609/1973

Given i Nådendal den 13 juli 1973.

Lag om statsgarantier åt industrin för investeringar i vattenvård.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §

Som säkerhet för krediter, vilka för investering i vattenvård beviljats företag som bedriver industriell eller därmed jämförlig produktionsverksamhet, kan Statsgarantianstalten bevilja statsgarantier såsom i denna lag stadgas.

Ovan i 1 mom. avsedda statsgarantier kan givas oberoende av företagets storlek. Vid beviljandet av garanti skall uppmärksamhet fästas vid vattenvårdsåtgärdernas effektivitet.

2 §

Statsgaranti kan givas som säkerhet för garantikreditens kapital, ränta och andra betalningsprestationer enligt kreditvillkoren.

Statsgarantin är i 10 kap. 8 § handelsbalken avsedd borgen, men kan, om fråga är om utländsk kredit, givas även såsom proprieborgen.

Statsgaranti beviljas i allmänhet utan krav på motsäkerhet.

Statsgarantianstalten kan likväl på synnerligt skäl kräva, att för garantikredit skall ställas av anstalten godkänd säkerhet, som även utgör säkerhet för garantianstaltens regressfordran. Då fråga är om utländsk kredit, kan garantianstalten i stället för ovan avsedd säkerhet kräva sådan motsäkerhet för statsgarantin, som skall överlåtas i garantianstaltens besittning.

3 §

Innan statsgaranti beviljas skall Statsgarantianstalten införskaffa vattenstyrelsens utlåtande om investeringens ändamålsenlighet och effektivitet för vattenvårdens främjande.

4 §

På vattenstyrelsen ankommer att övervaka garantikreditens användning.

Den som erhåller garantikredit är skyldig att lämna vattenstyrelsen för övervakningen nödiga uppgifter.

5 §

Garantikrediter får samtidigt vara obetalda till ett belopp om inalles högst 150 000 000 mark exklusive räntor och andra prestationer som eventuellt skall erläggas utöver kapitalet. Motvärdet av kredit i utländskt mynt beräknas härvid enligt den försäljningskurs Finlands Bank noterat för ifrågavarande valuta vid tidpunkten för garantis beviljande.

6 §

Angående i denna lag avsedda statsgarantier gäller i övrigt i tillämpliga delar vad i lagen den 4 juli 1963 om statsgarantier för småindustri och medelstor industri samt för vissa andra näringsgrenar (375/63) jämte däri senare vidtagna ändringar är stadgat.

Nämnda lags 5 § 1 och 2 mom. må likväl ej härvid tillämpas.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1973.

Nådendal den 13 juli 1973.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Tf. jord- oc skogsbruksminister
Esko Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.