610/1973

Given i Nådendal den 13 juli 1973.

Lag om avloppsvattenavgift.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Kommun äger rätt att i ersättning för kostnaderna för avledande av avloppsvatten och regnvatten samt för deras renande erhålla avloppsvattenavgift i enlighet med vad i denna lag stadgas.

2 §.

I fråga om sådan fastighet, från vilken avloppsvatten ledes till allmänt avloppsverk i kommunens ägo, skall avloppsvattenavgift erläggas av fastighetens ägare eller med ägare jämställd innehavare.

Vad i 1 mom. är sagt om fastighetsägare gäller på motsvarande sätt legotagare som med stöd av tomt- eller jordlegoavtal innehar fastighet.

3 §.

Avloppsvattenavgift består av anslutningsavgift och bruksavgift.

4 §.

Anslutningsavgift erlägges till täckande av kostnaderna för byggande av avloppsledningar och till dem anslutna anläggningar för behandling av avloppsvatten. Såsom byggnadskostnader beaktas utom de medel, som redan använts för byggande av anläggningen, även det belopp som kan beräknas bli erforderligt för bringande av anläggningen i sådant skick, att i 1 § nämnda uppgifter kan utföras sakenligt.

Grunden för bestämmande av anslutningsavgift får vara något av följande alternativ:

1) tomtens eller byggnadsplatsens areal och våningsyta;

2) de på fastigheten belägna byggnadernas våningsyta;

3) antalet lägenheter i de på fastigheten befintliga byggnaderna och byggnadernas våningsyta; eller

4) annan grund, som är jämförbar med de i punkterna 1―3 nämnda.

Vid bestämmande av anslutningsavgift får även fastighetens bruksändamål beaktas.

Blir storleken av den enligt 2 mom. beräknade anslutningsavgiften av synnerlig orsak uppenbart oskälig, skall avgiften bestämmas på basen av den nytta fastigheten har av avledandet och reningen av avloppsvattnet.

Förändras de omständigheter, som utgör grund för anslutningsavgiften, efter bestämmandet av denna, får anslutningsavgiften bestämmas att utgå med ett belopp, som motsvarar förändringen.

5 §.

Grund för bestämmandet av bruksavgift utgör den mängd vatten som fastigheten använt.

Om enligt 1 mom. fastställd bruksavgift till följd av exceptionell beskaffenhet hos avloppsvattnet från fastigheten eller dess mängd eller av annat skäl uppenbart måste anses oskäligt stor eller oskäligt liten, eller om vattenmängden icke kan mätas på lämpligt sätt, skall vid bestämmandet av bruksavgiften de exceptionella förhållandena och den nytta fastigheten har av avledandet beaktas.

Kommun som äger avloppsverk är berättigad att av vattenverk erhålla uppgifter om de fastigheters vattenförbrukning, vilka anslutits till kommunens avloppsnät.

6 §.

Taxa innefattande detaljerade grunder för bestämmande av avloppsvattenavgift godkännes av kommunens fullmäktige. Fullmäktiges beslut skall underställas länsstyrelsen för fastställelse.

7 §.

Skyldigheten att erlägga avloppsvattenavgift börjar, då fastighet anslutits till allmänt avlopp.

8 §.

Avloppsvattenavgift fastställes och debiteras av kommunens styrelse. Bruksavgift kan fastställas och debiteras även av annan i reglemente eller instruktion bestämd kommunal myndighet.

9 §.

Innan anslutningsavgift fastställes skall den betalningsskyldige bevisligen delgivas det förslag till anslutningsavgift som gäller honom. Anmärkning med anledning av förslaget skall inlämnas till kommunens styrelse inom 14 dagar från delgivningen.

Beslut av kommunens styrelse, genom vilket anslutningsavgift blivit bestämd, skall bevisligen delgivas den betalningsskyldige.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda förslag och beslut kan utan hinder av stadgandena i 8 § lagen om delgivning i förvaltningsärenden (232/66) delgivas även sålunda, att det i rekommenderat brev inlämnas till posten under fastighetens adress eller under veterlig annan adress för fastighetens ägare eller innehavare.

10 §.

Kommunens styrelse bestämmer de debiteringsperioder, för vilka bruksavgift utgår i kommunen. Kommunens styrelse kan även besluta, att bruksavgifter som uppbäres för kalenderår eller annan debiteringsperiod, bestämmes såsom förskottsrater i motsvarighet till vattenförbrukningen under föregående debiteringsperiod, varvid den slutliga avgiften fastställes först enligt den verkliga förbrukning som konstaterats vid debiteringsperiodens utgång. Härvid skall till betalningsskyldig utan dröjsmål återbäras överbetalt belopp, eller ock skall det bristande beloppet uppbäras särskilt för sig hos honom.

Kommun skall för uppbörden av bruksavgift tillställa den betalningsskyldige debetsedel, varav framgår, hur stor den av fastigheten förbrukade vattenmängden konstaterats vara, samt avgiftens belopp. Om bruksavgiften uppbäres genom förskottsrater så som i 1 mom. avses, skall av debetsedeln framgå den vattenmängd som använts under den föregående debiteringsperioden samt hur stor del därav förskottsbeloppet motsvarar.

Betalningsskyldig äger rätt att inom sju dagar efter det han erhållit debetsedel framställa anmärkning hos myndighet som avses i 8 §. Med anledning av anmärkningen skall beslut fattas och slutlig debetsedel tillställas den betalningsskyldige.

Påföres bruksavgift med tillämpning av 5 § 2 mom., skall förslag innehållande grunderna för avgiften delgivas den betalningsskyldige innan avgift för fastigheten första gången bestämmes. Angående delgivning av förslaget och inlämnande av anmärkning skall vad i 9 § är stadgat om anslutningsavgift äga motsvarande tillämpning. Ändras grunderna för avgiften senare, skall samma förfarande iakttagas.

11 §

I beslut som angår bestämmande av avloppsvattenavgift sökes ändring genom besvär hos länsstyrelsen inom 30 dagar.

Beträffande beslut som avses i 10 § 2 mom. räknas besvärstiden från utgången av den tid som stadgats i 10 § 3 mom. eller, om anmärkning gjorts mot debiteringen, från delfåendet av det beslut som givits i anledning av anmärkningen.

12 §.

Anslutningsavgiften får betalas i tre årliga rater. På dessa räknas 7 procents ränta (rån början av det kalenderår som närmast följer efter debiteringen av den första årsraten. Försenas inbetalning av årsrat, skall på beloppet erläggas 5 procents tilläggsränta räknat från början av den månad som följer efter förfallodagen.

Bruksavgift skall, oaktat besvär anförts, erläggas under den tid som angivits i debetsedeln eller i den på grund av anmärkning utfärdade slutliga debetsedeln. Betalas bruksavgift eller rat därav icke inom den av kommunens styrelse bestämda tiden, skall på det förfallna beloppet erläggas 12 procents ränta, räknat från förfallodagen.

Förfallen obetald avloppsvattenavgift får utsökas hos den betalningsskyldige i den ordning som är stadgad för indrivning av skatter och avgifter i utsöknnigsväg.

13 §.

Sker ombyte av fastighetens ägare eller innehavare, svarar även den nya ägaren eller innehavaren för obetald avloppsvattenavgift jämte ränta, om de icke varit obetalda längre tid än fem år räknat från ingången av det kalenderår som följer efter debiteringsåret.

Avlyftes eller nedsättes avloppsvattenavgift på grund av besvär, skall kommunen återbetala det överbetalda beloppet jämte ränta från inbetalningsdagen till återbetalningsdagen enligt den av Finlands Bank sistnämnda dag tillämpade lägsta diskontoräntan.

14 §.

Utan hinder av vad ovan stadgats kan kommun besluta, att anslutningsavgift icke skall erläggas.

För tomt, byggnadsplats eller annan fastighet, som överlåtits av kornmun, skall anslutningsavgift icke erläggas, om ej rätt att erhålla sådan avgift förbehållits i överlåtelsehandlingen.

I jord- eller tomtlegoavtal, genom vilket kommun utarrenderar tomt, byggnadsplats eller annat område, skall särskilt nämnas, huruvida legotagaren är skyldig att erlägga anslutningsavgift. Har sådan skyldighet icke ålagts legotagaren, får anslutningsavgift icke påföras honom.

15 §.

Kommun får i enskilda fall överenskomma, att avloppsvattenavgift bestämmes på andra grunder än ovan stadgas. Även härvid bör grunderna vara skäliga och opartiska.

Har fastighetsägares eller -innehavares betalningsförmåga väsentligt nedgått på grund av sjukdom eller olycksfall eller av annat sådant skäl, eller har han avlidit eller är indrivning av avgift på grund av att byggnader förstörts eller annan skada på egendom inträffat uppenbart oskälig, kan kommunen enligt provning på ansökan bevilja partiell eller fullständig befrielse från erläggande av avgift. Under samma förutsättningar kan även betalningsuppskov beviljas.

16 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. Redan före lagens ikraftträdande kan förberedande åtgärder vidtas samt taxor godkännas och fastställas.

Anslutningsavgift skall icke erläggas för sådan fastighet, för vilken ersättning betalts eller betalas enligt stadsplanelagen (145/31) eller byggnadslagen (370/58) för byggande av allmänt avloppsverk eller för vilken indrivning av sådan ersättning förfallit på sätt som avses i 148 § 5 mom. byggnadslagen. Detsamma gäller för tomt, som kommun överlåtit före byggnadslagens ikraftträdande eller ock överlåtit efter byggnadslagens ikraftträdande utan att förbehålla sig rätt till särskild uppbörd av ersättning enligt byggnadslagen, samt för fastighet, beträffande vilken överenskommelse före denna lags ikraftträdande ingåtts om erläggande av anslutningsavgift eller därmed jämförlig avgift.

I fråga om legotomt eller -område, som kommun utarrenderat före denna lags ikraftträdande, skall anslutningsavgift icke erläggas, om ej i legoavtalet särskilt förbehållits rätt till ersättning för byggande av allmänt avloppsverk med tillämpning av i byggnadslagen stadgade principer.

Besluter kommun i enlighet med 14 §, att anslutningsavgift icke skall erläggas, bör för tomter, byggnadsplatser och övriga områden, för vilka med stöd av 2 och 3 mom. anslutningsavgift ej annars borde betalas, i bruksavgift erläggas endast hälften av beloppet enligt den i 6 § avsedda taxan. Denna lättnad gäller under tio år från dagen för ovan avsett beslut eller i det fall, att fastigheten ej ännu anslutits till det allmänna avloppsnätet, 10 år från anslutningen. Lättnaden berör icke fastighet, som då beslutet fattades varit ansluten till allmänt avloppsverk längre tid än tio år.

Vad i 4 mom. är stadgat tillämpas även på fastighet, för vilken i denna lag avsedd anslutningsavgift erlagts, innan i 14 § 1 mom. avsett beslut fattats.

Besluter kommun, som fattat i 4 mom. avsett beslut, senare att anslutningsavgift skall erläggas, har kommunen rätt att erhålla sådan endast för fastigheter, vilka efter det beslutet fattats anslutes till kommunens allmänna avlopp. I fråga om andra fastigheter får härvid endast sådan anslutningsavgift påföras, som föranledes av sådan ändring i förhållandena. vilken ägt rum efter beslutet.

Har mellan kornmun och enligt denna lag betalningsskyldig fastighetsägare eller -innehavare före denna lags ikraftträdande överenskommits om bruksavgift för allmänt avloppsverk, länder överenskommelsen till efterrättelse.

Nådendal den 13 juli 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. jord- och skogsbruksminister
Esko Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.