8/1973

Given i Helsingfors den 12 januari 1973.

Lag om ändring av folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i folkpensionslagen den 8 juni 1956 27 § 3 mom., 35 § 5 mom. och 39 § 1 mom., av dem 27 § 3 mom. sådant det lyder i lagen den 4 november 1960 (466/60). 35 § 5 mom. sådant det lyder i lagen den 19 maj 1961 (250/61) och 39 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 30 december 1965 (705/65), som följer:

27 §.

Pensions understödsdel utgår med fulla beloppet, då den försäkrades årsinkomst icke överstiger 940 mark.


35 §.

Pensionsanstalten besluter, sedan nödig utredning erhållits, om fortsatt utbetalning av pensionsförmån,, som beviljats för viss tid. Ansökan därom skall göras eller utredning företes inom sex månader från utgången av sagda tid, vid äventyr att om pensionsförmånens fortbestånd eljest gäller, vad angående ansökan om och beviljande av pension är stadgat.

39 §.

Pension utbetalas från den tidpunkt då rätten till pension inträtt, likväl icke utan särskild orsak för längre tid än sex månader innan pension sökts. Samma lag gäller angående utbetalning av del eller förhöjning av pension. Pension betalas icke för del av månad.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1973.

Vid verkställande av höjning och sänkning i enlighet med lagen den 8 juni 1956 om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) och vid utbetalning av folkpension anses i denna lag avsett penningbelopp motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal 116.

Folkpensionsanstalten har rätt att innan lagen träder i kraft i god tid vidtaga erforderliga åtgärder för lagens verkställighet.

Helsingfors den 12 januari 1973.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.