29/1973

Given i Helsingfors den 19 januari 1973.

Förordning om livräddningsanordningar på fartyg.

På föredragning av handels- och industriministern stadgas med stöd av 8 § sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39), sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 26 maj 1967 (237/67):

1 §.

Denna förordning tillämpas på finskt fartyg, när det användes till sjöfart. Förordningen berör dock icke:

1) försvarsmaktens fartyg, som icke användes i allmän trafik för att befordra passagerare eller last;

2) nöjesfartyg; ej heller

3) obemannad pråm.

Sjöfartsstyrelsen äger befogenhet att i enskilda fall eller i fråga om fartyg av visst slag bestämma, att stadgandena i denna förordning och med stöd av densamma utfärdade bestämmelser skall till nödiga delar tillämpas även på annat fartyg, om det på grund av antalet personer som befordras med eller vistas ombord på fartyget, fartygets konstruktion, lastens synnerliga farlighet eller av annan särskild orsak bör anses behövligt.

2 §.

På fartyg skall finnas godkännbara livräddningsanordningar till ett antal, som är tillräckligt med hänsyn till fartygets storlek, avsedda användning, farvattnen samt antalet personer som vistas ombord.

3 §.

Sjöfartsstyrelsen övervakar efterlevnaden av denna förordning samt utfärdar närmare bestämmelser om livräddningsanordningar på fartyg.

4 §.

Sjöfartsstyrelsen kan, med beaktande av fartygs konstruktion, avsedda användning och de förhållanden, under vilka resa företages, i enskilt fall på ansökan medgiva undantag från stadgandena i denna förordning eller med stöd av densamma utfärdade bestämmelser, om det bör anses oskäligt eller onödigt att tillämpa dem, dock på villkor, att lättnaden icke står i strid med Finland förpliktande internationella fördrag.

5 §.

Den som bryter mot stadgandena i denna förordning eller med stöd av densamma utfärdade bestämmelser skall dömas till böter, om q för gärningen annorstädes är stadgat strängare straff.

6 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1973 och tillämpas på fartyg, vilkas kölar sträckts den dag förordningen träder i kraft eller därefter, samt på fartyg vilka inköpes från utlandet efter det förordningen trätt i kraft, oberoende av när deras kölar sträckts.

Beträffande dävertar, vinschar, livbåtar och deras motorer samt sjösättningsanordningar för livflottar på andra än i 1 mom. avsedda fartyg tillämpas denna förordning från och med den 1 januari 1975 och beträffande andra livräddningsanordningar från och med den 1 januari 1974. Fram till ovannämnda dagar skall livräddningsanordningarna på dessa fartyg uppfylla de bestämmelser, som är i kraft den 31 januari 1973.

Lättnad som beträffande livräddningsanordningar beviljats fartyg ävensom begränsning som fastställts för användningen av fartyg med stöd av tidigare bestämmelser är i kraft tills sjöfartsstyrelsen upphäver densamma.

Helsingfors den 19 januari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Handels- och industriminister
Jan-Magnus Jansson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.