588/1973

Given i Helsingfors den 2 juli 1973.

Lag om ändring av byggnadslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i byggnadslagen av den 16 augusti 1958 (370/58) 5 § 2 mom., 42 § 2 mom. 4 och 5 punkterna, 100 § 2 mom. 2 punkten, 127 § 2 mom., 132 §, 138 § 2 mom., 140 § 1 mom. och 151 § 2 mom., av dem 42 § 2 mom. 4 och 5 punkterna, 100 § 2 mom. 2 punkten, 127 § 2 mom., 132 § och 138 § 2 mom., sådana de lyder i lagen den 29 april 1966 (250/66), och 140 § 1 mom., sådant det lyder i lagen den 19 september 1969 (626/69), samt fogas till lagens 5 §, sådan den delvis ändrad lyder i ovannämnda lag av den 19 september 1969, ett nytt 4 mom., till lagen nya 132 a, 137 a och 137 b §§ ävensom till lagens 151 § ett nytt 4 mom. som följer:

5 §.

På synnerliga skäl kan i stad ministeriet för inrikesärendena och i landskommun länsstyrelsen i enskilda fall eller beträffande något område medgiva undantag från stadgandena i 1 mom. Angående ansökan om undantag skall vederbörande kommun höras, varjämte även granne skall beredas tillfälle att bli hörd, förutom när det är uppenbart, att ansökan ej berör hans fördel.


Med granne avses i denna paragraf ägare och innehavare av invid eller mittemot liggande fastighet eller annat område.

42 §.

Byggnadsförbud gäller:


4) på område, för vilket stadsplan eller ändring av stadsplanen godkänts, till dess underställningen angående dess fastställelse avgjorts, eller, då beslutet icke skall underställas för fastställelse, till dess det vunnit laga kraft; samt

5) på område, för vilket ministeriet för inrikesärendena eller länsstyrelsen då de lämnat stadsplan eller ändring därav utan fastställelse, utfärdat byggnadsförbud.


100 §.

Byggnadsförbud gäller:


2) på område, för vilket byggnadsplan eller ändring av byggnadsplanen godkänts, till dess underställningen angående dess fastställelse avgjorts, eller, då beslutet icke skall underställas för fastställelse, till dess det vunnit laga kraft; samt


127 §.

Då plan eller byggnadsordning fastställes, kan justerande rättelser i dem göras. Med samtycke av kommunens styrelse kan i stadsplan eller byggnadsplan som skall fastställas smärre ändringar dessutom göras. Med anledning av ändring skola de höras, vilkas rätt eller fördel kan beröras av ändringen.


132 §.

Ministeriet för inrikesärendena har befogenhet att i fråga om stad och länsstyrelse i fråga om landskommun medgiva undantag från stadganden, påbud, förbud och andra inskränkningar beträffande byggande, vilka ingå i byggnadslagen eller utfärdats med stöd av denna, såframt detta icke befinnes medföra betydande olägenhet för genomförande av planläggning eller för annan reglering av bosättningen. Med anledning av ansökan om undantag skall även granne beredas tillfälle att bli hörd, om det är uppenbart, att ansökan berör hans fördel. Från byggnadsinskränkning, som grundar sig på stadgandena i 42 § 1 mom. eller 100 § 1 mom. eller på bestämmelser i byggnadsordning, får undantag likväl icke medgivas i fråga om byggnads höjd, antalet helt ovan jord belägna våningar eller tillåten våningsyta, försåvitt kommunen motsätter sig detta.

Magistrat, ordningsrätt och byggnadsnämnd äga befogenhet att, under förutsättningar och med begränsningar som nämnas i 1 mom., bevilja byggnadslov, då fråga är om mindre avvikelse eller undantag från stadganden, påbud, förbud eller andra inskränkningar rörande uppförande av nybyggnad eller om uppförande av tillfällig nybyggnad för en tid av högst fem år. Detsamma gäller i 42 § 2 mom. 3 punkten eller i 100 § 2 mom. 1 punkten nämnda fall, dock med beaktande av vad i 5 § är stadgat. Såsom tillfällig anses nybyggnad, som med beaktande av dess konstruktion, värde och användningsändamål bör anses vara avsedd att kvarstå högst nämnda tid.

Innan byggnadslov beviljas i fall som avses i 2 mom., skall på byggnadsplatsen förrättas syn, om det är uppenbart, att byggnadslovet berör grannes fördel.

Angående vem som bör anses såsom granne gäller på motsvarande sätt vad i 5 § 4 mom. är stadgat.

132 a §.

Skall granne i enlighet med 5 § 2 mom. eller 132 § 1 mom. höras med anledning av ansökan om undantagstillstånd, skall meddelande om ansökan på åtgärd av kommunen tillställas grannen och honom samtidigt beredas tillfälle att framställa skriftlig anmärkning, på sätt genom förordning närmare stadgas.

Kommuns kostnader för delgivning av ansökan om undantagstillstånd erläggas i förskott av kommunens medel och får indrivas hos sökanden av tillståndet i den ordning som angående utsökning av offentliga fordringar är stadgad.

137 a §.

Ministeriet för inrikesärendena kan i ärenden, som avses i 5 § 2 mom., 38 § 1 mom. 123 b § 3 mom., 123 c § 2 mom., 123 d § 1 mom. och 132 § 1 mom., överföra sin befogenhet på länsstyrelse.

Är kommuns planläggningsväsen tillräckligt utvecklat, kan ministeriet även, i enlighet med vad genom förordning närmare stadgas, förordna, att ändringar i stads-, byggnads- eller strandplan, vilka ej bör anses väsentliga, icke skola underställas ministeriet eller länsstyrelsen för fastställelse.

Ovan i 1 och 2 mom. avsedda beslut av ministeriet utfärdas för bestämd tid eller tills vidare och kan återkallas, då skäl därtill anses föreligga.

137 b §.

Vad angående fastställd stads-, byggnads- eller strandplan är stadgat, gäller på motsvarande sätt beträffande godkänd ändring av stads-, byggnads- eller strandplan, om beslut rörande denna icke skall underställas för fastställelse.

16 kap.

Ändringssökande.

138 §.

Besvärsrätt tillkommer den, vars rätt beslutet omedelbart berör, ävensom ägare och innehavare av invid eller mittemot belägen tomt eller byggnadsplats samt av sådan fastighet, på vars bebyggande eller användning i annat syfte beslutet i väsentlig mån kan inverka. Anföras besvär över beslut av magistrat, ordningsrätt eller byggnadsnämnd, tillkommer besvärsrätt även kommunen.

140 §.

Magistrats, ordningsrätts och byggnadsnämnds beslut i ärende angående lov samt i ärende angående upplåtande av gata och byggnadsplaneväg till allmänt bruk, ävensom länsstyrelses beslut i ärende, som angår byggnadslov, fastställelse av byggnadsordning eller plan, eller i ärende, som angår byggnadsförbud, skola meddelas efter anslag. Likaså meddelas efter anslag länsstyrelses beslut, som avses i 5 och 132 §§ samt i 123 b § 3 mom. och i 123 c § 2 mom., ävensom sådant beslut av ministeriet för inrikesärendena, som grundar sig på denna lag eller med stöd därav utfärdade bestämmelser. Beslutet anses ha kommit till vederbörandes kännedom när det meddelats.


151 §.

Genom förordning stadgas även angående förfarandet rörande byggnadsservitut samt angående tomtägares skyldighet att vid uppförande av nybyggnad anordna lek- och andra vistelseområden samt förvarings- och parkeringsplatser för bilar till ett antal som motsvarar användningsändamålet hos tomten och de byggnader som komma att uppföras på den.


Med ovan i 1 mom. avsedd byggnadsåtgärd avses även husvagns eller -båts eller annan flyttbar anordnings stationering huvudsakligen för bostadsändamål.


Denna lag träder i kraft den 1 november 1973.

Vad i 5 § 2 mom. och 132 § 1 mom. av denna lag är stadgat om hörande av granne, tillämpas icke i fråga om ansökan om undantagstillstånd, som är anhängig vid denna lags ikraftträdande.

Helsingfors den 2 juli 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister för inrikesärendena
Heikki Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.