734/1972

Given i Helsingfors den 10 november 1972.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) fjärde och sjätte gruppen av myndigheter som angives i lagens 4 §, sådana sagda grupper lyder i lagen den 26 mars 1971 (235/71), 5 § 2 mom., sådant sagda lagrum lyder i lagen den 18 juni 1971 (492/71), rubrikerna angående Fotostatkopiekarta och Kartavstick eller -utdrag i 10 §, sådana sagda rubriker lyder i lagen den 20 december 1966 (669/66), och rubriken angående Registerutdrag, sådan sagda rubrik lyder i lagar av den 20 december 1966 och den 26 mars 1971 (669/66 och 235/71), samt 12 § 1 mom. 9 punkten, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 25 mars 1955 (135/55), och 25 punkten, sådant sagda lagrum lyder i lagen den 15 december 1950 (597/50), som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


4 gruppen:

Häradsskrivare, polisinrättning, tullexpedition, lantmäterikontor, lantmäteribyrå och forststyrelsens distriktskontor.


6 gruppen:

Länsman, biträdande länsman, stadsfiskal, stadsfogde och annan förrättningsman vid utmätning samt byggnadsnämnder, om vilka stadgas i 10 § byggnadslagen (370/58).

5 §.

För expeditioner av andra än ovan avsedda, till grupp 5 hänförda samt av till grupp 6 hörande myndigheter erlägges jämte stämpelskatt lösen eller ock enbart lösen eller andra avgifter enligt vad därom särskilt stadgas.


10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Fotostatkopiekarta, utgiven av annan än lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, då den är av

standardstorlek mk
1) A4 4,20
2) A3 6,20
3) A2 10,20
4) Al 16,50
5) större än Al 0,28

för varje kvadratdecimeter eller del därav.


Kartavstick eller -utdrag, utgivet av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå, beroende på avstickets eller utdragets storlek, framställningssätt och på använt material, i enlighet med vad genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet bestämmes, för varje kartblad minst 5 och högst 400 mark.


Registerutdrag:

1) ur fartygsregister, jordregister samt stiftelse- och pensionsstiftelseregister 5 mark per ark;

2) ur handelsregister eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register, om utdraget utgives av patent- och registerstyrelsen, 10 mark per ark, om det utgives av häradsskrivare, 7 mark per ark och eljest 5 mark 50 penni per ark;

3) ur handelsregister eller ur annat hos patent- och registerstyrelsen fört register, då utdraget utgives som fotostatkopia eller utskrivet på skilt blad, 10 mark för det första bladet och 5 mark för varje följande blad;

4) ur understödskassaregister, register över religiösa samfund och föreningsregister 3 mark 50 penni per ark; samt

5) ur elektricitetsverksfastighetsregister och gruvregister 12 mark 50 penni per ark.

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärenden angående:


9) i lagen den 29 mars 1949 om bostadslån, -garantier och -bidrag (224/49) eller i lagen den 4 december 1953 om bostadsproduktion (488/53) eller i lagen den 22 april 1966 om bostadsproduktion (247/66) avsedda ärenden;


så ock


25) utdrag eller avskrift, som erfordras för sådan delning av lägenhet, som avses ovan i 8 punkten, eller för ärenden, vilka nämnts ovan i 10 punkten, så ock av lantmäteristyrelsen, lantmäterikontor eller lantmäteribyrå utfärdat intyg, utdrag eller avskrift, som förrättningsingenjör anskaffat för lantmäteriförrättning;

Helsingfors den 10 november 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Johannes Virolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.