548/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Lag angående ändring av lagen om begränsning av nyttjande av åker.

I enlighet med Riksdagens beslut ändras i lagen den 11 april 1969 om begränsning av nyttjande av åker (216/69) 3 § 2 och 5 mom., 8 § och 14 a § 1 mom., sådana dessa lagrum lyder i lagen den 9 januari 1970 (19/70), samt 5 § 2 mom. och 11 §, som följer:

3 §.

I åkerreserveringsavtal skall odlare förbinda sig att mot ersättning under den tid avtalet avser icke för jordbruksproduktion nyttja eller på lega upplåta åkerreserveringsavtal underkastad brukningsenhets ägor eller ekonomibyggnader på dem. Odlaren äger dock rätt att nyttja avtal underkastad åker för odling av potatis och trädgårdsprodukter för sin familjs behov, att hålla egna hästar, renar och getter samt i den omfattning i avtalet angives bedriva fårskötsel. Odlaren äger likaså rätt att låta sagda djur beta på brukningsenhetens ägor, att bärga hö till vinterfoder för dem och även använda det för utfodring av sina egna renar som är på renbete och utan ersättning även för utfodring av andras renar samt att på brukningsenheten idka biskötsel samt pälsdjursuppfödning med köpt foder.


På brukningsenheten belägna ekonomibyggnader må icke, med undantag för i 2 och 4 mom. nämnda ändamål, användas för jordbruksproduktion. Användning av sparmmålstork är dock tillåten. Om odlare ger någon rätt att använda ekonomibyggnad för annat ändamål än jordbruksproduktion, äger har rätt att uppbära ersättning för användningen.

5 §.

Odlaren äger rätt att under avtalsperiodens första år från åkerareal som berörs av avtalet skörda där växande höstsäd och -ryps samt att under avtalsperiodens sista år så höstsäd och -ryps på sagda åkerareal. För den åkerareal, som är föremål för skörd eller sådd, utgår dock idke ersättning till odlaren.


8 §.

Säljer, byter eller skänker odlare åker, som åkerreserveringsavtalet gäller, eller säljes lägenhet eller område, som omfattar dylik åker, i utsökningsväg, upphör avtalet att gälla då ägande- eller besittningsrätten övergår. Om äganderätten emellertid sålunda övergår till en eller flera av överlåtarens arvingar, må avtalet under förutsättningar, varom stadgas i förordning, överföras på dem. Överlåtes en del av åker eller upplåtes den på lega för annat än jordbruksändamål eller bör överlåtelse anses ändamålsenlig med tanke på förbättrande av jordbrukets struktur, må avtalet förlängas beträffande den minskade åkerarealen.

11 §.

Har den som ingått avtal hemlighållit omständigheter, som väsentligt inverkat på avtalets ingående, eller i någon väsentlig punkt givit oriktig uppgift om dem eller iakttar han icke i avtalet nämnda villkor, må avtalet hävas och ersättningstagaren åläggas att för den eller de treårsperioder av avtalets giltighetstid, vartill förseelsen hänfört sig, till staten helt eller delvis återbetala lyft ersättning och, ifall omständigheterna är försvårande, den ersättning, som skall återbetalas, förhöjd med högst 50 procent. Om avtalet trots förseelsen icke häves, må ersättningstagaren likväl åläggas att för ovan avsedda tid helt eller delvis återbetala lyft ersättning. Till återbetalning bestämd ersättning jämte eventuell förhöjning må, oberoende av hur länge den varit obetald, tagas ur lägenheten med samma förmånsrätt som är stadgad för offentligträttsliga prestationer vilka utgår ur fastighet.

14 a §.

Åkerreserveringsavtal må ingås även med bolag, andelslag, förening, stiftelse, kommun, kommunalförbund, församling och församlingsförbund. Avtalsperioden är härvid sex år och ersättningens belopp per hektar åker 60 procent av beloppet av den enligt 9 § 1 mom. fastställda största ersättningen per hektar. Ersättning erlägges retroaktivt en gång om året. I övrigt iakttages i tillämpliga delar vad i 2―4 §§, 5 § 2 mom., 6, 8 och 11 §§ är stadgat, dock så, att av avtalet berörda ägor och ekonomibyggnader, med undantag av spannmålstork, icke alls må användas för jordbruksproduktion och att, om i detta moment avsett samfund börjar använda åker, för vilken ersättning utgår, för annat ändamål än jordbruksproduktion, åkerreserveringsavtalet förlänges beträffande den minskade åkerarealen. Beskogning av åker är likväl tillåten, och beskogad åker räknas icke som minskning av den åker, för vilken ersättning utgår.År 1971 må åkerreserveringsavtal ingås att gälla retroaktivt från den 1 maj sagda år.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Jord- och skogsbruksminister
Nestori Kaasalainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.