400/1972

Given i Helsingfors den 19 maj 1972.

Förordning angående ändring av förordningen om enskilda vägar.

På föredragning av jord- och skogsbruksministern upphäves 9 § 2 mom. förordningen den 28 december 1962 om enskilda vägar (690/62) samt ändras förordningens 2 och 3 §§ samt 36 § 1 mom. som följer:

2 §.

Är ej den som hos lantmäteribyrå söker förordnande om vägförrättning ägare till den lägenhet som utgör pant för förrättningskostnaderna, skall han förete giltig borgen för erläggandet av kostnaderna.

3 §.

I kungörelse och meddelande som avses i 43 § lagen om enskilda vägar skall, förutom vad i sagda paragrafs 1 och 3 mom. är stadgat, nämnas att sakägarna till vägförrättningen skola medtaga alla kartor och handlingar i deras besittning rörande de ägor förrättningen berör.

36 §.

Angående val av ordförande, viceordförande och övriga medlemmar i vägnämnden ävensom om ändringar i nämndens sammansättning skall kommunens styrelse ofördröjligen underrätta vederbörande lantmäterikontor. Har nämnden för sig utsett sekreterare, skall kommunens styrelse även meddela lantmäterikontoret sekreterarens namn och adress.Denna förordning tillämpas räknat från den 2 maj 1972.

Helsingfors den 19 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. jord- och skogsbruksminister
Ahti Fredriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.