395/1973

Given i Helsingfors den 18 maj 1973.

Lag om säkerställande av indrivningen av skatter och avgifter.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

Till säkerställande av indrivningen av skatt, offentlig avgift och annan sådan offentligträttslig eller därmed jämförbar fordran i penningar, som får utsökas utan dom eller utslag, kan överexekutor på ansökan bevilja kvarstad eller skingringsförbud.

Säkringsåtgärd, som avses i 1 mom. kan beviljas, om fordran gjorts sannolik såväl till grunden som beloppet och särskilt skäl föreligger att befara, att gäldenären undanhåller eller förstör sin egendom.

För indrivning av skatter och avgifter, vilka återkommande debiteras för vissa perioder, beviljas säkringsåtgärd icke, såframt icke fordrans belopp är osedvanligt stort och utredning företes om att den betalningsskyldige håller på att skingra sin egendom eller förbereder detta.

2 §.

Säkringsåtgärd får beviljas tidigast sex månader före utgången av den sannolika tid, inom vilken fordran eller del därav skall uppbäras eller betalas, och åtgärden är i kraft till dess fordran betalts eller utmätning för fordrans indrivning i laga ordning blivit verkställd, dock högst ett år från det överexekutors förordnande gavs. Överexekutor kan på synnerliga skäl förlänga tiden för åtgärdens giltighet med högst sex månader.

3 §.

Myndighet som handlägger ärende angående debitering eller fastställande av fordran eller handlägger besvär över fordran får förordna, att verkställigheten av säkringsåtgärd skall återgå.

Förbjuder vederbörande myndighet utsökning av fordran, förblir säkringsåtgärden i kraft, såframt icke myndigheten annorlunda bestämmer.

4 §.

Avgöres ärende, vari säkringsåtgärd vidtagits, på sådant sätt att fordran icke debiteras eller fastställes, eller upphäves debiteringen, skall den som utverkat säkringsåtgärd härom omedelbart göra anmälan till utmätningsmannen för verkställighetens återkallande.

5 §.

Kostnader som tillskyndas sökanden av säkringsåtgärder, vilka beviljats med stöd av denna lag, stannar honom till last.

6 §.

Beträffande säkringsåtgärder i enlighet med denna lag gäller, såframt ej annat är stadgat i denna lag, i tillämpliga delar vad i utsökningslagen är stadgat om kvarstad och skingringsförbud.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1974.

Helsingfors den 18 maj 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.