589/1973

Given i Helsingfors den 2 juli 1973.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves 93 § byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagen den 4 december 1970 (749/70), och fogas till lagen en ny 136 a § som följer:

136 a §.

Kommun äger rätt att i ersättning för kostnaderna för anläggning av körbanan på gator, som äro av vikt för fjärr- eller genomfartstrafiken, av staten per kvadratmeter erhålla hälften av det belopp, vartill omläggning av grusbelagd landsväg, som tillgodoser motsvarande trafikbehov, till permanentbelagd landsväg i medeltal anses belöpa sig i kommunen.

På trafikministeriet ankommer att på anhållan av kommunen avgöra, huruvida gata skall anses vara av vikt för fjärr- eller genomfartstrafiken.

Kommunen bör ansöka om i 1 mom. stadgad ersättning hos trafikministeriet senast inom året efter det, då arbetet fullbordades, vid äventyr att rätten till ersättning är förverkad, såvida det ej visas, att ansökningen försenats av skäl som bör anses giltigt.

För anläggning av körbanan på gata, som är av vikt för motorfordonstrafiken, samt därtill ansluten kostsam bro, tunnel, skärning, bank, korsningsbelysning samt fotgängar- och cykelväg kan statsbidrag enligt prövning beviljas eller bygget i särskilt fall helt utföras med statens medel. Bidraget skall sökas hos trafikministeriet.

Föranleder byggande av allmän väg anläggning eller ändring, som i fråga om stadsplaneområde hänför sig till gata eller som hänför sig till anordning, som ansluter sig till gatan, gäller angående statsbidrag vad i 4 mom. är stadgat, såvida annat ej följer av 83 §.

Vad ovan i denna paragraf är stadgat om gata, gäller på motsvarande sätt trafikled som inom byggnadsplaneområde används för allmän trafik.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974. De beslut, medelst vilka väg- och vattenbyggnadsstyrelsen i enlighet med tidigare lagstiftning bestämt, att gata skall anses vara av vikt för fjärr- eller genomfartstrafiken, gälla fortfarande.

Helsingfors den 2 juli 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.