lämpar sig för oljeeldning;


Magistratens tillstånd skall sökas även för hållande på land eller i vatten av husvagn eller -båt eller annan därmed jämförlig rörlig anordning, som icke är nybyggnad, för sådant boende som icke ansluter sig till sedvanliga strövtåg eller båtsport.

För byggande och förnyande av magasin och cisterner samt till dem anslutna ledningar för flytande bränsle med en volym av över 200 liter, vilka behövas för eldning av byggnad eller vilka eljest tjäna byggnad, skall även, om icke för ändring av värmeanläggningen redan erhållits i 1 mom. 4 punkten avsett tillstånd, sökas tillstånd hos magistraten eller, om i byggnadsordningen så är stadgat, hos byggnadsinspektören .


51 §.

Byggnadslov skall sökas skriftligen. Till ansökan skall fogas:


3) sådan situationsplan över tomten eller byggnadsplatsen i tre exemplar, som utvisar vilka byggnader som komma att uppföras, vilka som redan förefinns och vilka som komma att rivas ävensom planteringar, lekplatser, gångvägar, parkerings- och lastningsplatser för bilar samt övrig reglering av gårdsplanen;


53 §.

Vad ovan är stadgat om nybyggnad, skall i tillämpliga delar gälla även i 50 § avsedd åtgärd.

53 a §.

Vid prövningen av ansökan om byggnadslov skall magistraten tillse, att på tomten eller byggnadsplatsen reserveras tillräckligt med områden för lekplatser och vistelse. Vid prövningen av tillräckligheten av de för lekplatser och vistelse nödiga områdena skall beaktas även det av på tomten eller byggnadsplatsen redan förefintliga byggnader förutsatta behovet av lekplatser och vistelseområden, försåvitt det är möjligt utan att iordningsställandet av sådana skulle medföra uppenbart oskäliga kostnader.

Uppmärksamhet bör särskilt fästas vid att de till lekplatser och vistelseplatser reserverade områdena uppfylla fordringarna på säkerhet, sanitära förhållanden och trevnad. Lekplatserna böra kunna nås utan besvär och tryggt från bostäderna.

57 §.

Magistraten må på synnerliga skäl, efter att hava verkställt utredning och vid behov efter att hava hört stadsstyrelsen, för tomt fastställa mindre antal lek- och bilplatser än den enligt 53 a § 1 mom. och 56 § 1 mom. 1―6 och 9 punkterna borde hava.


58 §.

Tomt eller byggnadsplats må icke utan magistratens tillstånd användas så, att gårdsplanens användning på sätt i situationsplanen förutsättes försvåras.

85 a §.

Vid byggande av för allmänheten avsedda utrymmen skall tillräcklig uppmärksamhet fästas vid att de kunna användas även av personer, vilkas rörelseförmåga eller förmåga att orientera sig är begränsad på grund av ålder, skada eller sjukdom.

88 §.

Värmeanläggningar, skorstenar och luftutsugningskanaler skola anbringas så, att olägenheterna av avgående rök och gaser i tillräcklig mån förebyggas.

Ovan i 50 § 5 mom. avsedda bränslemagasin och cisterner samt ledningar skola planeras och byggas så, att de icke utgöra risk för vatten- eller miljöförstörning.


118 §.

Skall beslut om ändring av byggnadsplan icke underställas länsstyrelsen för fastställelse, skall kommunalstyrelsen, sedan ändringen av byggnadsplanen godkänts, översända avskrift av beslutet angående godkännandet jämte byggnadsplanekarta och beskrivning till ministeriet för inrikesärendena, länsstyrelsen och lantmäterikontoret. I övrigt lände i tillämpliga delar till efterrättelse vad i 117 § 1 mom. är stadgat.

121 §.

Såframt ej annat är föreskrivet i byggnadsordning, skall, även om byggnadslov enligt 120 § icke fordras, hos byggnadsnämnden sökas tillstånd till följande åtgärder:


4) sådan ändring av bärande konstruktion eller av eldstad, som kräver nytt kanalsystem, vilkens genomförande icke kan anses såsom nybygge, eller ändring av värmeanläggning så att den lämpar sig för oljeeldning;


Hos byggnadsnämnden skall även sökas tillstånd för hållande på land eller i vatten av husvagn eller -båt eller annan därmed jämförlig rörlig anordning, som icke är nybyggnad, för boende, som icke ansluter sig till sedvanliga strövtåg eller båtsport.

För byggande och förnyande av magasin och cisterner samt till dem anslutna ledningar för flytande bränsle, med en volym av över 200 liter, vilka behövs för eldning av byggnad, eller vilka eljest tjäna byggnaden, skall även, om icke för ändring av värmeanläggningen redan erhållits ovan i 1 mom. 4 punkten avsett tillstånd, sökas tillstånd hos byggnadsnämnden eller, om i byggnadsordningen så är stadgat, hos byggnadsinspektören.

125 §.

Vad ovan är stadgat om nybyggnad gäller i tillämpliga delar även i 121 § avsedd åtgärd.

130 §.

Byggnad eller del därav må icke tagas i bruk, innan den vid syn blivit godkänd för användning.

137 §.

Vad i 77―79, 81―83, 85, 85 a, 87, 88, 90, 120, 121, 123, 126, 127 och 131 §§ samt i tillämpliga delar i 80, 84, 122, 124, 125, 128, 129 och 133 §§ är stadgat gäller vid byggande på område, för vilket varken stadsplan, byggnadsplan, eller strandplan är fastställd. Vad i nämnda paragrafer är stadgat om magistrat äger motsvarande tillämpning på byggnadsnämnd.


145 f §.

Skall beslut om ändring av strandplan icke underställas för fastställelse, gäller i tillämpliga delar vad i 41 § 2 mom. och 118 § 2 mom. är stadgat.

146 a §.

Kommuns planläggningsväsen må på sätt som avses i 137 a § 2 mom. byggnadslagen anses vara tillräckligt utvecklat, om i kommunen finnes nödig personal för handhavande av ärenden som rör planläggning och fastighetsbildning och om kommunens förvaltningssystem i fråga om planläggningsväsendet även i övrigt är effektivt organiserat och planläggningen sakenligt skött.

146 b §.

Ändring av plan bör på sätt som avses i 137 a § 2 mom. byggnadslagen anses väsentlig, om genom ändring av byggnadsrätt, byggnadshöjd, våningstal eller i planen fastställt bruksändamål eller på annat därmed jämförligt sätt den allmänna karaktären av områdets jorddisposition ändras eller annan avvikelse sker från de principer som omfattats vid uppgörandet av planen. Ändring bör dock alltid anses väsentlig, om den skulle kunna äventyra bevarandet av från miljösynpunkt betydande värden.

148 §.

Vid prövning av ansökan om tillstånd att uppföra tillfällig nybyggnad skall byggnadens ändamål samt de krav dess hållfasthet, sanitära omständigheter, trafiken, brandsäkerheten och byggnadens proportionerlighet ställer beaktas. Tillstånd att hålla kvar tillfällig nybyggnad beviljas endast för viss tid eller tillsvidare, till dess om saken annorlunda bestämmes, dock högst för en tid av fem år från tillståndets beviljande.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1973.

Helsingfors den 31 oktober 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.