606/1973

Given i Nådendal den 13 juli 1973.

Lag om friluftsliv.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Friluftsleder.

1 §.

Är det för den allmänna friluftsverksamheten av vikt att färdseln för dem som idkar friluftsliv ledes genom en fastighet, och åsamkas icke fastigheten betydande olägenhet av detta, skall från fastigheten upplåtas ett område att användas såsom friluftsled.

Såsom till friluftsled hörande biområde betraktas områden, som behöves för vila och rekreation för dem som använder friluftsleden.

Vad i 1 mom. är stadgat tillämpas på motsvarande sätt på upplåtelse av område för användning såsom plats för vila och rekreation för dem som färdas på vattnet.

Vad i denna lag stadgas om fastighet tillämpas även på markområde som ej antecknats i fastighetsregistret.

2 §.

För anläggande av friluftsled skall plan för friluftsleden uppgöras och fastställas samt friluftsledsförrättning hållas på platsen.

Hållande av friluftsled, vari innefattas anläggande och underhåll av leden, ankommer på kommunerna. Kommun kan anförtro uppgiften åt lämpligbefunnet samfund.

På statsmark, som har allmän betydelse för friluftslivet, kan friluftsled anläggas. Det ankommer på staten att upprätthålla dylik friluftsled, såvida icke med statens samtycke annorlunda förordnats vid friluftsledsförrättning.

3 §.

Plan för friluftsled uppgöres på åtgärd av kommunen, och i planen skall angivas ledens sträckning och i 1 § 2 mom. avsedda biområden så, att de på basen av planen vid behov kan utmärkas i terrängen. I planen bör även de fastigheter nämnas, genom vilkas område leden skulle komma att gå.

I plan för friluftsled skall nämnas för vilken med friluftsliv förbunden färdsel leden är avsedd.

4 §.

Plan för friluftsled fastställes av länsstyrelsen i det län till vars område friluftsleden eller största delen av den hör. Innan planen fastställes, skall tillfälle beredas dem, vilkas rätt eller fördel planen berör, att framställa anmärkningar mot planen.

Kommunen skall i det syfte som anges i 1 mom. hålla planen framlagd till påseende under 14 dagar. Anmärkningarna mot planen skall, ställda till länsstyrelsen, inlämnas till vederbörande kommunala myndighet inom 30 dagar från utgången av den tid under vilken planen varit framlagd till påseende. Planens framläggande samt meddelande om sättet för framställande av anmärkningar mot planen och tiden inom vilken detta skall ske skall på åtgärd av kommunen och på dess bekostnad kungöras i den ordning, i vilken kommunala tillkännagivanden offentliggöres i kommunen. Därjämte skall, ifall detta kan ske utan olägenhet, särskilt meddelande om att planen framlagts till påseende tillställas de markägare och de lokala renbeteslag inom renskötselområdet, genom vilkas område leden skulle komma att gå.

De inlämnade anmärkningsskrifterna jämte kommunens eget utlåtande skall kommunen tillställa länsstyrelsen.

5 §.

Sedan plan för friluftsled fastställts genom beslut, som vunnit laga kraft, skall kommunen skriftligen hos lantmäteridistriktets lantmäteribyrå söka förordnande om friluftsledsförrättning inom ett år från det beslutet vann laga kraft. Ansökan skall åtföljas av planen för friluftsleden.

Kostnaderna för friluftsledsförrättning skall bestridas av upprätthållaren av friluftsleden.

6 §.

Friluftsledsförrättning verkställes av lantmäteriingenjör biträdd av två för skiftesförrättningar valda gode män eller medlemmar av vägnämnd.

Angående rätt för medlem av vägnämnd att uppbära arvode samt resekostnadsersättning och dagtraktamente gäller vad om god man som avses i 1 mom. är stadgat.

Stads eller köpings fastighetslngenjör, som har rätt att verkställa stycknings- och vissa andra lantmäteriförrättningar, får även inom sitt distrikt med kommunens samtycke verkställa i 1 mom. avsedd friluftsledsförrättning.

7 §.

Vid friluftsledsförrättning skall områdets gränser på basen av planen för friluftsleden och vid behov enligt kommunens anvisningar bestämmas, karta och beskrivning över området uppgöras samt, till den del det prövas erforderligt, friluftsledens sträckning och gränser utmärkas i terrängen. Fast egendom på området stannar i kommunens besittning, om icke annat förordnas vid förrättningen. Vid förrättningen skall även förordnas om port, grind eller annan anordning, som skall göras i ledstängsel.

Vid friluftsledsförrättning skall förordnas om erläggande av ersättningar.

När olägenhet av friluftsleds användning blir väsentligt mycket större än vad som kunnat uppskattas med stöd av de vid friluftsledsförrättningen tillbudsstående uppgifterna, kan vid ny friluftsledsförrättning förordnas att tilläggsersättning skall utgå. Förordnande om förrättning kan även sökas av områdes ägare hos lantmäteridistriktets lantmäteribyrå. Kostnaderna för här avsedd förrättning kan vid förrättningen helt eller delvis åläggas områdets ägare.

8 §.

För upplåtelse av nyttjanderätten till mark till friluftsled samt för skada eller olägenhet, som eljest tillskyndas områdets ägare eller innehavare eller lokalt renbeteslag genom upprätthållande och användning av friluftsled, utgår ersättning. Ersättningen erlägges i ett för allt eller under viss tid.

Angående bestämmandet och utbetalningen av ersättning gäller i övrigt i tillämpliga delar vad om ersättningar som avses i lagen den 15 juni 1962 om enskilda vägar är stadgat.

9 §.

Då friluftsledsförrättning vunnit laga kraft och ersättning erlagts till markägaren eller innehavaren, har upprätthållaren av friluftsleden rätt att tillträda det till friluftsleden hörande området. På tillträtt område får vid behov träd och buskar avlägsnas samt andra naturhinder för friluftsleden borttagas.

Vid behov skall på åtgärd av upprätthållare av friluftsled och på hans bekostnad i ledstängsel göras en sådan port, grind eller annan anordning, att stängslet icke är till men för ett ändamålsenligt nyttjande av fastigheten.

10 §.

Kommun kan giva bestämmelser och anvisningar om användningen av friluftsled.

11 §.

Angående flyttning av friluftsled gäller i tillämpliga delar vad om anläggande av friluftsled är stadgat. Markägare kan göra framställning om flyttning hos vederbörande kommun. Om kommun motsätter sig flyttningen kan markägaren hänskjuta ärendet till länsstyrelsen för avgörande.

12 §.

Är friluftsled eller del därav till följd av förändrade förhållanden icke längre behövlig för allmän friluftsverksamhet, kan länsstyrelsen av detta eller av annat särskilt skäl på ansökan av kommunen eller markägaren indraga friluftsleden eller del därav.

Har friluftsled eller del därav indragits, övergår det område, som hört till leden, utan ersättning i ägarens besittning.

Angående indragning av friluftsled skall länsstyrelsen underrätta lantmäterikontoret, på vilket det ankommer att tillse, att på karta och i jordregister göres nödiga anteckningar om att friluftsled blivit indragen.

13 §.

När friluftsled intagits i plan, som avses i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), eller parterna överenskommit om att område skall överlåtas för friluftsled, kan friluftsledsförrättning hållas med iakttagande av vad i detta kapitel är stadgat, även om plan för friluftsleden ej uppgjorts.

14 §.

Länsstyrelsen kan förordna kommun att se till att friluftsledsplan uppgörs för annan kommuns område, att anhålla om fastställelse av planen, att ansöka om friluftsledsförrättning och att hålla friluftsled, om vederbörande kommun samtyckt härtill. Om fördelningen av kostnader och ersättningar, som förorsakas av friluftsleden, mellan vederbörande kommuner bestämmer länsstyrelsen, såframt icke kommunerna träffat överenskommelse i saken.

15 §.

Om ej annat följer av stadgandena i denna lag, skall i fråga om förfarandet vid friluftsledsförrättning, granskningen av förrättningen, sökandet av ändring i beslut som fattats eller beträffande åtgärd som vidtagits vid förrättningen samt i fråga om införandet av anteckningar i jordregistret i tillämpliga delar lända till efterrättelse vad i motsvarande punkter av lagen om enskilda vägar är stadgat beträffande vägförrättning.

2 kap.

Statens strövområden.

16 §.

På statens mark, som är av avsevärd allmän betydelse för idkande av friluftsliv, kan strövområde inrättas. Inom sådant område skall skogsbruk, jakt och fiske ävensom annat nyttjande av jord- eller vattenområde ordnas så, att friluftslivets behov i tillräcklig utsträckning blir tillgodosedda. Inom renskötselområdet skall särskild uppmärksamhet ägnas åt att renskötseln icke väsentligt försvåras.

Finnes inom ett i 1 mom. avsett område eller eljest i anslutning till detta ett annan än staten tillhörigt område, som behövs för att ett tillräckligt omfattande eller eljest ändamålsenligt strövområde skall kunna åstadkommas, kan området innefattas i det strövområde som skall inrättas.

17 §.

Beslut om inrättande av strövområde och grunderna för dess användning fattas av statsrådet. Statsrådets beslut innefattar tillstånd ätit inlösa i 16 § 2 mom. avsett område eller rätt att begränsa nyttjandet av området med iakttagande av vad i lagen den 14 juli 1898 om expropriation av fast egendom för allmänt behov (27/1898) är stadgat.

Närmare bestämmelser om användningen av strövområde gives i ordningsstadga. Såframt trafik med fortskaffningsmedel kan medföra olägenhet eller störning för friluftslivet, kan användning av fortskaffningsmedel förbjudas eller begränsas i ordningsstadgan. Genom bestämmelse i ordningsstadgan må dock icke den på orten fast bosatta befolkningens existensmöjligheter försvåras.

Ordningsstadga utfärdas av den myndighet i vars besittning området är.

3 kap.

Kampingområden.

18 §.

För inrättande och upprätthållande av kampingområde att allmänt användas av turister och friluftsmänniskor fordras tillstånd av länsstyrelsen.

För nyttjande av kampingområde och för de tjänster som erbjudes där får skälig avgift uppbäras.

19 §.

Tillstånd att upprätthålla kampingområde skall sökas skriftligen hos länsstyrelsen. I ansökan skall framläggas utredning om områdets läge och dess lämplighet till kampingområde och om sökandens rätt att nyttja området för kampingändamål. Till ansökan skall fogas av ministeriet för inrikesärendena föreskriven annan utredning.

20 §.

Länsstyrelsen skall med anledning av ansökan införskaffa utlåtande av kommunens styrelse, det lokala renbeteslaget och polismyndighet samt bereda dem vilkas rätt eller fördel saken kan beröra tillfälle att framställa anmärkningar.

Kommunen skall, innan utlåtande avges, hålla ansökningshandlingarna offentligt framlagda till påseende under 14 dagar. Anmärkningarna i saken skall, ställda till länsstyrelsen, inlämnas till den i 1 mom. avsedda kommunala myndigheten inom 30 dagar från utgången av den tid handlingarna varit framlagda till påseende. Framläggandet av ansökningshandlingarna samt meddelande om sättet för framställande av anmärkningar och tiden inom vilken detta skall ske skall på åtgärd av kommunen och på sökandens bekostnad kungöras i samma ordning som den, i vilken kommunala tillkännagivanden offentliggöres i kommunen.

21 §.

Tillstånd att inrätta och upprätthålla kampingområde beviljas, såframt området är bestämt till gränserna och med hänsyn till läget samt planerade eller redan uppförda byggnader, konstruktioner och anordningar samt även eljest lämpligt för ändamålet, och om kampingområdet icke åsamkar närboende och näringsidkare betydande olägenhet eller naturen eller omgivningen i övrigt uppenbar skada.

22 §.

Kampingområdena indelas med hänsyn till läge, byggnader, anordningar och utrustning samt den allmänna servicestandarden i klasser.

Klassificeringsgrunderna fastställes av ministeriet för inrikesärendena.

23 §.

I beslut, varigenom tillstånd att inrätta och upprätthålla kampingområde beviljas, skall kampingområdets namn, läge och klass samt villkoren för områdets upprätthållande anges.

24 §.

Kampingområde får icke tagas i bruk, förrän det godkänts vid granskning, förrättad av vederbörande kommunala myndighet eller av en av ministeriet för inrikesärendena förordnad annan myndighet.

Eftergranskning av kampingområde skall verkställas vart tredje år, om icke kortare tid är angiven i tillståndsbeslutet.

Eftergranskning av kampingområde skall verkställas även då den som upprätthåller lägerområdet anhållit om kampingområdets klassificering i högre klass.

25 §.

För kampingområde skall finnas föreståndare, som är lämplig för uppgiften.

På begäran av den som upprätthåller kampingområde eller på eget initiativ kan polismyndighet förordna ordningsman för kampingområdet. Om ordningsman gäller i tillämpliga delar vad om ordningsmän vid nöjestillställningar är stadgat.

26 §.

Den som upprätthåller kampingområde och områdets föreståndare äger rätt att, om bevarandet av ordningen på området det föranleder, avvisa person som önskar tillträde till kampingområdet samt vid behov avlägsna honom från området.

27 §.

Har kampingområdes byggnader, anordningar, utrustning eller allmänna servicenivå försämrats, kan länsstyrelsen nedflytta området till lägre klass, eller, ifall området hör till den lägsta klassen, återkalla tillståndet att upprätthålla området.

Yppas sanitära olägenheter eller förekommer ordningsstörningar eller förorsakar användningen av kampingområdet naturen eller omgivningen i övrigt uppenbar skada, kan länsstyrelsen giva den som upprätthåller området varning och, ifall missförhållandena det oaktat fortsätter eller återkommer, stänga kampingområdet för viss tid eller återkalla tillståndet att upprätthålla området.

Beslut, varigenom kampingområde stänges för viss tid eller tillståndet till dess upprätthållande återkallas, får oberoende av besvär omedelbart verkställas.

4 kap.

Särskilda stadganden.

28 §.

De uppgifter som enligt denna lag och med stöd av den utfärdade stadganden och bestämmelser ankommer på kommun skall skötas av kommunens styrelse, om icke kommunens fullmäktige uppdragit skötseln av dem åt någon kommunal nämnd och såframt icke annat följer av lag.

29 §.

Länsstyrelsens beslut om fastställelse av plan för friluftsled eller om indragning av friluftsled ävensom beslut, som gäller tillstånd att inrätta och upprätthålla kampingområde, skall meddelas efter anslag. Besvärstiden räknas härvid från den dag beslutet gavs.

30 §.

Den som med begagnande av benämningen kampingområde håller tältnings- eller annan lägerplats, som icke är godkänd såsom i denna lag avsett kampingområde, skall dömas till böter, såframt strängare straff för gärningen ej annorstädes är stadgat.

31 §.

Denna lag gäller icke landskapet Åland.

32 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

33 §.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1973.

Föreligger avsikt att begagna område, som vid denna lags ikraftträdande användes för turism och friluftsliv, såsom i 18 § avsett kampingområde, skall i sagda paragraf nämnt tillstånd att upprätthålla området sökas inom ett år efter det denna lag trätt i kraft.

Nådendal den 13 juli 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. minister för inrikesärendena
Esko Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.