275/1973

Given i Helsingfors den 30 mars 1973.

Förordning angående ändring av förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden hörande till finansministeriets verksamhetsområde ändras 32 § förordningen den 29 juni 1961 om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (368/61) som följer:

32 §.

Indrivningsavgift erhåller utmätningsman i indrivningsärende, i vilket han på grund av att viss förrättning enligt lag ej kunnat ombetros exekutionsbiträde eller annars av särskilda skäl själv i sin helhet omhänderhaft verkställigheten.

I övriga fall erhåller utmätningsman för tillsynen över och ansvaret för verkställigheten i indrivningsärende en femtedel av indrivningsavgiften och exekutionsbiträdet för verkställandet av indrivningsuppdraget fyra femtedelar av den.

Finansministeriet må dock bestämma, med beaktande av förhållandena inom utmätningsmannens verksamhetsområde, på framställning av överexekutor eller på eget initiativ, efter att ha hört överexekutor, att utmätningsmans andel av indrivningsavgift skall vara mindre och exekutionsbiträdes andel större än vad i 2 mom. är stadgat.

Är utmätningsmannen länsman eller biträdande länsman inlevereras ovan i 1―3 mom. avsedd utmätningsmans indrivningsavgift eller andel av indrivningsavgiften till staten.

Helsingfors den 30 mars 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Esko Niskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.