344/1972

Given i Helsingfors den 5 maj 1972.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) tredje gruppen av myndigheter som angives i lagens 4 §, sådan den lyder i lagen den 26 mars 1971 (235/71), 51 §, sådan den lyder i lagen den 19 november 1971 (776/71), 51 a §, sådan den lyder i lagen den 30 december 1969 (895/69), och 55 § 3 mom., sådant det lyder i lagen den 25 mars 1948 (244/48), samt fogas till lagens 50 § 1 mom. en ny 5 punkt som följer:

4 §.

Myndigheter, för vilkas expeditioner stämpelskatt skall erläggas, hänföras i avseende å stämpelns belopp till sex grupper på följande sätt:


3 gruppen:

Länsstyrelse, befolkningsregistercentralen, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, krigsarkivet, statskontoret, statens revisionsverk, skattestyrelsen, tullstyrelsen, bankinspektionen, byggnadsstyrelsen, domkapitel, ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse, skolstyrelsen, yrkesutbildningsstyrelsen, riksarkivet, landsarkiv, jordbruksstyrelsen, vattenstyrelsen, forststyrelsen, lantmäteristyrelsen, skogsforskningsinstitutet, väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, bilregistercentralen, luftfartsstyrelsen, meteorologiska institutet, järnvägsstyrelsen, post- och telegrafstyrelsen, sjöfartsstyrelsen, patent- och registerstyrelsen, olycksfallsverket, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen.


50 §.

Fritagna från stämpelskatt som skall erläggas vid utfärdande av fordringsbevis äro:


5) till Finlands Exportkredit Ab utfärdad skuldsedel.


51 §.

Befriat från stämpelskatt, som skall erläggas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning sökes, är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller ur någon statens fond utgives lån eller vilket utfärdas till kommun, kommunal fond, sparbank, andelsbank, Finlands Hypoteksförening eller Maa-ja teollisuuskiinteistöpankki Oy benämnda bank för lån, som beviljats av medel, vilka erhållits av statsmedel eller ur någon statens fond, eller för lån, som beviljats i enlighet med lagen den 5 maj 1945 om finansiering av kolonisationsverksamheten för den förflyttade befolkningen och frontsoldater (398/45), eller till en av kommunen förvaltad lånefond för näringarnas främjande eller vilket av andelsbank utfärdas till andelsbankernas säkerhetsfond eller Andelsbankernas Centralbank Ab eller av sparbank till sparbankernas säkerhetsfond eller Sparbankernas Centralaktiebank eller av affärsbank till affärsbankernas säkerhetsfond eller ur gårdsbrukets utvecklingsfond utgives åt andelslag eller allmännyttigt kolonisationsaktiebolag för att användas till kolonisationsändamål. Likaledes äro fordringsbevis över lån, vilka av Postbankens och folkpensionsanstaltens medel beviljats för bostadsbyggnadsverksamhet eller enligt lagen den 16 augusti 1958 om jorddispositionslån (354/58), samt fordringsbevis över lån som avses i lagen den 14 januari 1972 om studiestöd (28/72) ävensom över lån, vilka beviljats av Utvecklingsområdesfonden Ab:s medel, fritagna från stämpelskatt.

Vad i 1 mom. är sagt, gäller icke innehavarskuldsedel.

51 a §.

Fritaget från stämpelskatt, som skall erläggas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning sökes, är fordringsbevis till den del mot detsamma under åren 1970―1975 beviljad kredit blivit godkänd såsom utvecklingsområdeskredit i enlighet med lagen den 30 december 1969 om utvecklingsområdeskredit (881/69) eller såsom räntestödskredit i enlighet med lagen den 22 januari 1971 om räntestödskrediter åt kommuner inom utvecklingsområdena till främjande av företagsverksamheten (67/71).

55 §.

Vid försäljning eller byte av värdepapper skall erläggas stämpelskatt:


Överlåter kommun första gången av densamma tecknade aktier i ett aktiebolag som kommunen grundat och som erhållit statslån, är överlåtelsen fri från stämpelskatt.

Helsingfors den 5 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Mauno Koivisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.