832/1972

Given i Helsingfors den 21 december 1972.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) rubriken angående Kort för lärare vid bilskola i 10 §, sådan denna rubrik lyder i lagen den 20 december 1966 (669/66), ändras lagens 2 §, sådan den lyder i lagen den 15 december 1950 (597/50), rubriken angående Körkort i 10 §, sådan denna rubrik lyder i nämnda lag av den 20 december 1966, och 12 § 1 mom. 17 och 21 punkterna, sådana de lyder i nämnda lag av den 15 december 1950, varjämte till lagens 51 a § fogas ett nytt 2 mom. som följer:

2 §.

Befriade från erläggande av stämpelskatt äro, utöver vad här nedan säges, staten och statsinrättningar, folkpensionsanstalten, Utvecklingsområdesfonden Ab, Postbanken samt Finlands Bank och i tjänsteangelägenheter statsmyndighet.

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Körkort:

1) körkort av klass A, AB, ABC, ABCD, ABCE och ABCDE 100 mark;

2) körkort av klass KT eller T 30 mark;

3) ändring av körkort av klass KT eller T till något ovan under 1 punkten nämnt körkort 70 mark;

4) ändring av körkort av klass A, AB, ABC, ABCD eller ABCE till körkort av högre klass 30 mark;

5) duplettexemplar av körkort, dock icke sådant som utfärdats med anledning av namnändring, 30 mark;

6) yrkeskörtillstånd för personbil 30 mark; och

7) trafiklärarkort 30 mark.

Körkort, som beviljas eller förnyas för högst 10 år, skall likväl förses med endast hälften av ovan stadgade stämpel.


12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


17) ur statsmedel beviljat rese- eller annat stipendium eller bidrag in natura eller ämnat understöd;


så ock


21) expeditioner i kommunala, kyrkliga eller andra ärenden, som enligt lag underställas statsmyndighet för fastställelse;


51 a §.

Vad i 1 mom. är sagt, gäller icke innehavarskuldsedel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1973.

Helsingfors den 21 december 1972.

Vid förfall för Republikens President Statsministerns ställföreträdare
Ahti Karjalainen

Finansminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.