172/1973

Given i Helsingfors den 16 februari 1973.

Lag angående ändring av lagen om lärarutbildning.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 11 § 1 mom. lagen, den 10 december 1971 om lärarutbildning (844/71) och fogas till lagens 15 § ett nytt 3 mom., varvid det tidigare 3 mom. blir 4 mom., som följer:

11 §.

Innehavare av lektors- eller lärartjänst, befattning eller extraordinarie befattning vid lärarutbildningsenhet eller vid övningsskola har, sedan han tjänstgjort sju år, rätt och skyldighet att, såvida hans tjänsteförhållande fortgår, med åtnjutande av tjänstledighet och med till tjänsten hörande löneförmåner, bedriva fortsatta studier som omfattar en termin. De fortsatta studierna skall bedrivas under de närmast följande fyra läsåren efter nämnda tjänstgöringsperiod om sju år. Samma rätt tillkommer och samma skyldighet åligger vederbörande efter varje därpå följande sjuårsperiod av tjänstgöring, dock så, att den som fyllt femtioåtta år har denna rätt, men icke denna skyldighet.


15 §.

I fråga om de personer, vilka under åren 1973―1975 får rätt och blir skyldiga att bedriva i 11 § avsedda fortsatta studier, kan undervisningsministeriet uppskjuta tidpunkten för de fortsatta studierna med högst två läsår.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1973.

Helsingfors den 16 februari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Undervisningsminister
Ulf Sundqvist

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.