851/1971

Given i Helsingfors den 10 december 1971.

Lag angående ändring av lagen om statens pensioner.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom., 2 § 1 mom., 5 § 1―4 mom., 6 §, 8 § 1 mom., 9 § 1 mom., 10 § 2―4 mom., 15 § 1 och 2 mom. samt 20 § lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66), därav 2 § 1 mom. sådant det lyder i lagen den 30 december 1966 (740/66), 5 § 4 mom. sådant det lyder i lagen den 13 juni 1969 (383/69), 6 § 2 mom. sådant det lyder i lagen den 14 juli 1969 (471/69), och 10 § 4 mom. sådant det lyder i lagen den 31 december 1968 (793/68), varjämte till lagen fogas en ny 9 a § och en ny 10 a § samt till lagens 18 § ett nytt 4 mom., som följer:

1 §.

Den som står i tjänste- eller arbetsförhållande eller annat därmed jämförligt tjänstgöringsförhållande till staten, är berättigad till ålders-, invalid- och arbetslöshetspension på sätt i denna lag stadgas.


2 §.

Denna lag gäller icke:

anställning, som begynt efter det förmånstagaren fyllt 65 år;

anställning under den tid, för vilken förmånstagaren uppbär ålderspension enligt denna lag eller ålderspension enligt annan lag eller förordning på grund av tjänste- eller arbetsförhållande eller företagar verksamhet;

tjänstgöring, som beaktas för pension enligt lagen om sjömanspensioner; ej heller

tjänstgöring, i vilken förmånstagarens arbetsförtjänst från tjänsten eller, oro han samtidigt har två eller flere anställningar, från dem sammanlagt är i medeltal under 180 mark i månaden.


5 §.

Såsom pensionstid räknas den tid, under vilken förmånstagaren efter att ha fyllt 23 år innehaft minst en månad oavbrutet fortlöpande anställning.

Har invaliditet eller arbetslöshet inträtt innan 360 sådana dagar, för vilka förmånstagaren icke erhållit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsett dagunderstöd, förflutit från anställningens upphörande, räknas vid fastställandet av invalid- eller arbetslöshetspension såsom pensionstid även tiden mellan invaliditetens eller arbetslöshetens början och uppnåendet av pensionsåldern. Har tjänstgöringen icke oavbrutet fortgått minst 4 månader, räknas på grund av densamma såsom pensionstid den tid som återstår till pensionsålderns uppnående endast försåvitt förmånstagaren icke på grund av tjänste- eller arbetsförhållande eller företagarverksamhet äger rätt till sådan invalid- eller arbetslöshetspension, för vilken nämnda tid eller mot denna svarande arbetsförtjänst redan beaktas.

Till pensionstiden räknas även den tid, under vilken förmånstagaren efter fyllda 23 år ur statsmedel erhållit i enlighet med denna lag med tillämpning av 2 mom. beviljad invalid- eller arbetslöshetspension i sådant fall, då honom senare på grund av ålderdom eller ny invaliditet eller arbetslöshet skall beviljas pension på grund av i 2 mom. avsedd anställning.

Till pensionstiden räknas likaså den tid, under vilken förmånstagare efter fyllda 23 år innehaft annat än statligt uppdrag, till vilket i enlighet med vad som särskilt är stadgat hör rätt till av staten helt bekostad ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension.


6 §.

Utan hinder av vad ovan stadgats räknas till pensionsdelen likväl icke tid i anställning, om tiden i denna anställning skall räknas förmånstagaren till godo för pension med stöd av annan lag; tid under vilken förmånstagare varit uppförd på indragningsstat, ifall hans lön på indragningsstat under denna tid med stöd av lag helt eller delvis innehållits; samt tid under vilken arbete eller tjänstgöring under fortgående anställning i en följd varit avbrutna under mer än 30 dagar, ifall lön för denna tid icke erlagts och orsaken här till icke varit riksdagsmannavärv eller offentligt uppdrag, beträffande vilket avsägelse ej är tillåten, eller medlemskap i statsrådet, avtjänande av värnplikt med stöd av värnpliktslagen eller verksamhet i Förenta Nationerna eller erläggande av med tillämpning av 5 § 2 mom. beviljad invalid- eller arbetslöshetspension.

Vad i 5 § 2 mom. är stadgat tillämpas icke heller, om förmånstagare, då han blir arbetsoförmögen eller arbetslös, på grund av senare tjänste- eller arbetsförhållande eller företagarverksamhet förvärvat rätt att erhålla invalid- eller arbetslöshetspension så, att till pensionstiden hänföres tiden mellan invaliditetens eller arbetslöshetens början och uppnåendet av pensionsåldern eller motsvarande förtjänst. Förmånstagare anses ha förvärvat ovan avsedda rätt till pension i enlighet med lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden vid den tidpunkt, då den förtjänst, som han erhållit i under sagda lag lydande arbetsförhållanden, innan han drabbats av den sjukdom, det lyte eller den skada, som utgör den huvudsakliga orsaken till invaliditeten, eller före arbetslöshetens början, sammanlagt stigit till i 7 § 1 mom. av samma lag förutsatt gränsbelopp.

8 §

Förutsättning för erhållande av ålderspension är, att förmånstagare innehar en pensionstid av minst en månad, att han uppnått pensionsåldern och att anställningen upphört.


9 §.

Förutsättning för erhållande av invalidpension är, att anställningen fortgått oavbrutet under minst en månad och att förmånstagaren på grund av sjukdom, lyte eller skada

a) medan anställningen pågått blivit oförmögen att handha sin tjänst eller sitt arbete under en tid av sannolikt minst ett år, tiden från och med invaliditetens början däri inberäknad; eller

b) entledigats med stöd av 4 § lagen den 29 juni 1926 angående utnämningsbrev för innehavare av statens tjänster och fasta befattningar samt om deras rätt att kvarstå i sin tjänst eller befattning;

c) efter anställningens upphörande under lika lång tid som i punkt a) stadgats blivit oförmögen till tjänst eller arbete, som med beaktande av hans ålder, yrkeskunskap och övriga omständigheter bör anses vara för honom lämpligt och trygga hans skäliga utkomst; eller

d) likaså efter anställningens upphörande erhållit på senare tjänste- eller arbetsförhållande eller på företagarverksamhet baserad, i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare nämnd invalidpension.


9 a §.

Förutsättning för erhållande av arbetslöshetspension är, att förmånstagaren har en pensionstid av minst en månad, har fyllt 60 år och genom intyg, utfärdat av arbetskraftsmyndighet, visar, att han under de 52 senast förflutna veckorna har uppburit i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor avsett dagunderstöd eller i lagen om arbetslöshetsersättning avsedd arbetslöshetsersättning för sammanlagt minst 200 dagar och att åt honom icke kan anvisas sådant arbete som han icke kan vägra mottaga utan att förlora sin rätt till arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshet anses ha börjat den dag, för vilken dagunderstöd eller arbetslöshetsersättning första gången under i 1 mom. avsedd tid erlagts till förmånstagare.


10 §.

Pensionsbeloppet utgör dock för varje till pensiontiden hänförd full månad 11/60 procent av den pensionsgrundande lönen,

a) om förmånstagaren under de 6 månader, som omedelbart föregingo anställningens upphörande, varit i oavbrutet fortgående tjänstgöring och vid dess upphörande uppnått den för tjänsten eller arbetet stadgade pensionsåldern samt om han under de 5 år, som omedelbart föregingo uppnåendet av denna ålder eller anställningens upphörande, förvärvat en pensionstid på sammanlagt minst 3 år; eller

b) om invalid- eller arbetslöshetspension beviljas med tillämpning av 5 § 2 mom. eller ålderspension med tillämpning av 8 § 3 eller 4 mom.

Pensionsbeloppet för innehavare av sådan officers- eller underofficerstjänst, för vilken som ovillkorligt kompetensvillkor fastställts militärutbildning och -grad, utgör för varje till pensionstiden hänförd full månad 11/50 procent av den pensionsgrundande lönen,

a) om han under de 6 månader, som omedelbart föregingo anställningens upphörande, varit i oavbrutet fortgående tjänstgöring och under de 5 år, som omedelbart föregingo uppnåendet av den för tjänsten stadgade pensionsåldern eller anställningens upphörande, förvärvat en pensionstid på sammanlagt minst 3 år i sådan tjänst; eller

b) om invalid- eller arbetslöshetspension beviljas med tillämpning av 5 § 2 mom. eller ålderspension med stöd av 8 § 3 eller 4 mom.

Pension får uppgå till högst 66 procent av den pensionsgrundande lön som utgår enligt 7 §. Äger förmånstagare på grund av anställning, som beaktats för enligt denna lag utgående pension, rätt till pension även med stöd av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, avdrages från pension, som utgår enligt denna lag, den pension som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, till den del den grundar sig på inkomst som erhållits genom anställning i statens tjänst. Härvid beaktas icke avdrag, som till följd av andra pensioner och ersättningar skall göras från pension, som utgår enligt lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Angående pensionens maximibelopp gäller i övrigt vad nedan stadgas.

10 a §.

Om mottagare av pension, beviljad med tillämpning av 10 § 1 mom., har barn som icke fyllt 18 år, lägges till pensionen barntillägg, dock icke om barnet givits som adoptivbarn till tredje person.

Barntillägget utgör för ett barn 20 procent och för två eller flere barn 40 procent av pensionens belopp.

Med barn avses i 1 mom. även pensionstagares adoptivbarn samt barn utom äktenskap, vilket han lagligen erkänt eller beträffande vilket hans försörjningsskyldighet fastställts genom vederbörligt avtal eller domstols utslag, samt sådant barn eller adoptivbarn till pensionstagares make, om vars utkomst pensions tagaren och maken gemensamt dragit försorg.

Förändras antalet barn, verkställes därav föranledd justering av pensionen från början av den utbetalningsperiod som följer närmast efter förändringen.

15 §.

Pension erlägges tidigast från och med den tidpunkt då rätten att erhålla lön upphör, likväl så, att arbetslöshetspension betalas räknat från ingången av den kalendermånad som börjar närmast efter det två månader förflutit från den tidpunkt då i 9 a § 1 mom. avsett intyg utfärdats.

Ålders- eller invalidpension beviljas icke utan grundad anledning retroaktivt för längre tid än ett år innan pensionsansökningen gjordes, och arbetslöshetspension beviljas icke för längre tid än 6 månader före den månad som följer närmast efter den tidpunkt då ansökan om pension gjordes.


18 §.

Arbetslöshetspension upphör utan särskilt beslut, sedan sex månader eller i förordning stadgad längre tid förflutit från den tidpunkt då arbetskraftsmyndighets intyg utfärdats, såframt icke statskontoret dessförinnan tillställts av arbetskraftsmyndighet utfärdat nytt intyg över att pensionstagaren icke kan anvisas i 9 a § avsett arbete. Om arbetslösheten fortsätter eller börjar ånyo sedan pensionen upphört, begynner pension utgå enligt samma grunder som den tidigare pensionen, såvida icke längre tid än två år förflutit från det pensionen upphörde. Härvid jämställes vid tillämpning av 9 a § den tid, under vilken pension utgår, med ersättningsdagar, och pensionen betalas räknat från ingången av månaden närmast efter den, under vilken det i 9 a § nämnda intyget utfärdades, om av intyget framgår, att arbetslöshetsunderstöd eller -ersättning icke betalts till förmånstagaren efter det arbetslöshetspensionen upphörde.

20 §.

Invalid- eller arbetslöshetspension, som beviljats med tillämpning av 5 § 2 mom., ombildas till ålderspension, då anställningen upphört och pensionstagaren uppnått den för hans sista tjänst eller arbete stadgade pensionsåldern, i fråga om pensionstagare i tjänsteförhållande likväl senast då han uppnår avgångsåldern. I annat fall ombildas invalid- eller arbetslöshetspension till ålderspension, då pensionstagaren uppnår den allmänna pensionsåldern.

Blir pensionstagare, medan han uppbär arbetslöshetspension, oförmögen till arbete på det sätt som avses i 9 §, ändras pensionen till invalidpension av samma storlek.


Denna lag tillämpas räknat från den 1 juli 1971, och prestationer, som utgår enligt densamma, betalas likaså räknat från nämnda dag.

Vid beräkning av de i 9 a § avsedda 200 dagarna beaktas arbetslöshetsunderstöd och arbetslöshetsersättningar även för tiden innan denna lag trädde i kraft.

På grund av ansökan tillämpas stadgandena i 10 a § utan hinder av tidigare, laga kraft vunnet beslut på pensioner vilka grundar sig på pensionsfall, som inträffat före denna lags ikraftträdande. Härav förorsakat tillägg till pension betalas räknat från den 1 juli 1971, likväl ej retroaktivt för längre tid än ett år, räknat från början av månaden efter den, under vilken tillägget sökts.

I 2 § 1 mom. i denna lag stadgat markbelopp motsvarar det löneindextal som fastställts för år 1966.

Helsingfors den 10 december 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Minister
Jorma Uitto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.