357/1972

Given i Helsingfors den 12 maj 1972.

Lag om ändring av riksdagsordningen.

I enlighet med Riksdagens beslut, tillkommet på sätt 67 § riksdagsordningen föreskriver, ändras 6 § riksdagsordningen, sådant detta lagrum lyder i lagar av den 24 november 1944 samt den 10 januari och den 30 maj 1969 (839/44, 4/69 och 341/69), samt 7 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 10 november 1971 (744/71), som följer:

6 §.

Valberättigad är, utan avseende på boningsort, envar finsk medborgare, såväl man som kvinna, som före valåret fyllt aderton år.

Valrätt tillkommer dock ej den, som konstaterats ha gjort sig skyldig till att vid riksdagsmannaval ha köpt eller sålt röst eller gjort försök därtill, eller på flere än ett ställe avgivit sin röst, eller genom våld eller hot stört valfriheten, ända till utgången av det sjätte kalenderåret efter det, då slutlig dom i saken gavs.

Angående vallängder, som skola uppgöras över de valberättigade, stadgas genom lag.

7 §.

Valbar till riksdagsman är, utan avseende på boningsort, envar valberättigad, som före valåret fyllt tjugu år och som ej står under förmynderskap.Denna lag träder i kraft den 15 maj 1972.

Helsingfors den 12 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Justitieminister
Pekka Paavola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.