872/1971

Given i Helsingfors den 17 december 1971.

Lag angående ändring av 9 och 13 §§ lagen om pension för företagare.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 9 och 13 §§ lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) som följer:

9 §.

Företagare är skyldig att erlägga försäkringspremie, vilken beräknas på grundvalen av den fastställda arbetsinkomsten med tillämpning av en premieprocent, som fastställts av social- och hälsovårdsministeriet. Sålunda erhållen försäkringspremie nedsättes för företagare med små inkomster genom multiplicering med en koefficient, som beräknas enligt 2 mom. Ministeriet fastställer årligen premieprocenten till samma tal som det procenttal, som kan uppskattas i medeltal motsvara försäkringspremien i procent av lönerna för försäkring enligt minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare.

Ovan i 1 mom. avsedd koefficient är 0.4, om den för företagaren fastställda årliga arbetsinkomsten är 3 000 mark eller mindre, och 0.04 ökat med relationstalet för den med 20 procent förhöjda arbetsinkomsten och 10 000 mark, om arbetsinkomsten är större än 3 000 mark, men mindre än 8 000 mark.

Företagare svarar för sina i samma företag arbetande familjemedlemmars i 1 mom. avsedda försäkringspremie såsom för egen gäld. Bedrives i denna lag avsedd företagarverksamhet i form av sammanslutning eller samfund, svarar även sammanslutningen eller samfundet för sina delägares på sagda verksamhet grundade försäkringspremier såsom för egen gäld.

13 §.

De fastställda arbetsinkomsterna samt de i 7 § 1 mom. och 9 § 2 mom. stadgade beloppen justeras att motsvara förändringarna i den allmänna lönenivån i landet på sätt i 9 § lagen om pension för arbetstagare stadgas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972 och tillämpas första gången vid fastställandet av försäkringspremierna för år 1972.

I 9 § 2 mom. av denna lag stadgade markbelopp motsvarar det för år 1970 fastställda löneindextalet.

Helsingfors den 17 december 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Social- och hälsovårdsminiister
Alli Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.