233/1972

Given i Helsingfors den 24 mars 1972.

Förordning om ändring av sjukförsäkringsförordningen.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 2 § 1 mom., 4 § 3 mom. och 6 § 1 mom. sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/63), av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 6 november 1964 (538/64), 4 § 3 mom., sådant det lyder i förordning av den 28 augusti 1970 (576/70), och 6 § 1 mom., sådant det lyder i förordning av den 30 december 1966 (741/66), samt fogas till förordningens 4 §, sådant det lyder i ovannämnda förordning (576/70), ett nytt 4 mom. och till förordningen en ny 22 a § som följer:

2 §.

Såsom i 5 § 1 mom. 2 punkten sjukförsäkringslagen avsett, av medicinalstyrelsen godkänt laboratorium eller röntgeninstitut anses i 15 § folkhälsolagen (66/72) avsedd hälsovårdscentral och i 1 § 2 mom. förordningen om privata sjukvårds- och undersökningsanstalter (520/64) nämnd undersökningsanstalt ävensom i fråga om undersöknings- och vårdåtgärder, som kunna utföras av sådan undersökningsanstalt, laboratorie- eller röntgenavdelning och poliklinik vid sjukhus samt av staten eller universitet ägd medicinsk undersökningsanstalt.


4 §.

Vid bestämmandet av grunderna för i 7 § 1 mom. och 8 § 1 mom. sjukförsäkringslagen avsedda taxor och vid fastställandet av taxorna skall avseende fästas vid undersökningens eller vårdåtgärdens art samt det arbete den kräver och de kostnader den föranleder. Därutöver skall av grunderna framgå maximibeloppet av taxan för respektive åtgärdsgrupp. Innan grunderna bestämmas och taxorna fastställas skall medicinalstyrelsen och organisation, som representerar läkarna, beredas tillfälle att avgiva sitt utlåtande. Innan grunderna bestämmas skall dessutom folkpensionsanstalten höras.

Grunderna för i 11 a § sjukförsäkringslagen avsedda taxor för sjukvård och sjuktransport skall bestämmas och taxorna fastställas gruppvis genom att såsom grund använda medelkostnader. Innan grunderna bestämmas och taxorna fastställas skall medicinalstyrelsen och kommunernas centralorganisationer beredas tillfälle att avgiva sitt utlåtande. Innan grunderna bestämmas skall dessutom folkpensionsanstalten höras.

6 §.

Såsom fysikalisk behandling anses av läkare föreskriven fysikalisk motionsbehandlmg och därtill ansluten nödig förbehandling samt av läkare föreskriven annan fysikalisk behandling. Fysikalisk behandling ersattes likväl endast om behandlingen givits av medikalgymnast eller i medicinskt laboratorium, som godkänts att giva fysikalisk behandling.


22 a §.

Av kommune redovisning, som nämnes i 30 b § sjukförsäkringslagen, skall framgå de uppgifter, vilke erfodras för bestämmandet av i lagens 11 a § avsedda ersättningar. Filkpensionanstalten ger närmare direktiv beträffande redovisningen och den äger rätt att granska hälsaovårdscentrals till grund för redovisningen liggande handlingar.

5 kap.

Lokalförvaltningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1972.

Helsingfors den 24 mars 1972.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminister
Osmo Kaipainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.