556/1972

Given i Nådendal den 11 juli 1972.

Lag angående ändring av lagen om bekämpningsmedel.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 4 § 4 mom. och 12 § lagen den 23 maj 1969 om bekämpningsmedel (327/69) som följer:

4 §.

Statsrådet må förordna annan statlig inrättning eller myndighet att jämte växtskyddsanstalten utföra på denna enligt 2 mom. ankommande uppgifter.

12 §.

Denna lag träder i kraft den 1 september 1969, och genom densamma upphäves lagen den 27 april 1951 om växtskyddsämnen (261/51) och med stöd därav utfärdade bestämmelser. Dock äger den som med stöd av sistnämnda lag erhållit tillstånd att saluföra bekämpningsmedel rätt att sälja detta under en tid, varom närmare stadgas genom förordning. För förnyande enligt denna lag av försäljningstillstånd som utfärdats med stöd av den tidigare lagen, uppbäres icke i 7 § avsedda avgifter.

Nådendal den 11 juli 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Leo Happonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.