273/1973

Given i Helsingfors den 30 mars 1973.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves rubriken Ursprungsintyg i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådan den lyder i lagen den 20 december 1966 (669/66), 11 § 5 punkten, sådan den lyder i lagen den 24 november 1961 (511/61), och 12 § 1 mom. 41 punkten, sådan den lyder i lagen den 30 december 1965 (736/65), ändras fjärde, femte och sjätte gruppen av myndigheter som anges i lagens 4 §, sådana de är i lagarna den 25 maj 1962 och den 10 november 1972 (334/62 och 734/72), rubrikerna Pass, Trafiktillstånd och Undervisningstillstånd i 10 §, sådana de lyder i nämnda lag av den 20 december 1966, och i samma paragraf rubriken Fotostatkopiekarta, sådan den lyder i nämnda lag av den 10 november 1972, 11 § 4 och 6 punkterna, sådana de lyder i nämnda lag av den 24 november 1961, 12 § 1 mom. 25 punkten, sådan den lyder i nämnda lag av den 10 november 1972, och 31 punkten, sådan den lyder i lagen den 27 april 1951 (264/51) samt lagens 53 § samt fogas till lagens 10 § efter rubriken angående skattebrev en ny rubrik Stämning och till rubriken Bevis, 1 momentet nya 5 och 6 punkter samt till lagens 12 § 1 mom. nya 47 och 48 punkter, som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


4 gruppen:

Häradsskrivare, polisinrättning, länsman, biträdande länsman, tullexpedition, lantmäterikontor, lantmäteribyrå och forststyrelsens distriktskontor.

5 gruppen:

Jorddomstol, vattendomstol, häradsrätt, rådstuvurätt, ordningsrätt och krigsrätt samt deras ordförande, magistrat, förutom då den fungerar såsom utmätningsman, ävensom notarius publicus.

6 gruppen:

Stadsfiskal, stadsfogde, länsman och biträdande länsman vid utmätning och annan förrättningsman vid utmätning samt byggnadsnämnder, om vilka stadgas i 10 § byggnadslagen (370/58).

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Bevis, som utfärdas såsom särskild expedition eller påtecknas myndighet företedd handling:


5) tillståndsbevis för inresa till visst gränsområde av riket eller till annat särskilt bestämt område eller för vistelse eller färd därstädes ävensom för utfärdande av legitimationsbevis 1 mark;

6) intyg som berör tillfällig användning av motorfordons igenkänningsmärken, eller anteckning på grund av bruksanmälan angående ny, för privat bruk registrerad personbil, samt på grund av överföring av äganderätten till motorfordon för interimskvitto åt den nya agaren eller innehavaren 3 mark 25 penni.


Fotostatkopiekarta, utgiven av annan än lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, då den är av

standardstorlek mk
1) A4 4,20
2) A3 6,20
3) A2 10,20
4) A1 16,50
5) större än A1 0,28
för varje kvadratdecimter eller del därav.

Pass, som i Finland utfärdas åt finsk medborgare för resa i utlandet, för högst ett år utfärdat 24 mark, för högst fem år utfärdat 60 mark, samt sällskapspass 2 mark 50 penni per person.


Stämning:

1) muntlig, för varje person 1 mark 25 penni;

2) delgivning av skriftlig stämning, för varje person 1 mark 90 penni.


Trafiktillstånd:

1) för bedrivande av linjetrafik enligt prövning av den myndighet, som beviljat tillståndet, minst 140 och högst 2 800 mk;

2) för tillfälligt nyttjande av last- eller paketbil för personbefordran 3 mark 50 penni; samt

3) för bedrivande av beställningstrafikrörelse 70 mark för varje fordon.


Undervisningstillstånd, för meddelande av körundervisning:

a) då undervisningen meddelas med bil, 16 mark; samt

b) då undervisningen meddelas med annat motorfordon, 8 mark.


11 §.

Från erläggande av stämpelskatt för expedition äro befriade:


4) person, som erhållit fri rättegång för expeditioner som han behöver i ärende, för vilket fri rättegång beviljats, samt för överexekutors utslag angående verkställighet av dom eller utslag;

6) person, vars medellöshet är behörigen styrkt, i ärenden som röra hans fördel och rätt; samt


12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


25) utdrag eller avskrift, som erfordras för sådan delning av lägenhet, som avses ovan i 8 punkten, eller för ärenden, vilka nämnts ovan i 10 punkten, så ock av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå utfärdat intyg, utdrag eller avskrift, som förrättningsingenjör i lantmäteribyrås tjänst anskaffat för lantmäteriförrättning;


31) bevis, som till den i 4 § nämnda 5 eller 6 gruppen hörande myndighet påtecknar till myndigheten ingiven handling, med undantag av skatt underkastat notariatsbevis och avskrift, som skall bestyrkas till riktigheten, bevis, varigenom valmansförenings ombuds namnteckning styrkes vara egenhändig, bevis över namnteckning angående ansökan om ingående av valförbund och annat vid val av riksdagsmän, kommuns fullmäktige och elektorer, vilka skola välja republikens president, nödigt bevis, bevis enligt särskilda stadganden åtecknat studiebevis eller bok, som skall företes myndighet, bevis som antecknas i pass, vistelsebok eller i tillståndsbevis för överskridande av gränsen, med undantag för hinderlöshets anteckning som göres i pass för resa utomlands, bevis som av polis-, militär- eller annan myndighet utgives på grund av stadgande eller förordnande, utfärdat med stöd av lagen om krigstillstånd samt bevis för inköp av hushållssprit.


47) bevis som utfärdas åt ett med stöd av lagen om fri rättegång förordnat rättegångsbiträde om hans förordnande till sitt uppdrag;

48) expedition som erfordras vid sökande av ändring i beslut med stöd av lagen om fri rättegång.

53 §.

Befriat från stämpelskatt, som skall erläggas då fordringsbevis utfärdas, är skuldebrev eller annat fordringsbevis, som person som erhållit fri rättegång inlämnar i det ärende, för vilket fri rättegång beviljats.

Helsingfors den 30 mars 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.