77/1973

Given i Helsingfors den 2 februari 1973.

Lag om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 §.

På distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden ankommer att underställd arbetskraftsministeriet draga försorg om den regionala skötseln av arbetskraftsärendena.

Distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden skall sörja för de uppgifter, som gäller

1) arbetskraftspolitikens regionala planering;

2) arbetsförmedlingen;

3) yrkesvägledningen;

4) användningen av arbetskraft i offentliga arbeten; samt

5) upprätthållandet av sysselsättning och ordnandet av sysselsättningsskydd.

Distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden fullgör därutöver de åligganden, vilka genom särskilda stadganden ombetrotts densamma.

2 §.

För distriktsförvaltningen av arbetskraftsärenden indelas landet i arbetskraftsdistrikt, vilkas antal och gränser statsrådet fastställer. I varje arbetskraftsdistrikt finns en arbetskraftsdistriktsbyrå.

3 §.

Organ för lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden är arbetskraftsdistriktsbyråerna underställda arbetskraftsbyråer, till vilkas verksamhetsområde hör en eller flera kommuner. Gränserna för arbetskraftsbyråernas verksamhetsområde fastställes av arbetskraftsministeriet.

Angående arbetskraftskommissionerna är särskilt stadgat.

4 §.

Vid arbetskraftsdistriktsbyrå kan finnas distriktschefs-, byråchefs-, distriktsinspektörs-, forskar- och distriktskamrerstjänster samt avdelningsföreståndar-, sektionsföreståndar-, registrators-, byråsekreterar-, kassörs-, kanslist-, biträdande kanslist-, vaktmästar-, telefonväxelskötar-, maskinskrivar- och byråbiträdesbefattningar.

Vid arbetskraftsbyrå kan finnas byrådirektörs-, byråföreståndar-, yrkesvägledar-, avdelningsdirektörs-, avdelningsföreståndar- och sektionsföreståndartjänster samt registrators-, arbetsplaceringskonsulents-, byråsekreterar-, arbetsförmedlar-, ersättningsberedar-, kanslist-, biträdande kanslist-, vaktmästar-, telefonväxelskötar-, maskinskrivar- och byråbiträdesbefattningar.

Inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden kan även finnas extraordinarie befattningshavare och tillfälliga funiktionärer samt personal i arbetsavtalsförhållande.

5 §.

Närmare bestämmelser angående verkställigheten och tillämpningen av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1973, och genom densamma upphäves lagen den 23 december 1958 angående reglering av vissa arbetsärendens förvaltning (527/58).

I denna lag avsedda tjänster och befattningar kan inrättas före lagens ikraftträdande.

Vid denna lags ikraftträdande överföres sådan innehavare av tjänst eller fast befattning inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden samt distrikts- och lokalförvaltningen av yrkesvägledningsärenden, vars tjänst eller befattning indrages jämlikt statsförslaget för år 1973, med iakttagande av stadgad ordning till en för vederbörande lämpad, enligt samma statsförslag inrättad, i denna lag avsedd tjänst eller fast befattning eller uppföres på indragningsstat, om han icke på sagda sätt överföres till ovan avsedd eller annan för honom lämplig tjänst eller befattning, övriga innehavare av tjänst eller fast befattning inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden samt distrikts- och lokalförvaltningen av yrkesvägledningsärenden blir, när denna lag träder i kraft, utan särskilda åtgärder innehavare av motsvarande, i denna lag avsedda tjänster eller fasta befattningar.

I denna lag avsedda tjänster och befattningar kan besättas före lagens ikraftträdande. Likaså kan före denna lags ikraftträdande extraordinarie befattningar vid distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden besättas, tillfälliga funktionärer antagas ävensom övriga åtgärder vidtagas för inledandet av denna lags verkställighet då den träder i kraft.

Helsingfors den 2 februari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Arbetskraftsminister
Valde Nevalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.