514/1971

Given i Helsingfors den 18 juni 1971.

Förordning angående ändring av förordningen om pension för arbetstagare.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1, 2 och 3 a §§, 8 § 2 mom. 11 § 1 mom. och 12 § 1 och 3 mom. förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/62), av dem 1 §, 8 § 2 mom., 11 § 1 mom. och 12 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i förordningen den 7 november 1969 (669/69), 2 § sådan den lyder i förordningen den 30 december 1965 (709/65) och 3 a § sådan den lyder i förordningen den 20 december 1968 (692/68), samt fogas till 15 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §.

Vid tillämpning av 1 § 1 mom. 2 punkten lagen om pension för arbetstagare uppskattas arbetsförtjänsten stiga till i nämnda lagrum avsedda gränsbelopp räknat från arbetsförhållandets början, om den arbetsförtjänst, som avses i 7 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare, under den första månaden är minst lika stor som gränsbeloppet, och eljest räknat från början av den kalendermånad, under vilken arbetsförtjänsten för första gången har stigit till gränsbeloppet. Härefter anses arbetsförtjänsten vid tillämpning av nämnda lagrum vara minst lika stor som sagda gränsbelopp, till dess det till följd av arbetsgivarens anmälan utredes, att arbetsförtjänsten åtminstone under senaste kalendermånaden, innan anmälan gjordes, har varit mindre än gränsbeloppet.

2 §.

Antalet arbetstagare inom sådan pensionsstiftelses verksamhetskrets, som börjat sin verksamhet, anses varaktigt understiga det i lagen om pension för arbetstagare stadgade antalet, om antalet arbetstagare icke vid utgången av de två senaste kalenderåren uppgått till minst det i sagda lag stadgade antalet, och därest det icke kan anses sannolikt, att sagda arbetstagares antal under de närmast följande fyra månaderna stiger till minst det stadgade antalet.

3 a §.

Arbetslöshetskassa, som avses i lagen om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34, 328/60), åligger att årligen före utgången av maj månad lämna pensionsskyddscentralen på av denna föreskrivet sätt uppgifter för föregående kalenderår utbetalda dagunderstöd, som efter det arbetsförhållandet avbrutits erlagts till arbetstagare.

8 §.

På grund av fribrev, som motsvarar det i lagen om pension för arbetstagare angivna minimipensionsskyddet, äger arbetstagare rätt till ålderspension, då han fyllt 65 år, till invalidpension enligt 4 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare samt till arbetslöshetspension enligt 4 c § lagen om pension för arbetstagare, dock icke medan han uppbär pension, som beviljats med tillämpning av 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare eller 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Inträder arbetstagare, som erhållit fribrev, på nytt i arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, eller begynner han bedriva företagarverksamhet, som är underställd lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, och kommer han på grund därav, utan att ånyo erhålla fribrev, i åtnjutande av pension vid annan ålder eller på andra villkor eller erhåller han pension på grund av honom beviljad frivillig fortsatt försäkring, omvandlas fribrevet att motsvara dessa villkor.


11 §.

Pensionsansökan skall göras på blankett, vartill formulär fastställts av pensionsskyddscentralen. Likaså fastställer pensionsskyddscentralen formuläret för intyg från arbetskraftsmyndighet, vilket erfordras för arbetslöshetspension.


12 §.

Pensionsansökan avgöres av den pensionsanstalt, där för arbetstagaren på grund av lagen om pension för arbetstagare underställt arbetsförhållande senast anordnats pensionsskydd, som uppfyller i sagda lag stadgade minimivillkor, eller, därest fråga är om begravningsbidrag eller om annan sådan förmån, som icke förutsattes i minimivillkoren, den pensionsanstalt, där för arbetstagaren senast anordnats pensionsskydd, som omfattar förmån av sagda slag. Ifall likväl till arbetstagaren vid hans död från annan pensionsanstalt utbetalades ålders-, invalid- eller arbetslöshetspension enligt lagen om pension för arbetstagare, avgör denna pensionsanstalt ansökan om familjepension efter honom. Därom, i vilket fall pensionsansökan avgöres av den pensionsanstalt, där för arbetstagaren anordnats i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare angivet pensionsskydd, stadgas särskilt. Pensionsanstalten avgör ansökningen även till den del fråga är om i annan pensionsanstalt enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare anordnat pensionsskydd samt drager försorg om utbetalningen av hela pensionen och om övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter, som hänföra sig till pensionen. Angående gottgörelse för den del av pensionen, som skall bekostas av andra pensionsanstalter, stadgas i 16 §.


Pensionsanstalt, som avses i 1 mom. må, därest arbetstagaren på grund av sitt senaste till ifrågavarande pension berättigande arbetsförhållande, som är underställt lagen om pension för arbetstagare eller lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden, eller sin senaste företagarverksamhet, som är underställd lagen om pension för lantbruksföretagare eller lagen om pension för företagare, tillhört annan pensionsanstalts verksamhetskrets, hänskjuta avgörandet av pensionsansökningen samt övriga på pensionsanstalt ankommande uppgifter, som hänföra sig till pensionen, till sistnämnda pensionsanstalt. På samma sätt må pensionsanstalt gå till väga, om arbetstagaren tillhör annan pensionsanstalts verksamhetskrets på grund av det arbetsförhållande eller den företagarverksamhet, varpå tillämpas 6 § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare eller 7 § 1 mom. lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden. Under enahanda förutsättningar må pensionsanstalt, sedan den avgjort pensionsansökningen, hänskjuta på pensionsanstalt ankommande senare uppgifter, som hänföra sig till pensionen, till annan pensionsanstalt.

15 §.

Har icke till pensionsanstalt befordrats i 4 c § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare avsett intyg från arbetskraftsmyndighet över fortsatt arbetslöshet, upphör arbetslöshetspension räknat från slutet av den månad, under vilken den i sagda lagrum avsedda utsatta sex månaders tidsperioden utgår.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1971.

Helsingfors den 18 juni 1971.

Republikens President
Urho Kekkonen

Tf. social- och hälsovårdsminister
Katri-Helena Eskelinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.