776/1971

Given i Helsingfors den 19 november 1971.

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt.

I enlighet med Riksdagens beslut upphäves rubriken angående Naturalisationsbrev i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43), sådan den lyder i lagen den 20 december 1966 (669/66), och ändras 12 § 1 mom. 29 punkten, sådan den lyder i lagen den 26 mars 1971 (235/71), 51 §, sådan den lyder i lagen den 26 juni 1959 (271/59), och 57 §, sådan den lyder i lagarna den 15 december 1950 och den 2 september 1957 (597/50 och 299/57), samt fogas till lagens 10 § efter rubriken angående beslut, protokollsutdrag eller annan expedition en ny rubrik Betyg, utdrag och avskrifter ur befolkningsregister och till 12 § 1 mom. nya 45 och 46 punkter som följer:

10 §.

Följande expeditioner eller tillståndsbevis, vilka åtecknats den myndighet företedda handlingen, skola, såvitt de icke äro befriade från stämpelskatt, i stället för stämpel enligt 6 och 8 §§, beläggas med stämpel till följande belopp:


Betyg, utdrag och avskrifter ur befolkningsregister:

1) betyg;

a) innefattande uppgifter om en person 2 mark;

b) innefattande uppgifter om make eller maka eller om äktenskap 3 mark;

2) släktutredning, innefattande uppgifter om föräldrar och barn, 3 mark samt för varje led därutöver 4 mark;

3) äktenskapsbetyg 2 mark;

4) annat betyg, som på begäran utfärdas för enskilda angelägenheter, 2 mark; samt

5) utdrag eller avskrift för första bladet 3 mark och för varje följande blad 2 mark.

Antecknas på betyg rörande minderårig uppgifter om dennes föräldrar, uppbäres för sådant betyg stämpelskatt i enlighet med vad ovan är stadgat om betyg, innefattande uppgifter om en person.

12 §.

Befriad från stämpelskatt är expedition:


i ärende, som berör:


så ock


29) utslag, beslut och remissresolution som givits av patent- och registerstyrelsen och dess besvärsavdelning;


45) betyg, utdrag eller avskrift ur befolkningsregister, som erfordras

för skolgång eller studier;

för person under 18 år, då denne söker anställning;

för ansökan om och lyftande av pension och livränta samt på grund av personförsäkring utgående försäkringsbelopp, ersättning eller annan förmån;

för ansökan om stipendium;

för intagning i sjukhus, sanatorium eller annan vårdanstalt;

för avtjänande av värnplikt; eller

för socialhjälp och annat socialskydd;

46) expeditioner i besvärsärenden angående mantalsskrivning.


51 §.

Befriat från stämpelskatt, som skall erläggas då fordringsbevis utfärdas eller inteckning sökes, är fordringsbevis, mot vilket av statsmedel eller ur någon statens fond utgives lån eller vilket utfärdas till kommun, kommunal fond, sparbank, andelsbank, Finlands Hypoteksförening eller Maa- ja teollisuuskiinteistöpankki Oy benämnda bank för lån, som beviljats av medel, vilka erhållits av statsmedel eller ur någon statens fond, eller för lån, som beviljats i enlighet med lagen den 5 maj 1945 om finansiering av kolonisationsverksamheten (för den förflyttade befolkningen och frontsoldater (398/45), eller till en av kommunen förvaltad lånefond för näringarnas främjande eller vilket av andelsbank utfärdas till andelsbankernas säkerhetsfond eller Andelsbankernas Centralbank Ab benämnda bolag eller av sparbank till sparbankernas säkerhetsfond eller Sparbankernas Centralaktiebank eller av affärsbank till affärsbankernas säkerhetsfond eller ur gårdsbrukets utvecklingsfond utgives åt andelslag eller allmännyttigt kolonisationsaktiebolag för att användas till kolonisationsändamål. Likaledes äro fordringsbevis över lån, vilka av Postbankens och folkpensionsanstaltens medel beviljats för bostadsbyggnadsverksamhet eller enligt lagen den 16 augusti 1958 om jorddispositionslån (354/58), ävensom över lån, vilka beviljats av Utvecklingsområdesfonden Ab:s medel, fritagna från stämpelskatt.

Vad i 1 mom. är sagt, gäller icke innehavarskuldsedel.

57 §.

Överlåtelse av värdepapper är fri (rån stämpelskatt, om köpare eller säljare är finska staten, folkpensionsanstalten, Utvecklingsområdesfonden Ab, Postbanken eller Finlands Bank och överlåtelsen i sistnämnda fall sker för bankens egen eller statens räkning.

Skatt skall icke heller erläggas då kommun genom att utnyttja kommunen enligt lagen om bostadsproduktion tillkommande förköpsrätt förvärvar aktier i bostadsaktiebolag som erhållit bostadslån.

Helsingfors den 19 november 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Finansminister
Päiviö Hetemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.