956/1972

Given i Helsingfors den 29 december 1972.

Lag om ändring av 3 och 5 §§ folkpensionslagen.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 3 §, sådan den lyder ändrad genom lagar av den 21 oktober 1966 och den 4 december 1970 (510/66 och 741/70), och 5 § 1 mom., sådant det lyder i lagen den 4 juli 1969 (448/69), som följer:

3 §.

Försäkrad skall erlägga försäkringspremie i enlighet med vad nedan stadgas.

Arbetsgivare erlägger, i enlighet med vad därom särskilt stadgas, i arbetsgivares folkpensionsavgift 4,25 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av de regelmässiga avskrivningar, som vid statsbeskattningen skattskyldig, affärsverksamhet idkande arbetsgivare uppgivit i skattedeklarationen för senast verkställd beskattning och som han gjort på anskaffningsutgiften för förslitning underkastade anläggningstillgångar, varit större än 50 000 mark och samtidigt minst 10 och högst 30 procent av det belopp, som han under samma skatteår ubetalt i löner, är avgiftens storlek under det kalenderår som följer på den senast verkställda beskattningen likväl 4,75 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet. Har beloppet av dylik arbetsgivares ovan avsedda avskrivningar varit större än 50 000 mark och samtidigt över 30 procent av de utbetalda lönernas belopp, är sagda avgift 5,25 procent av det förskottsinnehållning underkastade lönebeloppet.

Social- och hälsovårdsministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser angående fastställande av ovan i 2 mom. avsedd förhöjd avgift.

5 §.

Försäkringspremien utgår med två penni per den försäkrade vid kommunalbeskattningen påfört skattöre.Denna lag tillämpas första gången vid fastställande av försäkrads försäkringspremie vid beskattningen för år 1973, likväl så, att den försäkrades försäkringspremie är 1,95 penni per den försäkrade vid kommunalbeskattningen för år 1973 påfört skattöre. Beträffande arbetsgivares folkpensionsavgift träder denna lag i kraft den 1 april 1973, och den tillämpas på de löner, som utbetalas sagda dag eller därefter. I de i 11 § lagen om förskottsuppbörd avsedda tabellerna beaktas försäkrads försäkringspremie sålunda, att dess storlek år 1973 är 1,75 penni per skattöre i de tabeller som tillämpas före den 1 april och 2 penni per skattöre i de tabeller som tillämpas därefter.

Helsingfors den 29 december 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Pentti Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.