Nr 139./1973

Given i Helsingfors den 16 februari 1973.

Lag angående ändring av förordningen om införande av strafflagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 17, 18 och 19 §§ förordningen om införande av strafflagen, 18 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagen den 1 april 1966 (197/66), som följer:

17 §.

Vill målsägande att allmän åklagare skall väcka åtal för brott, för vilket åklagare ej får väcka åtal, såframt icke målsäganden gjort anmälan därom, skall målsäganden inom stadgad tid hos allmän åklagare framställa begäran om väckande av åtal. Sådan begäran får även riktas till polisen, som skall meddela om detta till åklagaren.

Målsäganden har rätt att återkalla begäran om väckande av åtal, innan målet upptagits till behandling vid domstol, samt nedlägga av honom själv väckt åtal, så länge målet icke avgjorts i underrätt. Samma rätt har efter målsägandens död hans maka, barn, föräldrar eller syskon.

Förövas i 1 mom. nämnt brott mot omyndig, tillkommer förmyndare eller annan lagligen förordnad företrädare för den omyndige rätt att anmäla brottet till åtal och väcka åtal för brottet. Beträffande förmyndare och företrädare gäller härvid vad i 8 kap. 6 § strafflagen och i denna paragraf är stadgat om målsägande. Nämnda rätt tillkommer dock omyndig ensam, såframt brottet riktat sig mot egendom varöver han råder eller såvitt fråga är om rättshandling, som han är behörig att företaga. Riktar sig brottet mot den omyndiges person och beror omyndigheten icke på sinnessjukdom, försvagat sinnes tillstånd eller annan därmed jämförbar orsak, tillkommer denna rätt den omyndige ensam, om han fyllt 20 år, och honom jämte förmyndaren, vardera för sig, om han fyllt 15 men icke 20 år.

18 §.

Begär målsägande väckande av åtal för ovan i 17 § 1 mom. åsyftat brott, är allmän åklagare skyldig att utföra åtalet, såframt ej till stöd därför anförda bevis äro så ringa, att åtalet icke skulle grunda sig på sannolika skäl.

Har förmyndare eller annan lagligen förordnad företrädare för omyndig mot denne begått sådant brott som avses i 1 mom., får allmänna åklagaren väcka åtal för brottet, även om begäran därom icke framställts.

Vad ovan i 15 § 2 mom. stadgats, bör tillämpas även på brott som avses 1 mom. av denna paragraf.

19 §.

Har målsägande väckt åtal för brott som nämnes i 17 § 1 mom. eller framställt begäran om väckande av åtal därför, och har flera varit delaktiga i brottet, äger allmän åklagare rätt att föra talan mot alla delaktiga, även om åtalet eller begäran om väckande av åtal icke gäller dem alla.

Återkallar målsäganden begäran om väckande av åtal eller nedlägger han åtalet, utgör detta icke hinder för allmän åklagare att väcka eller fullfölja åtal, såframt ej återkallandet eller nedläggelsen gäller alla i brottet delaktiga.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1973.

Helsingfors den 16 februari 1973.

Republikens President
URHO KEKKONEN

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.