323/1972

Given i Helsingfors den 2 maj 1972.

Lag om ändring av 1 kap. 3 § jordabalken.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 kap. 3 § 1 mom. jordabalken, sådant detta lagrum lyder i lagen den 14 juni 1951 (351/51) som följer:

3 §.

Offentliga köpvittnen äro:

1) på tjänstens vägnar mantalsskrivare, länsman, biträdande länsman, notarius publicus, stadsfogde, stadsfiskal, lantmäteribyrås distriktsingenjör, biträdande distriktsingenjör, lantmäteriingenjör och extraordinarie lantmäteriingenjör, fastighetsingenjör med lantmäteriingenjörs kompetens samt i utlandet tjänsteman vid finsk beskickning och finsk konsul, oberoende av var fastigheten är belägen; och

2) särskilda av rätten förordnade, under tjänsteansvar fungerande offentliga köpvittnen, vilkas befogenhet omfattar inom rättens domkrets belägna fastigheter.Denna lag träder i kraft den 2 maj 1972.

Helsingfors den 2 maj 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Leo Happonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.