509/1973

Given i Helsingfors den 15 juni 1973.

Lag om ändring av inkomstskattelagen för gårdsbruk.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 5 § 1 mom. 13 punkten, 6 § 1 mom. 6, 7 och 8 punkterna samt 7 § 2 punkten inkomstskattelagen för gårdsbruk av den 15 december 1967 (543/67), av dessa lagrum 6 § 1 mom. 7 punkten och 7 § 2 punkten sådana de lyder i lagen den 30 december 1970 (847/70), som följer:

5 §.

Ovan i 4 § avsedda skattepliktiga inkomster av lantbruket under skatteåret äro bland andra:


13) bostadsinkomsten av den skattskyldiges och hans familjs bostad på lägenheten på sätt som stadgas i lagen om beskattning av bostadsinkomst i vissa fall (505/73).


6 §.

Ovan i 4 § avsedda avdragbara utgifter för inkomstens förvärvande och bibehållande äro bland andra:


6) försäkringspremier för byggnader och andra lantbrukstillgångar på lägenheten med nedan i 7 § stadgade undantag;

7) utgifter för reparation och underhåll av byggnader och konstruktioner på lägenheten och av i lantbruket använda maskiner, redskap, anordningar, diken, broar, stängsel, vägar och annat dylikt med nedan i 7 § stadgade undantag;

8) utgifter för lyse, värme och annat dylikt i byggnaderna på lägenheten med nedan i 7 § stadgade undantag;


7 §.

Avdragbara utgifter äro icke:


2) utgifter för sådan byggnad eller konstruktion eller del därav som användes såsom bostad för den skattskyldige eller hans familj eller eljest i deras privata hushall, anskaffnings- och grundförbättringsutgifter samt utgifter för värme inberäknade,



Denna lag tillämpas första gången vid beskattningen för år 1973.

Helsingfors den 15 juni 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.