651/1973

Given i Nådendal den 10 augusti 1973.

Förordning om allmän rättshjälpsverksamhet.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 31 § lagen den 2 februari 1973 om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73):

1 §.

Vid allmän rättshjälpsbyrå skall föras förteckning, vari skall införas varje klients personuppgifter och hemort, ärendets art och däri vidtagna åtgärder samt uppgift om huruvida rättshjälp har lämnats kostnadsfritt eller mot ersättning. Har rättshjälp lämnats mot partiell ersättning eller har det bestämts, att lämnandet av kostnadsfri rättshjälp skall upphöra, skall i förteckningen även antecknas vilken del av kostnaderna för lämnande av rättshjälp och hur mycket rättshjälpstagaren högst har ansetts vara skyldig att ersätta kommunen ävensom hur mycket av ersättningen som har uppburits eller uppgift om huruvida man har avstått från att uppbära densamma.

Vad i 1 mom. är stadgat är i tillämpliga delar gällande även då rättshjälp lämnats i form av handräckning eller såsom i 28 § lagen om allmän rättshjälpsverksamhet avsedd rättshjälp.

2 §.

Vid rättshjälpsbyrå skall finnas ett på åtgärd av justitieministeriet senast publicerat utdrag ur advokatförteckningen och en förteckning över de allmänna rättshjälsbyråerna.

3 §.

Då någon med stöd av 14 § 1 eller 3 mom. lagen om allmän rättshjälpsverksamhet anvisas att vända sig till advokat eller till rättshjälpsbyrå i annan kommun, skall bevis däröver givas honom.

4 §.

Kommuns i 12 § lagen om allmänrättshjälpsverksamhet avsedda rättshjälpsbyrå skall, efter att ha erhållit meddelande om rättshjälp som med stöd av 27 § 1 mom. i sagda lag börjat lämnas utan begäran om handräckning, sörja för att frågan om rättshjälps tagarens rätt till allmän rättshjälp avgöres och att meddelande om beslutet ofördröjligen tillställes den rättshjälpsbyrå som lämnar rättshjälpen.

5 §.

Statsunderstöd för de driftskostnader som föranleds av allmän rättshjälpsverksamhet skall sökas hos justitieministeriet för varje kalenderår senast inom juni månad därpåföljande år.

Till ansökan skall fogas berättelse över rättshjälpsnämndens och rättshjälpsbyråns verksamhet samt utredning över i 24 § 1 mom. lagen om allmän rättshjälpsverksamhet nämnda driftskostnader och över i 22 § 3 mom. i sagda lag avsedda inkomster.

6 §.

Förskott på statsunderstöd sökes hos justitieministeriet. Under det första verksamhetsåret skall till ansökan fogas i 5 § avsedd, på uppskattning baserad utredning.

7 §.

Då kommuner ingått i 1 § 2 mom. lagen om allmän rättshjälpsverksamhet avsett avtal, uppgör den kommun som ombetrotts rättshjälpsverksamheten ansökan om erhållande av statsunderstöd på alla de kommuners vägnar som ingått avtalet. I ansökan skall uppgivas, hur de driftskostnader som berättigar till statsunderstöd enligt överenskommelsen fördelas mellan kommunerna.

8 §.

Kommun är skyldig att om den allmänna rättshjälpsverksamhet den bedriver och om de därav föranledda kostnaderna justitieministeriet alla de uppgiftet, som ministeriet finner erforderliga.

9 §.

Justitiemmisteriet utfärdar vid behov föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna förordning.

10 §.

Denna förordning träder i .kraft den 1 september 1973.

Nådendal den 10 augusti 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. justitieminister
Kristian Gestrin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.