36/1973

Given i Helsingfors den 19 januari 1973.

Lag om barndagvård.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden.

1 §.

Med barndagvård avses i denna lag:

1) vård av barn i en för ändamålet inrättad anstalt, nedan kallad daghem;

2) vård av barn i enskilt hem eller i andra familjeliknande förhållanden, vilken vård nedan kallas familjedagvård och vilket vårdhem nedan kallas familjedaghem; samt

3) ledning och övervakning av barns lek och sysselsättning inomhus eller utomhus på plats eller område, som reserverats härför.

2 §.

Av barndagvård kan sådana barn komma i åtnjutande, som ännu icke nått läropliktsåldern, samt, om särskilda omständigheter det påkallar, även äldre barn, för vilka vård icke ordnats på annat sätt.

Barndagvården skall såvitt möjligt ordnas så, att den främjar barnets utveckling och inlärningsmöjligheter samt erbjuder fortgående vård under den del av dygnet då sådan vård behövs.

Då det för det allmänna utvecklandet av barndagvården är påkallat kan med social- och hälsovårdsministeriets samtycke även annan än 1 § avsedd verksamhet anordnas.

3 §.

I daghem får finnas högst etthundra vårdplatser.

Daghem eller del därav kan, om behov av speciell vård eller fostran för barn föreligger, med social- och hälsovårdsministeriets samtycke inrättas såsom specialdaghem.

Socialstyrelsen kan av särskild orsak i enskilda fall medgiva undantag beträffande ovan i 1 mom. stadgat högsta antal vårdplatser.

4 §.

I daghem skall finnas utrymmen och utrustning, som är lämpliga för vård och fostran av barn, samt för uppgiften lämplig och tillräcklig personal.

5 §.

Vårdas i familjedaghem samtidigt flera än fyra barn tillsammans, gäller om familjedaghemmet vad i denna lag är stadgat om daghem.

Såsom i 1 mom. avsett barn anses även familjedagvårdares barn som icke fyllt sju år.

6 §.

Familjedaghem skall i fråga om sanitära och jämväl övriga förhållanden vara lämpligt för vård och fostran av barn och familjedagvårdare vara förmögen att draga försorg om barn.

7 §.

Anvisningar om hur ledningen och övervakningen av barns lek och sysselsättning skall ordnas utfärdas av socialstyrelsen.

2 kap.

Förvaltning.

8 §.

Den allmänna ledningen och övervakningen av barndagvården ankommer på socialstyrelsen.

9 §.

Socialstyrelsen skall årligen uppgöra en riksomfattande plan för ordnandet av barndagvården för de fem följande kalenderåren. Planen och ändringar däri skall underställas social- och hälsovårdsministeriet för godkännande.

10 §.

Barndagvården inom län ledes och övervakas av länsstyrelsen, som därvid är underställd socialstyrelsen.

11 §.

Kommun skall sörja for att av kommunen anordnad eller övervakad barndagvård står till buds i den omfattning och med sådana verksamhetsformer som behovet därav inom kommunen förutsätter.

De åligganden som enligt denna lag ankommer på kommun skötes av socialnämnden.

12 §.

Kommun skall årligen för de fem följande kalenderåren för barndagvården uppgöra en dagvårdsplan, som skall vara anpassad till den i 9 § avsedda riksomfattande planen. Närmare bestämmelser om dagvårdsplan utfärdas genom förordning.

13 §.

Dagvårdsplan godkännes av kommunens fullmäktige och fastställes av socialstyrelsen. Planen skall underställas socialstyrelsen inom av denna bestämd tid.

Planen skall fastställas i oförändrad form eller, öra den strider mot lag eller förordning eller är oändamålsenlig, återremitteras för ny behandling. Anser socialstyrelsen att icke heller fullmäktiges nya beslut av ovan nämnd anledning kan fastställas, skall saken underställas social- och hälsovårdsministeriet för avgörande.

Vid ändring av fastställd dagvårdsplan med anledning av ändring i den av social- och hälsovårdsministeriet fastställda riksomfattande planen eller av annan orsak skall vad i 1 och 2 mom. är stadgat om godkännande och fastställande av plan lända till efterrättelse.

14 §.

Kommun skall ha ett dagvårdsreglemente, vari närmare bestämmes, hur förvaltningen av barndagvården skall vara ordnad i kommunen.

Dagvårdsreglemente och ändring däri godkännes av kommunens fullmäktige och fastställes av länsstyrelsen. I fråga om fastställandet skall i tillämpliga delar lända till efterrättelse vad i 13 § 2 mom. är stadgat, dock så, att ärendet icke skall underställas social- och hälsovårdsministeriet utan socialstyrelsen för avgörande.

3 kap.

Statsandelar och understöd.

15 §.

Statsandel utgår till kommun för driftskostnaderna vid daghem enligt bärkraftsklassificeringen av kommunerna på följande sätt:

bärkraftsklass Statsandel i procent
1 80
2 75
3 70
4 65
5 60
6 55
7 50
8 45
9 40
10 35

Som sådana driftsutgifter vid daghem, vilka berättigar till statsandel, anses:

1) nödiga utgifter för arvoden, avlöningar, pensioner, avgifter till pensionsanstalt, naturaprestationer, hälsovård och socialskydd för den personal som dagvårdsplanen förutsätter, i den mån dessa utgifter icke överstiger de förmåner, vilka utgår till personer som i anställning hos staten eller kommun eller kommunalförbund handhar uppgifter av motsvarande slag, och såvida ej annat följer av lagen om kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtals inverkan på statsunderstöd (672/70); samt

2) de godtagbara hyresutgifterna för lokalitet eller hyresvärdet av egen lokalitet.

Såsom avdrag från i 2 mom. avsedda kostnader beaktas, när statsandelen bestämmes, ersättningar på basen av olycksfalls- eller sjukförsäkring samt hälften av de ersättningar som uppburits med stöd av 23 § 1 mom. 4 punkten.

Upprätthåller kommuner daghem gemensamt eller har kommuner sinsemellan ingått avtal om nyttjande av daghem, anses, när statsandelen bestämmes, på varje kommun belöpa sig en så stor del av de till statsandel berättigande kostnaderna som motsvarar antalet vårddagar för barn som är bosatta inom kommunen.

Såsom i 2 mom. avsedda driftskostnader anses icke utgifter, vilka föranledes av socialnämndens förvaltning.

16 §.

Finansministeriet fastställer, med beaktande av de förmåner staten erlägger för uppgifter av motsvarande slag, grunderna för de löne- och pensionsförmåner, enligt vilka statsandel för dessa utgifter utgår. Till den del kommunalt tjänste- eller arbetskollektivavtal ingåtts om löneförmånerna, skall saken dock underställas riksdagens lönedelegation för godkännande. När grunderna för lönerna fastställes, skall hänsyn tagas till det ansvar och den ökade arbetsbörda som åvilar föreståndare för daghem samt, om daghem utgör godkänd utbildningsanstalt, sådan lärare, som leder och övervakar auskultering.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer grunderna för ovan i 15 § 2 mom. 2 punkten avsedda hyresvärden, vilka berättigar till statsandel.

Beviljandet och utbetalandet av statsandel ombesörjes av socialstyrelsen.

17 §.

Innefattas daghem, som upprätthålles av förening eller annan sammanslutning eller av stiftelse, i kommuns dagvårdsplan, utgår till den som upprätthåller daghemmet statsandel enligt i 15 § nämnda grunder, likväl så, att statsandelen utgör 30 procent av driftskostnaderna.

Har den som upprätthåller i 1 mom. avsett daghem överlåtit rätten att mottaga barn för vård till socialnämnden i den kommun där anstalten är belägen, utgår statsandelen enligt bärkraftsklassen för nämnda kommun.

18 §.

Har inrättandet av daghem eller del därav såsom i 3 § 2 mom. avsett specialdaghem godkänts, erlägges statsandelen för dess driftskostnader förhöjd med 10 procentenheter. På enahanda grunder beviljas statsandel även för experimentverksamhet, som avses i 2 § 3 mom.

Har daghem eller del därav av särskild orsak godkänts att inrättas främst för vård av andra barn än barn till invånare i den kommun där anstalten är belägen, erlägges statsandelen för dess driftskostnader förhöjd på i 1 mom. stadgat sätt.

19 §.

Statsandel utgår till kommun för av familjedagvård föranledda utgifter för avlönande av personal, som förutsattes av dagvårdsplanen, enligt ovan i 15 § stadgade grunder, med beaktande av de avdrag som avses i 3 mom. av sagda paragraf.

20 §.

För kostnader, som föranledes av ovan i 1 § 3 punkten avsedd ledning och övervakning av barns lek och sysselsättning, kan kommun tilldelas statsunderstöd inom ramen för anslag i statsförslaget enligt grunder som statsrådet fastställer.

21 §.

För godtagbara anläggningskostnader för daghem kan statsunderstöd eller räntestödslån beviljas inom ramen för anslag i statsförslaget i enlighet med vad statsrådet närmare bestämmer.

22 §.

Angående rätt för sådan anställd vid daghem, vars pensionsskydd icke bestämmes enligt lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64), att uppbära pension och om rätt till familjepension efter honom samt om den andel av pensionskostnaderna, som bör avdragas från statsandel för avlöning vid daghem, gäller vad därom är stadgat i lagen den 13 juni 1969 om vissa pensioner, som skall betalas av statsmedel (382/69). Storleken av procentuell kostnadsandel, som avses i 6 § 2 mom. av nämnda lag, bestämmes enligt denna lags 15, 17 eller 18 §.

23 §.

Villkor för erhållande av statsandel för barndagvård är ytterligare,

1) att verksamheten ingår i kommunens fastställda dagvårdsplan;

2) att vårdpersonalen vid daghem samt ledare av familjedagvård och specialarbetare inom barndagvården innehar i förordning stadgad kompetens;

3) att antalet barn, som i daghem vårdas tillsammans, uppfyller i förordning stadgade villkor;

4) att hos annan än mindre bemedlad försörj are av barn sådan ersättning för dagvård uppbäres, som utgår enligt av socialstyrelsen fastställda grunder;

5) att daghem har personal samt arbetsutrymmen, vilka överensstämmer med de anvisningar socialstyrelsen utfärdat, ävensom vederbörliga inventarier och erforderlig utrustning;

6) att övervakningen av de sanitära förhållandena i daghem samt barnens hälsovård och kosthåll är ordnade på behörigt sätt;

7) att daghem icke upprätthålles för ekonomisk vinning; samt

8) att utfärdade stadganden och bestämmelser även i övrigt efterleves i verksamheten.

Villkor för att i 17 § avsett daghem skall erhålla statsandel för bestridande av kostnaderna är dessutom, att daghemmet har en direktion och ett av länsstyrelsen fastställt reglemente.

Socialstyrelsen kan av särskild orsak bevilja statsandel för barndagvård för viss tid, även om i 1 mom. 2 punkten stadgat villkor icke uppfyllts.

24 §.

Av statsandel för driftskostnader utbetalar socialstyrelsen i förskott för varje kvartal av kalenderåret före den 25 dagen i kvartalets andra månad en fjärdedel av totalbeloppet av den för föregående år uträknade eller uppskattade statsandelen och återstoden för varje år i efterhand.

Bör driftskostnaderna på grund av förändring i den allmänna kostnadsnivån, effektivering, utvidgning eller inskränkning av verksamheten eller av annan orsak beräknas bli minst 5 procent större eller mindre än under föregående år, höjes eller sänkes beloppet av förskottet så att det motsvarar förändringen.

Förskott för bestridande av kostnader för verksamhet, som icke förekommit under föregående år eller som inletts först då, erlägges på ansökan och bestämmes enligt uppskattning.

25 §.

Statsandelstagare skall till staten återbära överbetalt belopp av förskott. Beloppet får indrivas även sålunda, att det avdrages från senare rater av statsandel för bestridande av kostnader för samma verksamhet.

26 §.

Iakttages vid dagvårdsverksamhet icke gällande stadganden eller bestämmelser dier fastställd dagvårdsplan eller yppar sig i verksamheten missförhållanden och har rättelse icke skett inom förelagd tid, kan socialstyrelsen avbryta erläggandet av statsandel eller inställa utbetalning av förskott. Är det med hänsyn till vården av barnen nödvändigt, kan socialstyrelsen förordna, att verksamheten skall avbrytas helt eller delvis tills rättelse åstadkommits.

Har i statsandel erlagts för mycket, kan mottagaren därav inom tre år från den tidpunkt då statsandelen beviljades åläggas att återbetala det överbetalda beloppet.

4 kap.

Särskilda stadganden.

27 §.

Daghem eller del därav får icke tagas i bruk, innan länsstyrelsen godkänt det för dess ändamål.

28 §.

Enskild person eller sammanslutning, som bedriver barndagvårdsverksamhet mot ersättning, är skyldig att göra anmälan härom hos vederbörande socialnämnd inom två veckor från det verksamheten inleddes.

Socialnämnden åligger att övervaka i 1 mom. avsedd verksamhet i enlighet med vad därom närmare stadgas i förordning.

29 §.

Befinnes i 28 § avsedd dagvårdsplats eller den vård som gives där olämplig eller bristfällig, skall socialnämnden med lämpliga medel söka få rättelse till stånd. Har rättelse ej skett inom förelagd tid, kan socialnämnden förbjuda dagvård av barn på sådan vårdplats.

30 §.

Den som försummar i 28 § stadgad anmälningsskyldighet eller håller barn i vård i strid med förbud, som utfärdats med stöd av 29 §, skall, om ej strängare straff är stadgat annorstädes i lag, dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Allmän åklagare får icke väcka åtal för ovan i 1 mom. avsedd överträdelse, såvida icke socialnämnden anmält försummelsen till åtal.

31 §.

I beslut om statsandel och i ovan i 13 § 2 mom. avsett beslut av social- och hälsovårdsministeriet får ändring icke sökas genom besvär.

Statsandelstagare som anser att beslut om beviljande av statsandel är oriktigt, äger rätt att inom tre månader från delfåendet av beslutet hos socialstyrelsen framställa skriftligt yrkande på rättelse av detta.

Extraordinärt sökande av ändring i beslut, som avses i 1 mom., är icke tillåtet, innan i 2 mom. stadgad tid för framställande av rättelseyrkande utgått.

32 §.

Den som deltager i barndagvårdsverksamhet får icke för utomstående yppa vad han i sysslan erfarit om person som anlitat dagvårdens tjänster och om dennes familj, såframt det ej ligger i barnets intresse att någon särskild omständighet yppas eller den, till vars förmån tystnadsplikten är stadgad, samtycker till att saken yppas.

Den som bryter mot tystnadsplikten skall dömas till böter eller fängelse i högst sex månader, såvida ej strängare straff för gärningen är stadgat annorstädes i lag. Allmän åklagare får icke väcka åtal, om ej målsäganden anmält gärningen till åtal.

33 §.

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

34 §.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1973, och genom densamma upphäves lagen den 11 november 1927 om statsunderstöd åt barnträdgårdar (296/27) jämte däri senare gjorda ändringar samt de stadganden i lagen den 17 januari 1936 om barnskydd (52/36) som står i strid med denna lag.

Såsom i denna lag avsedda daghem anses de barnträdgårdar, barnkrubbor och daghem för barn, vilka är verksamma vid lagens ikraftträdande och vilka enligt tidigare stadganden eller bestämmelser åtnjutit statsbidrag.

Har anstalt, som vid lagens ikraftträdande bedriver dagvårdsverksamhet, icke godkänts att tagas i bruk eller därom icke gjorts anmälan i enlighet med 33 § lagen om barnskydd, skall 1 27 § avsett godkännande utverkas och i 28 § avsedd anmälan göras senast inom tre månader efter lagens ikraftträdande. Jämväl om bedrivande av annan barndagvårdsverksamhet skall anmälan i enlighet med 28 § inom samma tid göras till socialnämnden.

Helsingfors den 19 januari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.